Praktikplatsbanken

Ansökan till vårterminen 2022 är öppen 11 september - 3 oktober      

Totalt 46 annonser

Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA)

Om organisationen Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, är en statlig kommitté som tillsattes av Utrikesdepartementet 2013. EBA har i uppdrag att utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd för att på så sätt bidra till att utveckla och effektivisera biståndet, samt att bygga upp en långsiktig kunskapsbas av hög kvalité. EBA vill även vara ett forum för […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Fair Action

Om organisationen Fair Action är en ideell förening som sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. Vi granskar företag, driver opinionsarbete samt samarbetar med liknande organisationer i produktionsländer. Fair Action har sju medarbetare och en ideell styrelse. Vi har vårt kontor på Södermalm i Stockholm. Vad innebär praktiken? Fair Action kan erbjuda […]

Läs mer »

Stockholm/valfri VT22 (Heltid, 20 veckor)

FCG Swedish Development AB

About the organization FCG Sweden is a Swedish consultancy firm and training organisation and the focus of our work lies on capacity building and institutional development in the global south. We work mostly through public procurement and the projects are commissioned by donor organisations such as Sida, the World Bank, the European Union, UN agencies, […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

ForumCiv – Policy- och kommunikationsavdelningen

Om organisationen ForumCiv är en biståndsorganisation som arbetar för ett starkt civilsamhälle. Vi är Sveriges största plattform för civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånd och utveckling. Tillsammans med våra ca 140 medlemsorganisationer arbetar vi med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över. Vi arbetar i fem länder där vi stöttar lokala organisationer direkt […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Institutet Mot Mutor

Om organisationen Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att informera företag, näringslivets organisationer, myndigheter och massmedier om vad korruption är, hur den tar sig uttryck och hur […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

International IDEA

About the organization The International Institute for Democracy and Electoral Assistance – International IDEA – is an intergovernmental organisation that supports sustainable democracy worldwide. Its objective is to strengthen democratic institutions and processes. International IDEA acts as a catalyst for democracy building by providing knowledge resources, policy proposals and supporting democratic reforms. It works together […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Om organisationen Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en feministisk fredsorganisation vars syfte är att sammanföra personer som enas i sin beslutsamhet att studera, informera om och avskaffa de grundläggande orsakerna till väpnade konflikter och legitimeringen av krig. Fokus ligger på konfliktförebyggande arbete, FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet samt nedrustning genom […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) – Kommunikationsenheten

Om organisationen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) är övertygade om att förändring sker på lokal nivå. Lokala myndigheter är kärnan i demokratisk utveckling världen över, och det är det dagliga arbetet som utförs av byar, städer, kommuner och regioner som skapar den förändring som är grundläggande för en rättvis, inkluderande och hållbar global utveckling. […]

Läs mer »

Visby/valfri VT22 (Heltid, 20 veckor)

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) – Kunskapscentrum

Om organisationen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) är övertygade om att förändring sker på lokal nivå. Lokala myndigheter är kärnan i demokratisk utveckling världen över, och det är det dagliga arbetet som utförs av byar, städer, kommuner och regioner som skapar den förändring som är grundläggande för en rättvis, inkluderande och hållbar global utveckling. […]

Läs mer »

Visby/valfri VT22 (Heltid, 20 veckor)

Konstnärsnämnden – ArtNexus

Om organisationen Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Vårt uppdrag omfattar yrkesverksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Vi fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Läkarmissionen / LM International

Om organisationen Läkarmissionen är en svensk biståndsorganisation som sedan 1958 arbetar för alla människors rätt till ett värdigt liv i en hållbar värld. Läkarmissionens primära målgrupp är kvinnor och barn i utsatthet och vi genomför internationellt utvecklingsarbete och humanitärt bistånd i ett trettiotal länder. Vi arbetar främst i Afrika och Latinamerika, men även i östra […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

NIRAS Sweden AB

Om organisationen NIRAS är ett internationellt tvärvetenskapligt konsultföretag med skandinaviska rötter. I mer än 45 år har NIRAS Development Consulting engagerat sig i utvecklingen av innovativa och hållbara lösningar för våra kunder och samhället i stort. Vi har över 350 anställda på denna enhet, varav ca 35 personer på Stockholmskontoret. Vi har pågående projekt i […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Nordic Consulting Group – NCG Sweden AB

