Styrelsen

Är du som medlem i FUF intresserad av att sitta i FUF:s styrelse? Skicka då ett mail till fuf@fuf.se innan den 17/2 -2020 för din chans att bli nominerad. Berätta gärna:
– om dina erfarenheter som medlem i FUF
– hur du skulle vilja bidra till att utveckla FUF genom att sitta i styrelsen
– om dina egna intressen och bakgrund som anknyter till FUF:s verksamhet
– om du kan binda dig för att aktivt delta i styrelsearbete under ett år, där du även tar på dig särskilda uppdrag.

FUF har en ideellt arbetande styrelse som består av:

Joakim Molander, ordförande

Fil.dr. i filosofi från Åbo Akademi. Joakim har en bakgrund som lärare och forskare i filosofi vid Åbo Akademi och Mittuniversitet. 2003-2017 arbetade han på Sida, bland annat som chef för Sidas utvärderingsenhet vid sekretariatet för utvärdering och internrevision, som handläggare för Sida på svenska ambassaden i Bosnien och Herzegovina och som chef för utvecklingssamarbetet i Rwanda och Burundi. För närvarande är han chef för verksamhetsplanering och resultatstyrning på International IDEA. Joakim har sedan 1990-talet varit aktiv som recensent och skribent för bland andra Svenska Dagbladet. Han har också publicerat läroböcker och akademiska artiklar i vetenskapsteori, politisk filosofi och etik.

Anna Blücher, vice ordförande

Anna Blücher jobbar som policyrådgivare på Forum Syd med fokus på opinions- och påverkansarbete inom biståndspolitik och Agenda 2030. Anna har en kandidatexamen i utvecklingsstudier från Lunds universitet och en master i statsvetenskap och internationella relationer från Stockholms universitet. Hon har gjort praktik för Individuell Människohjälp i Nepal och på CONCORD Sverige. Anna har varit aktiv i FUF sedan 2012, bland annat som skribent för FUF-bladet och i Almedalsredaktionen. Just nu är hon aktiv i yrkesnätverket Young Professionals.

Rolf Carlman

Civilingenjör, maskinteknik, KTH samt nationalekonomi vid Stockholms universitet. Arbetat med utvecklings- och biståndsfrågor sedan mitten av 70-talet. FN:s regionala kommission för Västasien, UNESCWA, Beirut; Forskningsstudie i Jemen 1978. Sedan 1980 arbetade Rolf bl.a. som programchef och t.f. myndighetschef för SAREC – Styrelsen för u-landsforskning och på SIDA/Sida som chef för energisektionen, avdelningschef för avdelningarna forskningssamarbete, infrastruktur och ekonomiskt samarbete samt verksamhetsstyrning. Utlandstationeringar som industrihandläggare vid ambassaden Hanoi, chargé d’affaires i Laos, chef för Svenska institutet i Alexandria samt i Jerusalem som chef för biståndet till Västbanken/Gaza. Tidigare styrelseuppdrag i Medicinska forskningsrådet, Swedfund, Svenska UNESCO-rådet samt f.n. i Hand-in-Hand, Sverige. Sedan pensioneringen projektuppdrag för bl.a. Sida. FUF-ordförande 2013-2019.

Jan Cedergren

Jan Cedergren har efter sin pensionering haft en rad internationella uppdrag bl a som ordförande i styrelsen för Adaptation Fund, samt för OECD:s arbete med Aid Effectivness och för FN:s fond för klimatanpassning. Som Sveriges representant var han med om att bygga upp den Gröna Fonden. I början av sin karriär var han chef vid flera av de svenska biståndskontoren i Afrika, för att senare bli ställföreträdare generaldirektör på Sida och chef för det bilaterala biståndet på UD. Han har också haft chefsbefattning inom FN:s kontor för Mänskliga rättigheter i Genève.

Gabriella Irsten

Gabriella Irsten arbetar som politisk handläggare på Internationella kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) i Stockholm. Tidigare har hon arbetat för Reaching Critical Will, ett självständigt program inom IKFF:s internationella arbete i Geneve. Hon har även jobbat som konsult på FN i New York med frågor relaterade till rymdsäkerhet. Hon har en dubbel masterexamen i humanitära insatser, fredsbyggande och konfliktlösning (NOHA) från Ruhr-Universität Bochum i Tyskland och Uppsala Universitet. Gabriella har varit aktiv i FUF sedan 2011, bl a som korrespondent från FN och Geneve, och från Almedalen. För tillfället är hon med i nätverket för Young Professionals.

Karin Klerby

Karin Klerby har en kandidat i geografi från Stockholms universitet (SU) under vilken hon bland annat genomfört fältarbete om markrättigheter i Georgien, granskat tillgänglig stadsplanering och undersökt hur system för allmänningar överlever transitionen till ett servicesamhälle. Under hösten 2018 gjorde Karin praktik hos Agenda 2030-gruppen på Utrikesdepartementet och hon är nu på väg att ta en masterexamen i miljövård och fysisk planering med systemanalytisk inriktning vid SU. Hon deltog i sitt första FUF-möte hösten 2016, det blev kärlek vid första ögonkastet och hon har varit ‘Aktiv i FUF’ sedan dess. Framförallt har Karin varit verksam som skribent för Omvärldsbevakarna/Biståndsdebatten och i styrgruppen som hjälper till att förbereda FUF:s bevakning av “fuffiga” frågor under Almedalen.

Aria Nakhaei

Aria Nakhaei är snart färdig fil. mag. i Politik och Krig från Försvarshögskolan och har sedan tidigare en fil. kand. i Internationella relationer från Göteborgs universitet och en fil. kand .i Statsvetenskap från Linköpings universitet. Aria har tidigare varit Förbundsordförande för Utrikespolitiska förbundet Sverige och ledamot i styrelsen för Folk och Försvar. Han har etniska rötter från Iran och Turkiet och gjorde under hösten 2014 praktik på Svenska Generalkonsulatet i Istanbul. Han har ett gediget engagemang inom Unga civilsamhället och ett stort intresse för organisationsutveckling. Utrikespolitik, internationell säkerhet och interkulturella frågor ligger Aria varmt om hjärtat.

Lennart Wohlgemuth

Lennart Wohlgemuth är gästprofessor i Afrikakunskap med speciell inriktning på svensk och europeisk biståndspolitik vid School of Global Studies, Göteborgs universitet. Lennart har tidigare arbetat som direktör för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala 1993 -2005 och i 28 år på Sida, varav sju år som chef för sektoravdelningen och sju år som chef för undervisningsbyrån. Han är även ledamot i Global Utmanings styrelse.

Dela det här: