FUF-priset

Föreningen för Utvecklingsfrågor delar ut ett årligt pris för särskilt goda insatser som främjar en hållbar global utveckling. Priset kan delas ut till enskilda personer eller organisationer i Sverige. Syftet kan vara att ge erkännande åt en framstående verksamhet över tid eller att lyfta fram och främja nyare lovvärda insatser. Det är därmed möjligt att dela ut två priser samma år.

Kandidater till priset ska bedömas ha gjort särskilt bemärkta insatser för att främja en ekonomiskt, socialt, ekologiskt och politiskt hållbar utveckling genom:

  • insatser som har bidragit till att människor som lever i utsatthet i låg- och medelinkomstländer har kunnat förbättra sina levnadsvillkor;
  • insatser som har bidragit till att svenska aktörer har tagit större politiskt, ekonomiskt, socialt och/eller miljömässigt ansvar i sin internationella verksamhet;
  • forskning som har givit nya viktiga kunskaper om globala hållbarhets- och utvecklingsfrågor och/eller underlättat eller bidragit till viktiga reformer och förbättringar i det globala arbetet för en hållbar, demokratisk och rättvis värld;
  • politiska eller kommunikativa insatser som stärkt intresset för, och kunskaper om, globala utmaningar;
  • nya idéer som har bidragit till innovationer som främjar en ekonomisk, social och/eller miljömässig hållbar utveckling.

FUF-priset består av äran och möjligheten att, tillsammans med FUF på lämpligt sätt, lyfta och belysa insatsen utförd av pristagaren. Pristagaren får även ett diplom och ett ständigt medlemskap i FUF.

Vet du någon som du tycker borde få ett FUF-pris? Om du är medlem i FUF eller FUF-supporter kan du skicka en nominering till oss. Gör så här:

Skriv en nominering på max 1 A4 som innehåller följande:

1. Namn och kontaktuppgifter till den person eller organisation som du nominerar.
2. Motivering till varför du nominerar personen eller organisationen.
3. Beskrivning av vilket/vilka av de kursiverade FUF-priskriterierna som nomineringen kopplar till och på vilket sätt.
4. Namn och kontaktuppgifter till dig som nominerar.

Skicka nomineringen via e-mail till fuf@fuf.se.

Tidigare pristagare
FUF-priset har sedan 1986 tilldelats:

 

2023

Thomas Hammarberg tilldelas FUF-priset 2023 för att han med stort engagemang och skicklighet har initierat, drivit och lett insatser till försvar för mänskliga rättigheter, och mot rasism och diskriminering. Genom sitt starka engagemang för barnrättsfrågor var han bland annat pådrivande för tillkomsten av FN:s barnkonvention. I en tid när fri- och rättigheter utsätts för nya hot är Thomas Hammarberg – genom sin gärning och de ideal som han står för – en förebild och en påminnelse om vikten av det kontinuerliga arbetet för en mer inkluderande och rättvis värld.

2022

Johan Rockström tilldelas FUF-priset 2022 för sitt idoga arbete med vår tids ödesfråga. Han har som forskare, folkbildare och debattör haft en framträdande roll, både i Sverige och internationellt, för att öka kunskapen och engagemanget för att avvärja de globala hoten mot miljö och klimat.

2021

Ingen FUF-pristagare

2020

Mats Karlsson. För att han varit en aktiv och drivande röst i utvecklingsfrågor under hela sitt yrkesliv. Hans engagemang för de baltiska staternas utveckling efter självständigheten från Sovjetunionen har lett till viktiga forskningsinsatser. Mats har också drivit centrala frågor om partnerskap i utvecklingssamarbetet, både i sin roll som statssekreterare och som rådgivare till Kofi Annan.

2019

Helena Samsioe. Genom kreativitet, passion och socialt entreprenörskap har Helena Samsioe bidragit till innovationer som räddar liv. Där andra har sett drönartekniken som en lösning på sikt, har hon istället valt att använda de medel som finns idag och agera. Helena har också tydligt visat att unga besitter både entreprenörskap och ledarskap och kan göra stor skillnad i världen. Hon har med sitt initiativ revolutionerat och effektiviserat humanitära insatser, och har gett en ny riktlinje för vidare humanitär forskning.

2018

Anna-Karin Gauding för sitt outtröttliga arbete för demokrati, utveckling och respekt för mänskliga rättigheter i Latinamerika, och för att hon varit drivande i att skapa samarbete och kunskapsutbyte mellan människor i Sverige och Latinamerika.

2017

Hannah Tsadik för att hon genom sitt strategiska ledarskap utvecklat ett innovativt och framgångsrikt regionalt fredsprogram på Afrikas horn. Som företrädare för Life & Peace Institute har hon i olika roller på plats i Addis Abeba mellan 2008 och 2017 medverkat till, och lett en rad analys- och forskningsinsatser, samt initierat innovativa vägar till fred och utveckling i en svårt konfliktdrabbad region. Under hennes ledning förhandlades också ett samarbetsavtal med Afrikanska Unionen fram. På ett vinnande sätt har Hannah Tsadik skapat fungerande mötesplatser och bidragit till samverkan över gränser, såväl mellan civilsamhälle och politiska strukturer, forskare och praktiker, som över nationsgränser

Gun-Britt Andersson för att hon under hela sitt verksamma liv verkat i utvecklingsfrågor som mycket engagerad tjänsteman, som politiker och som privatperson. Hon har i sitt arbete på Styrelsen för u-landsforskning (SAREC), Sida och Utrikesdepartementet gjort betydande insatser för utvecklingen av Sveriges utvecklingspolitik och bistånd. Som ledamot i Expertgruppen för biståndsanalys arbetar hon med att sprida kunskap om utvecklingsfrågor. Hon har också verkat aktivt utanför sin officiella roll, under de senaste åren har hon gjort en banbrytande insats som ordförande för Joha Trust som är en stödförening för flickors utbildning i Tanzania.

2016

Margareta Wahlström för att hon genom sitt yrkesliv engagerat och framgångsrikt bidragit till att stärka det internationella samfundets arbete för riskreducering och katastrofberedskap, och för att hon fortsätter att på olika sätt bidra till fred, säkerhet och utveckling i konfliktmiljöer, bland annat som medlem i Sveriges medlingsnätverk för kvinnor.

2015

Stefan de Vylder som genom sitt engagemang i utvecklingsfrågor, som aktivist, forskare, biståndsarbetare och inte minst som folkbildare, har bidragit till ökat intresse och kunskap om utvecklingsfrågor i ordets vidaste bemärkelse. Hans långa engagemang för Latinamerika i allmänhet och Chile i synnerhet har spänt över hela fältet från aktivism i Chile-kommittén till utvärderingar av biståndsinsatser, föredrag och artiklar för en bredare allmänhet. På bas av sina breda erfarenheter och en kontinuerlig forskargärning har Stefan de Vylder skrivit ett antal böcker, varav flera blivit standardverk för varje person intresserad av utvecklingsfrågor och som läroböcker vid universiteten. Han är väl känd i vida kretsar, från kvalificerade ekonomer till noviser inom området, för sin enastående förmåga att förklara de ekonomiska sammanhang som ofta uppfattas som svåra att förstå. Han har nått en respekterad ställning som obunden akademiker och aktivist. Under sin tid som ordförande för FUF öppnade han dörren för unga studenter och gav dem plats att utveckla organisation för nya tiders frågor och arbetsmetoder.

2015

Christer Wälivaara, Johan Lindholm, Per-Olof Sjöö. Med utgångspunkt i ILO:s program för anständiga arbetsvillkor (Decent Work) har det internationella Bygg och träarbetarfacket, BWI, tillsammans med sina svenska medlemmar i det fackliga nätverket 6F (Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko) särskilt uppmärksammat migrantarbetares arbetsvillkor. Genom kampanjer som ”Red card for FIFA” har de kunnat nå helt nya målgrupper. De har visat på idrottens sociala ansvar, hur livet och arbetsvillkoren ser ut för de hundratusentals byggnadsarbetare som bygger arenor inför stora sportevenemang, och det höga pris arbetstagarna får betala. De tre pristagarnas har varit drivande i att utveckla detta globala fackliga samarbete som bidragit till att mänskliga rättigheter, globala utvecklingsfrågor och anständiga arbetsvillkor återkommande diskuteras på tidningarnas sportsidor och når ut till en bred idrottsintresserad allmänhet. Kampanjerna har bidragit till att tusentals byggnadsarbetare världen över fått bättre arbetsvillkor genom kollektivavtal, och att sportvärldens allra mäktigaste institutioner, som exempelvis Internationella Olympiska Kommitteen och FIFA, tvingats se sitt ansvar för att mänskliga rättigheter respekteras inför, under och efter de stora sportfesterna.

2014

Kajsa Johansson för att hon genom sitt ihärdiga arbete, baserat på ett starkt och välgrundat engagemang, påverkat och förbättrat insatser för utveckling i bland annat Moçambique och Afghanistan. Genom sin blogg In- och utvecklingar bidrar Kajsa Johansson också till att berika den svenska biståndsdebatten genom att utmana och ifrågasätta den svenska biståndspolitiken och lyfta konkreta utmaningar till diskussion.

2014

Peter Wallensteen för hans långa gärning för fred och konfliktlösning, som pionjär inom forskning och utbildning i Sverige men även som medlare i många svåra konflikter. Peter Wallensteen fortsätter att utveckla kreativa lösningar inom FN:s fredsfrämjande verksamhet, bland annat genom sitt arbete med s.k. smarta sanktioner och med att inkludera genderperspektivet i hanteringen av svåra konflikter.

2013

Kvinna till Kvinna för deras arbete för kvinnors säkerhet och rättigheter i konflikt- och postkonfliktområden. Utifrån en djup förståelse av vad säkerhet betyder och insikten att kvinnors säkerhet är en nyckel till utveckling arbetar Kvinna till Kvinna outtröttligt för förbättrade levnadsvillkor för fattiga människor.

2012

Gunnel Axelsson Nycander arbetar på Svenska Kyrkans internationella avdelning och tilldelades FUF-priset för att hon i sitt arbete har lyft fram nya perspektiv på fattigdomen i utvecklingsländer. Detta arbete har gjorts synligt för en bred allmänhet genom antologin “Pengar i handen – sociala trygghetssystem som metod att bekämpa fattigdom och hunger”, utgiven av Svenska kyrkan och Nordiska Afrikainstitutet. Här visas på metoder för att bekämpa fattigdomen som varit avgörande för välfärdens framväxt i Sverige men som hittills allvarligt försummats i sökandet efter lösningar på de stora utmaningar som världens fattiga länder står inför. Gunnel Axelsson Nycanders arbete blir därmed ett centralt bidrag till diskussionen om utformningen inte bara av den svenska utan även av den globala agendan för utvecklingssamarbete.

2011

Marika Griehsel för att genom sina nyanserade och angelägna reportage från flera krigsdrabbade områden skapat engagemang och medvetenhet om kvinnors utsatthet, men också kamp, i konfliktsituationer. Marika Griehsel fokuserar inte bara på konflikters destruktiva konsekvenser utan uppmärksammar kvinnors kapacitet, drivkraft och påverkan i fredsuppbyggandet och får oss att med tillförsikt betrakta tillståndet i världen.

2009

Fredrik Gertten och Margrete Jangård,
för dokumentärfilmen Bananas!* De med små medel gjort en stor insats i att belysa en rättighetskränkning som annars hade undanhållits.

2008

Anders Jonsson och Eileen Ingulfson,
Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium, för deras pionjärarbete med att starta och leda ett utbyte mellan Kungsholmens gymnasium och tre skolor i Zambia.

2006

David Henley, barnneurolog och barnhabiliteringens överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, och Henrik Pelling, barnpsykiatriker och överläkare på Barnpsykiatriska Kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala, för deras mångåriga engagemang och insatser för att ge palestinska barn med speciella behov och olika former av funktionshinder ett bättre liv och framtidstro.

2005

Göte Hansson för sitt mångåriga engagemang för utvecklingsfrågorna, sitt arbete med att öka intresset i Sverige för dessa frågor och framför allt för sitt långa och lyckosamma arbete med att samverka och stödja den ekonomiska forskningen i Tanzania.

2004

Karl-Axel Elmquist för sitt oförtröttliga arbete för mänskliga rättigheter, utveckling och fred och inte minst för hans förmåga att förena dessa olika perspektiv.

2003

Margareta Axell för sina insatser för att stödja uppbyggandet av starka, oberoende och demokratiska facksammanslutningar för att ge kraft och röst åt lärare i Afrika, Asien och Latinamerika.

2002

Tor Sellström för sin sakkunniga och omfattande skildring av Sveriges stöd till den historiska frigörelseprocess som länderna i södra Afrika genomgick under senare häften av 1900-talet.

2001

Eva Zillén för att hon på det krigshärjade Balkan har medverkat till en demokratisk uppbyggnad av bred och mångskiftande kvinnlig NGO-verksamhet för fred och försoning.

2000

Uno Winblad för insatser för att utveckla enkel anpassad teknologi kring vardagsnära föremål och företeelser i u-landsmiljö.

1999

Ulla Andrén för att i inbördeskrigets Guinea-Bissau bidragit till att mildra konfliktens konsekvenser och att till den kunde upphöra.

1998

Sven Hamrell för att med konsekvens och uthållighet drivit frågor avseende Afrika, utveckling, kampen mot apartheid och rasism.

1996

Magnus Bergmar för sitt arbete mot barnarbete.

1995

Afrikagrupperna för solidaritets- och opinionsbildningsarbete i och kring södra Afrika.

1993

Christina Larsson för sitt engagerande arbete som sjuksköterska i Afrikagruppernas regi i Mocambique.

1993

VI-skogen för sina trädplanteringsprojekt i Kenya och Uganda.

1992

Harriet Birkhahn för arbete med kvinnor och barn i tredje världen.

1992

Gedion Shone för arbete med markvård och landsbygdsutveckling i Etiopien och Lesotho.

1991

Folke Albinsson för långsiktigt arbete med folk- och vuxenutbildning i tredje världen.

1991

Bengt Säve-Söderbergh för initierande och genomförande av det nordiska FN-projektet.

1989

Magnus Lindell för Sackeus alternativa handel/import av u-landsvaror.

1988

Harry Nord för uppbyggnad och drift av reservdelsverkstad i Mocambique.

1987

Anders Fänge för Afghanistankommitténs humanitära verksamhet i krigets Afghanistan.

1986

Bengt Kjeller för uppbyggnad av UNAG i Nicaragua.

Dela det här: