Bo Forsberg, 71 år. Tidigare generalsekreterare för Diakonia och verksam i Kongo/Kinshasa i kyrklig regi. Tidigare styrelseledamot i FUF. 

 När och hur engagerade du dig i FUF?
Det är länge sedan men det jag minns är att jag blev enskild medlem någon gång år 1984 eller 1985. Senare blev Diakonia som organisation medlem eftersom både enskild och organisationer kunde vara medlem. Senare blev jag även verksam i FUF:s styrelse. 

 Vilka frågor brann du för och tyckte var viktiga under din tid i FUF? Vilka frågor anser du vara stora utvecklingsfrågor vid den tidpunkten?
Jag minns utifrån mitt eget engagemang, bland annat genom FUF, kampen mot apartheid i Sydafrika och det oerhört hårda arbetet för att försvara mänskliga rättigheter i Centralamerika under en era av diktaturer i regionen. Ett arbete som resulterade i att demokrati och respekten för mänskliga rättigheter blev ett grundfundament för svenskt bistånd och långsiktig utveckling.

Ett annat exempel är den så kallade globaliseringen med avregleringar och förhandlingar om globala frihandelsavtal. Diskussionen handlade om vilka konsekvenser den utvecklingen skulle få för de fattiga länderna, en fråga och utmaning som fortfarande är aktuell idag. Ett tredje område är konflikten mellan Israel och Palestina som aktualiserade respekten för den internationella humanitära rätten i relation till bistånd och mänsklig utveckling. Konflikten har spridit sig och är idag en av de stora utmaningarna. Under en period såg vi många segrar som ett resultat av vårt arbete men tyvärr har vi under senare år sett flera bakslag. 

 Vill du dela med dig av ett minne från din tid i FUF?
Utifrån de frågor jag nämnt så minns jag alla samtal med politiker, demonstrationer utanför den Sydafrikanska ambassaden då vi såg personalen bakom gardiner med kameror som fotograferade oss, skrivna artiklar och opinionsbildningen. Jag deltog också i den officiella delegationen vid Världshandelsorganisationens (WTO) förhandlingarna i Seattle. Det var heta och ibland hotfulla diskussioner som publicerades i världens massmedia. Jag minns också alla besök och samtal med företrädare från de olika parterna i Mellanöstern. 

Det jag lärt mig under alla dessa år är att utveckling sker på två nivåer; Opinionsbildning och demokratisk påverkan på våra politiker att fatta modiga beslut. Men framför allt människors engagemang och mod på lokal nivå att agera utifrån humanitära värden.   

 Vad tycker du är FUF:s styrka?
FUF:s styrka har varit och är att man lyckats samla representanter från akademin, politiken, det officiella biståndet och civila samhället för erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och opinionsbildning utifrån en gemensam värdegrund och ett engagemang där alla är överens om att biståndet är viktigt och måste ses i en helhet av andra åtaganden för att bygga en bättre värld. 

 Vad tycker du att FUF ska fokusera på framöver?
Nu står vi inför nya utmaningar som ska läggas till de tidigare som jag sagt fortfarande är aktuella. Klimatförändringarna handlar om mänsklighetens överlevnad men direkt relaterade till respekten för mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning, handelsrelationer (inklusive energi) och demokratisk utveckling i olika delar av världen. FUF har en unik roll som mötesplats från olika delar av samhället som med olika perspektiv bidrar till visionen om att bygga en bättre värld. 

Dela det här: