Styrelsen

Är du som medlem i FUF intresserad av att sitta i FUF:s styrelse? Eller vet du någon som du tror skulle vara en tillgång för FUF:s styrelse? Skicka då ett mail till valberedningen. Berätta gärna:
– hur personen skulle kunna bidra till att utveckla FUF genom att sitta i styrelsen
– om intressen och bakgrund som anknyter till FUF:s verksamhet
– om du kan binda dig för att aktivt delta i styrelsearbete under minst ett år, där du även tar på dig särskilda uppdrag.
FUF välkomnar alla tips och nomineringar. Vi uppmuntrar särskilt personer som på olika vis bidrar till styrelsens mångfald.

FUF har en ideellt arbetande styrelse som består av:

Anna Blücher, ordförande

Anna Blücher jobbar som policyrådgivare på ForumCiv med fokus på opinions- och påverkansarbete inom biståndspolitik och Agenda 2030. Anna har en kandidatexamen i utvecklingsstudier från Lunds universitet och en master i statsvetenskap och internationella relationer från Stockholms universitet. Hon har gjort praktik för Individuell Människohjälp i Nepal och på CONCORD Sverige. Anna har varit aktiv i FUF sedan 2012, bland annat som skribent för FUF-bladet, i Almedalsredaktionen och i yrkesnätverket Young Professionals. Anna har varit ledamot av FUF:s styrelse sedan 2014.

Rolf Carlman

Civilingenjör, maskinteknik, KTH samt nationalekonomi vid Stockholms universitet. Arbetat med utvecklings- och biståndsfrågor sedan mitten av 70-talet. FN:s regionala kommission för Västasien, UNESCWA, Beirut; Forskningsstudie i Jemen 1978. Sedan 1980 arbetade Rolf bl.a. som programchef och t.f. myndighetschef för SAREC – Styrelsen för u-landsforskning och på SIDA/Sida som chef för energisektionen, avdelningschef för avdelningarna forskningssamarbete, infrastruktur och ekonomiskt samarbete samt verksamhetsstyrning. Utlandsstationeringar som industrihandläggare vid ambassaden Hanoi, chargéd’affaires i Laos, chef för Svenska Institutet i Alexandria samt i Jerusalem som chef för biståndet till Västbanken/Gaza. Tidigare styrelseuppdrag i Medicinska Forskningsrådet, Swedfund, Svenska UNESCO-rådet samt f.n. i Hand-in-Hand, Sverige. Sedan pensioneringen projektuppdrag för bl.a. Sida. FUF-ordförande 2013-2018.

Karin Klerby

Karin Klerby Blomqvist har en bakgrund i hållbarhetsfrågor och arbetar på utrikesdepartmentets Afrikaenhet. Tidigare arbetade hon med Politiken för global utveckling och Sveriges internationella bidrag till genomförande av Agenda 2030 på Enheten global agenda och har även erfarenhet från funktionsrörelsen.  Hon deltog i sitt första FUF-möte hösten 2016, det blev kärlek vid första ögonkastet och hon har varit ‘Aktiv i FUF’ sedan dess. Innan hon blev styrelseledamot har Karin framförallt varit verksam som skribent för Omvärldsbevakarna/Biståndsdebatten och i styrgruppen som hjälper till att förbereda FUF:s bevakning av “fuffiga” frågor under Almedalen

Lennart Wohlgemuth

Lennart är gästprofessor i Afrikakunskap med speciell inriktning på svensk och europeisk biståndspolitik vid School of Global Studies, Göteborgs Universitet. Tidigare arbetat som direktör för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala 1993 -2005 och i 28 år på Sida, sju år som chef för sektoravdelningen och sju år som chef för undervisningsbyrån. Ledamot i ECDPM:s och NUFU:s styrelser.

Joakim Molander

Joakim är chef för verksamhetsplanering och resultatstyrning på International IDEA och ledmot i Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Han har tidigare arbetat på Sida, bland annat som chef för Sidas utvärderingsenhet, som handläggare för Sida på svenska ambassaden i Bosnien och Herzegovina och som chef för utvecklingssamarbetet i Rwanda och Burundi. Joakim har sedan 1990-talet varit aktiv som recensent och skribent för bland andra Svenska Dagbladet. Han har också publicerat läroböcker och akademiska artiklar i vetenskapsteori, politisk filosofi och etik. FUF-ordförande 2019 – 2020.

Petrea Defruit

Petrea har de senaste 22 åren drivit eget företag inom marknadskommunikation, en större kommunikationsbyrå och som egenkonsult. Uppdragen har kommit från privat industri och näringsliv, organisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer. Petrea verkar som kommunikationsstrateg och inom digital transformation, f.n. med ett uppdrag för Ehälsomyndigheten som samordnare för digitalisering av svensk sjukvård och socialtjänst (Vision e-hälsa 2025). Uppdraget innebär att följa upp prioriterade insatser i Sverige, ha en strategisk framåtblick och skapa engagemang för digitaliseringsfrågorna. Hon är även i startfasen för en egen verksamhet inriktad på digitalisering av sjukvården i utvecklingsländer. Intresset för globala utvecklingsfrågor kommer ur Petreas stora intresse för människor, vår omvärld och alla individers lika rätt till trygghet, vård och utveckling. Sedan drygt 10 år är Petrea engagerad i olika projekt privat och som volontär, senast har hon varit med och startat en NGO i Tanzania för att ta fram en modell för stöd till människor som hamnat utanför det sociala nätverket.

Karl Fahlvik

Kalle studerar för närvarande en kandidat i mänskliga rättigheter på Malmö Universitet med en specialisering på Mellanöstern. Kalle var med och grundade lokalgruppen FUF Malmö och har sedan ett år tillbaka varit ordförande för gruppen med en målsättning att skapa en stabil grund för FUF Malmö att expandera vidare från. Detta har inneburit fokus på rekrytering av aktiva medlemmar, nätverksbyggande och arrangera olika aktiviteter.

Sara Holmberg

Sara jobbar som utskottshandläggare med fokus på EU-frågor på riksdagens justitieutskott. Sara har en kandidatexamen i internationella relationer och ekonomisk historia från Stockholms universitet och har studerat ekonomi vid Sorbonne i Paris. Sara har arbetat på Regeringskansliet med omvärldsbevakning med fokus på krishantering. Hon har gjort praktik på Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) via FUFs praktikantprogram. Sara blev aktiv i FUF år 2016 och har bland annat jobbat i gruppen som anordnar FUF:s fåtöljer och i Almedalsredaktionen.

Maria Melbing

Maria är utbildad lärare och jobbade mellan åren 1983 – 2000 i Stockholms grundskolor. De senare åren arbetade Maria mycket med skolutvecklingsfrågor och handledarskap för pedagogiska team från förskolan till gymnasienivå. Sedan år 2000 har Maria varit på Sida där hon arbetat i olika roller såsom handläggare, projektledare och chef. Maria har bland annat varit handläggare för Turkiet och stationerad handläggare i Tadzjikistan. Mellan åren 2011–2015 var hon chef för utvecklingssamarbetet i Kosovo. Maria har nyligen avslutat sin tjänst som enhetschef för verksamheten vid Sida Partnership Forum i Härnösand och är för närvarande tjf biträdande avdelningschef på Sida i Stockholm.

Pelle Persson

Civilingenjör, väg och vatten och stadsbyggnad, KTH, samt gjort lumpen på Sandöskolan. Arbetat med utvecklings- och biståndsfrågor sedan början av 80-talet, för UN-Habitat i Mozambique, Världsbanken i Washington och på Sida. Jobbar fortfarande som halvtidspensionär på Sida som seniorrådgivare på ”Power Africa” och har tidigare varit chef för energisektionen, transportsektionen och urbanenheten. Har varit utlandsstationerad som infrastrukturhandläggare vid ambassaden i Dar es Salaam, samt i Windhoek och Sarajevo som chef för biståndet till Namibia respektive Bosnien & Herzegovina. Har styrelseuppdrag i Action Aid.

Dela det här: