Biståndsministern och budgetstödet

Av: Bertil Odén

Utan budgetstöd avstår Sverige från viktiga möjligheter att bidra till de positiva effekter som utvärderingar visar att stödformen har när det inte överbelastas med allt för många kortsiktiga krav. Samtidigt kan kriterierna för budgetstöd inte kvantifieras utan orimliga förenklingar - var ligger till exempel den godkända nivån för tillräcklig demokrati och respekt för mänskliga rättigheter? Istället för att ge upp borde biståndsministern förklara vilka resultat som faktiskt uppnåtts och förenkla regelverket, skriver Bertil Odén.

28 februari, 2012, Debatt

Bredda kunskapsinhämtandet inom biståndet!

Av: Göran Hydén

I jakten på mätbara resultat betraktas mottagarländerna som gigantiska labaratorier. Utvärderingar som beställs av biståndsbyråkraterna är till liten nytta. Det behövs ett mer holistiskt perspektiv, men varken UD eller Sida har kapaciteten för detta. En rådgivande komitté av forskare är en väg framåt, skriver Göran Hydén, professor emeritus och biståndsforskare.

21 februari, 2012, Debatt

Efter Busan: ett nytt biståndsparadigm?

Av: Göran Hydén

Om uttalandet från högnivåmötet i Busan infrias i praktiken kommer multilaterala givare få större inflytande över biståndet och politisk maktutövning snarare än sakkunnighet kommer att avgöra vilka resultat som uppnås. Ett mer politiserat bistånd på bekostnad av tekniskt kunnande reser frågor om Sidas framtid. Det skriver Göran Hydén, forskare och konsult.

22 december, 2011, Debatt

Den extrema fattigdomen kan bekämpas – nu!

Av: Olof Hesselmark

Med sin satsning på subventioner, konstgödsel och utsäde till fattiga bönder har Malawi visat att hunger och fattigdom kan bekämpas effektivt om bara viljan finns. Västvärldens uppfattning att subventioner stör marknaden och att konstgödsel leder till övergödning stämmer inte i Afrika eftersom den ökade produktionen går till självhushåll och att konstgödslet inte måste koncentreras lika mycket som i Europa. Det menar Olof Hesselmark, pensionerad ekonom och datavetare.

6 december, 2011, Debatt

Brist på kunskap i biståndsstrukturerna!

Av: Lisa Román

REPLIK Joakim Stymne tecknar en väl positiv bild av regeringens reformer av biståndet och Fredrik Segerfeldt tolkar biståndsforskningen alltför ideologiskt. Sida har varit underutvecklat när det gäller uppföljning och analys av resultat samtidigt som biståndsminister Gunilla Carlssons misstro mot biståndets genomförare har försvårat konstruktiva förbättringar. Det som saknas är en förvaltningskultur som systematiskt tar vara på kunskap. Det menar Lisa Román, fristående skribent och tidigare chef för Sidas enhet för utvecklingsanalys.

17 oktober, 2011, Debatt

Tro lagom på biståndet

Av: Joakim Stymne

På några få år har biståndsminister Gunilla Carlsson (M) framgångsrikt utmanat dominerande särintressen i biståndsdebatten och drivit igenom de största biståndspolitiska reformerna någonsin. Vad gjorde detta möjligt och vad har det resulterat i? Joakim Stymne, tidigare Statsekreterare för internationellt utvecklingssamarbete, menar att betydande förbättringar gjorts men att vi inte kan förvänta oss att bistånd ska skapa tillväxt.

10 oktober, 2011, Debatt

Tvivelaktig hantering av EUs konsulttjänster

Av: Olof Hesselmark

De flesta anser väl att biståndsverksamhet ska bedrivas på ett effektivt sätt, så att så mycket som möjligt av resurserna ska nå fram till mottagarna. När det gäller EUs hantering av konsult- tjänster är det långt kvar till detta önskemål. Detta anser debattören Olof Hesselmark som här berättar om sina erfarenheter som konsult inom biståndsbranschen.

28 september, 2011, Debatt

Hur kommersiella exportaffärer under 1970 talet i Afrika förvandlades till ”budgetstöd” åt Sverige 2011

Av: Bertil Odén

I sommar har det varit debatt kring att avskrivningar av förfallna men inte betalda lån till Demokratiska Republi- ken Kongo och Togo minskar biståndsbudgeten med motsvarande belopp, i detta fall drygt en miljard kronor. Hur gick då denna bantning av biståndsbudgeten egentligen till? Bertil Odén lämnar här sin bild av den stegvisa omvandlingen.

24 augusti, 2011, Debatt