Om organisationen NCG arbetar med bistånd och utveckling i hela världen, vi finns i Danmark, Norge, Sverige och Uganda. NCG Sweden grundades 1991 med fokus på en hållbar social utveckling. Vi arbetar med jämställdhet, utvärderingar, mänskliga rättigheter, socioekonomiska frågor, miljö och SMEs. Vi har haft Sidas gender help desk sedan 2012. Vi arbetar också i […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor

Om organisationen Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor är den enda medlemsbaserade organisationen som samlar parlamentariker globalt över partigränser med syfte att minska och förebygga väpnat våld, specifikt inriktat på små och lätta vapen. Vår förändringsteori är att bidra till mer fredliga och hållbart utvecklade samhällen genom att stärka parlamentarisk handling för att förebygga och minska små- […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

PeaceWorks Sweden

Om organisationen PeaceWorks är en intersektionell och normkritisk fredsorganisation som arbetar för ett jämlikt och rättvist samhälle där unga är organiserade och har inflytande. Detta gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar fred, samt främja olika alternativ till positiv samhällsförändring. För att uppnå detta arbetar vi med utbildning, antirasism, stöd till […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Plan International Sverige

Om organisationen Plan International arbetar på uppdrag av barn och utgår alltid från deras behov. Alla barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Vårt arbete har ett särskilt fokus på flickor eftersom världen inte är jämställd och de hör till en av de mest […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Praktisk Solidaritet

Om organisationen Praktisk Solidaritet är en solidaritetsorganisation som arbetar mot förtryck och för en jämlik värld. För oss är ojämlikhet en förutsättning för förtryck och därför är det särskilt oroande att ojämlikheten i världen ökar. Tidigare var ett stort fokus för oss och våra medlemsorganisationer frigörelsekamper i Södra Afrika, Centralamerika m.m. medan det idag handlar […]

Läs mer »

Stockholm/Göteborg/Falun VT22 (Heltid, 20 veckor)

Right Livelihood

About the organization Right Livelihood, a courage-powered community for social change honours and supports visionary change-makers since 1980. Right Livelihood gives life-long support to its Laureates. At the time of writing, the network consists of 182 Laureates from 72 countries, including Nobel Peace Prize winners Dr. Denis Mukwege (DRC) and Wangari Maathai (Kenya), as well […]

Läs mer »

Stockholm (Enskede) VT22 (Heltid, 20 veckor)

SCB – Enheten för Internationellt Utvecklingssamarbete

Om organisationen SCB framställer och förmedlar statistik om Sverige för både nationell och internationell användning. Vi producerar objektiv och tillförlitlig statistik med hög kvalitet. SCB har dessutom fått regeringens uppdrag att analysera hur Sverige lever upp till Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling. SCB är också med och genomför Sveriges politik för global […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för verksamhetsstyrning

Om organisationen Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Vi söker nu en praktikant till Enheten för verksamhetsstyrning som består av 15 personer och ansvarar för frågor kring planering, styrning, och uppföljning av myndighetens arbete. Enhetens uppdrag är […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Afrikaavdelningen – Staben

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. AFRIKA omfattar tre enheter och en stab i Stockholm och har även ett stort antal medarbetare på tretton utlandsmyndigheter som genomför vårt utvecklingssamarbete i Afrika. I Stockholm har enheterna tematiskt rådgivningsansvar gentemot utlandsmyndigheterna respektive ansvar för att genomföra utvecklingssamarbetet […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) hanterar stöd till länderna i Östeuropa och Västra Balkan och Turkiet under politikområdet Reformsamarbete i Europa (omfattande totalt 13 länder), stöd till Ryssland samt stödet till Latinamerika (omfattande fyra länder och ett regionalt […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för Asien

Om organisationen Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för civila samhället (CIVSAM)

Om organisationen Sidas enhet för civila samhället (CIVSAM) ansvarar för genomförandet av regeringens ”Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016-2022”. Enhetens arbete ska bidra till stärkt kapacitet hos civilsamhällesaktörer i utvecklingsländer att bidra till fattigdomsminskning och främja ett gynnsamt samhällsklimat för civilsamhället i utvecklingsländer. Enheten har även ett verksövergripande ansvar för […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter

Om organisationen Biståndsmyndigheten Sida, enheten för mänskliga rättigheter och demokrati (DEMO). Enheten har ansvar för att genomföra två strategier, dels strategin för mänskliga rättigheter,  demokrati och rättstatens principer, dels strategin för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organistioner. Enhetens portfölj innehåller idag avtal med ca 60 genomförande partners. Bland samarbetspartners finns multilaterala organisationer, internationella och svenska […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för forskningssamarbete (fokus biologisk mångfald)

Om organisationen Forskningssamarbetet är en viktig del av Sidas verksamhet och styrs av en särskild strategi som beslutats av regeringen. Målsättningen är stärkt forskning av hög kvalitet med relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Sidas forskningsenhet ansvarar för stöd till program inom t.ex. hälsa, samhällsvetenskap, jordbruk, miljö, naturvetenskap och teknik. Genom dessa vill vi dels […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för forskningssamarbete (fokus forskningskommunikation)

Om organsationen Forskningssamarbetet är en viktig del av Sidas verksamhet och styrs av en särskild strategi som beslutats av regeringen. Målsättningen är stärkt forskning av hög kvalitet med relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Sidas forskningsenhet ansvarar för stöd till program inom t.ex. hälsa, samhällsvetenskap, jordbruk, miljö, naturvetenskap och teknik. Genom dessa vill vi dels […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltidid, 20 veckor)

Sida – Enheten för Fred och mänsklig säkerhet

Om organisationen Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att genomföra svensk utvecklingspolitik. Målet för Sveriges arbete med internationellt bistånd är att bidra till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vi möjliggör utveckling som prioriterar de allra fattigaste. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för Global social utveckling

Om organisationen Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Genom samarbete med civilsamhället, myndigheter och företag arbetar vi för hållbar utveckling, och skapar förutsättningar för människor som lever i fattigdom och förtryck att förändra sina liv. Vad innebär praktiken? Praktikanten kommer att delta i förberedelser inför möten relaterade till Sidas hälsoinsatser med fokus på SRHR och dialog på […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för Hållbar utveckling (fokus miljö och klimat)

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Afrikaavdelningen ansvarar för arbetet i Sidas afrikanska samarbetsländer söder om Sahara. Till avdelningen hör också […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för hållbar utveckling (fokus resiliens)

Om organisationen Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Sida är regeringens expertmyndighet inom internationellt utvecklingssamarbete och finansierar liksom faciliterar partnerskap och bidrar med expertkunskap till verksamhet som bidrar till att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för kapacitetsutveckling

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges Riksdag och Regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för Global Utveckling (PGU) samt att bidra till Agenda 2030 för hållbar utveckling. På enheten för kapacitetsutveckling, CAPDEV, arbetar […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för Latinamerika

Om organisationen Enheten för Latinamerika ansvarar geografiskt för utvecklingssamarbetet med Kuba samt för rådgivning och stöd till ambassaderna i Bolivia, Colombia, Guatemala. Enheten ansvarar även för tematisk rådgivning demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, marknadsutveckling, miljö och klimat, samt mänsklig säkerhet samt har verksövergripande uppdrag om bredare relationer. Vad innebär praktiken? Praktiken innebär att delta i […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för Mellanöstern och Nordafrika

Om organisationen Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Genom samarbete med civilsamhället, myndigheter och företag arbetar vi för hållbar utveckling, och skapar förutsättningar för människor som lever i fattigdom och förtryck att förändra sina liv. Praktiken är på Enheten för Mellanöstern och Nordafrika. Enheten arbetar med rådgivning och stöd till utlandsmyndigheterna i Beirut, Amman och Jerusalem för […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för Tematiskt stöd (fokus handel)

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU och till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. TEMA är en enhet […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Enheten för Tematiskt stöd (fokus utbildning)

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU och till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. TEMA är en enhet […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Humanitära enheten

Om organisationen Det humanitära biståndet syftar till att rädda liv och lindra nöd i eller i anslutning till konflikter, naturkatastrofer och motsvarande katastrofsituationer. Sida erbjuder nu meningsfull, omväxlande och spännande praktikplats vid Sidas enhet för humanitärt bistånd. Enheten ansvarar för Sidas humanitära bistånd och består av omkring 30 medarbetare med huvuduppdrag är att verka för […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltideltid, 20 veckor)

Sida – Multilaterala enheten (MULTI)

Om organisationen Sidas multilaterala enhet (MULTI) tillhör avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd (INTEM) och har samordnande ansvar för Sidas multilaterala samarbete och dialog. MULTI innehar 12 tjänster: 1 enhetschef, 2 FN-samordnare, 2 Världsbank-samordnare och 2 EU-samordnare, 1 samordnare av Sidas multilaterala sekonderingsprogram, 1 tjänst för normativ dialog samt 1 programadministratör. Till enheten hör […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Sida – Stödenheten för Rättvisa och Fred

Om organisationen Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Sida har över 700 anställda, fördelade mellan tre kontor i Sverige samt ute i fält där Sida i 33 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika bedriver utvecklingssamarbete. Sidas […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Social Initiative

Om organisationen Social Initiative stödjer sociala entreprenörer som löser samhällsutmaningar i Sverige, Indien och östra Afrika. Tillsammans med företag och filantroper bidrar vi med kapital och kunskap för att stärka och skala upp deras arbete. Kärnan i vår verksamhet är att skapa skräddarsydda samhällsengagemang för svenska företag och privatpersoner utifrån deras önskemål och med tydlig […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Stockholm Environment Institute (SEI)

About the organization Stockholm Environment Institute: bridging science and policy We are an international non-profit research and policy organization that tackles environment and development challenges. We connect science and decision-making to develop solutions for a sustainable future for all. Our work spans climate, water, air and land-use issues, governance, the economy, gender and health. Stakeholder involvement […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Stockholm Environment Institute/ Swedish Development Research Network (SweDev)

Om organisationen SweDev är ett nätverk med syfte att sammanföra utvecklingsforskare i Sverige för att stärka samarbetet utvecklingsforskare emellan samt öka interaktionen mellan utvecklingsforskare och praktiker. SweDev vill öka användningen av forskningsbaserad kunskap inom det internationella utvecklingssamarbetet och för genomförandet av Agenda 2030. SweDev:s sekretariat är baserat på Stockholm Environment Institute (SEI) och avdelningen Development […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Stockholms FN-förening

Om organisationen Stockholms FN-förening, del av FN-rörelsen, är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi arbetar med information om FNs viktiga arbete, påverkansarbete och kommunikation och vi värnar om våra medlemar, unga som äldre. Vi tänker globalt men handlar lokalt. Vår rörelse levandegör visioner och formar idéer om hur internationellt samarbete främjas. Vad innebär praktiken? praktiken syftar […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Swedish International Agricultural Network Initiative , SIANI

Om organisationen SIANI är ett Sida finansierat nätverk med uppdrag att upplysa och utveckla ny kunskap om lantbrukets betydelse för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Genom att informera om aktuell forskning och beprövade erfarenheter bidrar nätverket till att sammanställa ett brett kunskapsunderlag för beslutsfattare på olika nivåer runt om världen. Nätverket har mer än 4000 medlemmar […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

The New Division by Trollbäck + Company – Hållbarhetskommunikation

Om organisationen The New Division är en strategi- och kommunikationsbyrå som passionerat arbetar med hållbarhet. Vi hjälper företag och organisationer att bli mer hållbara – och att berätta om det. 2015 tog vi fram bildspråket för FN:s 17 Globala mål, ett visuellt kommunikationssystem som idag används världen över. Att göra komplexa hållbarhetsfrågor lättare att förstå, […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)

Transparency International Sverige

Om organisationen Transparency International (TI) Sverige är en svensk civilsamhällesorganisation (ideell förening) som tillsammans med över hundra nationella avdelningar ingår i världens största antikorruptionsorganisation – Transparency International. I Sverige bedriver vi en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att öka medvetenheten om korruption och dess skadeverkningar i såväl privat som offentlig sektor. Vi vill främja ökad […]

Läs mer »

Stockholm VT22 (Heltid, 20 veckor)