Peter Wallensteen
Källa: Wikimedia Commons

Peter Wallensteen, 77 år. Professor i freds- och konfliktforskning och tidigare FUF-pristagare. 

När och hur engagerade du dig i FUF?  
Sedan mycket länge. Jag kom in i FUF via mitt engagemang för att bygga upp den första akademiska kursen i det som då kallades u-landskunskap 1970 och sedan i fredsforskning 1971. FUF var omedelbart en viktig finna en plats för diskussion om samband mellan utveckling och fred. 

Vilka frågor brann du för och tyckte var viktiga under din tid i FUF? Vilka frågor anser du var de stora utvecklingsfrågorna vid den tidpunkten?
FUF:s tillkomst var viktig som en del i en tidsanda där stora frågor om krig, fred och utveckling stod i fokus. Till detta hörde frågor om biståndets storlek och utformning, liksom tankar om en ny ekonomisk världsordning och skapande av regionala organisationer. FUF var ett kompetent forum för diskussionerna om de globala frågorna. Det var viktigt att tänka, diskutera och forskar om hur utveckling/underutveckling kunde hänga samman med krig, liksom om krigens effekter på utveckling/kris/tillbakagång. En het fråga var frågan om våld i befrielserörelserna. 

Vill du dela med dig av ett minne från din tid i FUF?
Många och centrala möten, t.ex. om jordbruksutveckling och behovet av jordreformer. Aktuellt var bl.a. CADU-projektet i Etiopien

Vad tycker du är FUF:s styrka?
Att vara ett forum som spänner över olika specialområden och en plats där långsiktiga strategiska diskussionerna kan föras i en konstruktiv anda. 

Vad tycker du FUF ska fokusera på framöver?
Det finns ett stort behov av ett forum där fred och utveckling kan ventileras. Idag behöver uppmärksamhet ges åt klimatförändringarnas betydelse. De senaste åren har dessutom klargjort vikten av öppna, toleranta och jämställda samhällen för att åstadkomma förändringar som når alla invånare. Det behöver vara ett centralt tema. Särskilt akut efter Rysslands invasion av Ukraina är att diskutera regionala och globala säkerhetsstrukturer som kan fånga upp konflikter tidigare och innehålla pålitliga förbud mot aggression och krigsbrott. I grunden finns det ett etiskt och moralist förhållningssätt som behöver komma till uttryck för en framtid av fred och utveckling. 

Dela det här: