Styrelsen

Är du som medlem i FUF intresserad av att sitta i FUF:s styrelse? Skicka då ett mail till fuf@fuf.se innan den 17/2 -2021 för din chans att bli nominerad. Berätta gärna:
– om dina erfarenheter som medlem i FUF
– hur du skulle vilja bidra till att utveckla FUF genom att sitta i styrelsen
– om dina egna intressen och bakgrund som anknyter till FUF:s verksamhet
– om du kan binda dig för att aktivt delta i styrelsearbete under ett år, där du även tar på dig särskilda uppdrag.

FUF har en ideellt arbetande styrelse som består av:

Joakim Molander, ordförande

Fil.dr. i filosofi från Åbo Akademi. Joakim har en bakgrund som lärare och forskare i filosofi vid Åbo Akademi och Mittuniversitet. 2003-2017 arbetade han på Sida, bland annat som chef för Sidas utvärderingsenhet vid sekretariatet för utvärdering och internrevision, som handläggare för Sida på svenska ambassaden i Bosnien och Herzegovina och som chef för utvecklingssamarbetet i Rwanda och Burundi. För närvarande är han chef för verksamhetsplanering och resultatstyrning på International IDEA. Joakim har sedan 1990-talet varit aktiv som recensent och skribent för bland andra Svenska Dagbladet. Han har också publicerat läroböcker och akademiska artiklar i vetenskapsteori, politisk filosofi och etik.

Anna Blücher, vice ordförande

Anna Blücher jobbar som policyrådgivare på Forum Syd med fokus på opinions- och påverkansarbete inom biståndspolitik och Agenda 2030. Anna har en kandidatexamen i utvecklingsstudier från Lunds universitet och en master i statsvetenskap och internationella relationer från Stockholms universitet. Hon har gjort praktik för Individuell Människohjälp i Nepal och på CONCORD Sverige. Anna har varit aktiv i FUF sedan 2012, bland annat som skribent för FUF-bladet och i Almedalsredaktionen. Just nu är hon aktiv i yrkesnätverket Young Professionals.

Rolf Carlman

Civilingenjör, maskinteknik, KTH samt nationalekonomi vid Stockholms universitet. Arbetat med utvecklings- och biståndsfrågor sedan mitten av 70-talet. FN:s regionala kommission för Västasien, UNESCWA, Beirut; Forskningsstudie i Jemen 1978. Sedan 1980 arbetade Rolf bl.a. som programchef och t.f. myndighetschef för SAREC – Styrelsen för u-landsforskning och på SIDA/Sida som chef för energisektionen, avdelningschef för avdelningarna forskningssamarbete, infrastruktur och ekonomiskt samarbete samt verksamhetsstyrning. Utlandstationeringar som industrihandläggare vid ambassaden Hanoi, chargé d’affaires i Laos, chef för Svenska institutet i Alexandria samt i Jerusalem som chef för biståndet till Västbanken/Gaza. Tidigare styrelseuppdrag i Medicinska forskningsrådet, Swedfund, Svenska UNESCO-rådet samt f.n. i Hand-in-Hand, Sverige. Sedan pensioneringen projektuppdrag för bl.a. Sida. FUF-ordförande 2013-2019.

Jan Cedergren

Jan Cedergren har efter sin pensionering haft en rad internationella uppdrag bl a som ordförande i styrelsen för Adaptation Fund, samt för OECD:s arbete med Aid Effectivness och för FN:s fond för klimatanpassning. Som Sveriges representant var han med om att bygga upp den Gröna Fonden. I början av sin karriär var han chef vid flera av de svenska biståndskontoren i Afrika, för att senare bli ställföreträdare generaldirektör på Sida och chef för det bilaterala biståndet på UD. Han har också haft chefsbefattning inom FN:s kontor för Mänskliga rättigheter i Genève.

Gabriella Irsten

Gabriella Irsten arbetar som politisk handläggare på Internationella kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) i Stockholm. Tidigare har hon arbetat för Reaching Critical Will, ett självständigt program inom IKFF:s internationella arbete i Geneve. Hon har även jobbat som konsult på FN i New York med frågor relaterade till rymdsäkerhet. Hon har en dubbel masterexamen i humanitära insatser, fredsbyggande och konfliktlösning (NOHA) från Ruhr-Universität Bochum i Tyskland och Uppsala Universitet. Gabriella har varit aktiv i FUF sedan 2011, bl a som korrespondent från FN och Geneve, och från Almedalen. För tillfället är hon med i nätverket för Young Professionals.

Karin Klerby

Karin Klerby har en kandidat i geografi från Stockholms universitet (SU) under vilken hon bland annat genomfört fältarbete om markrättigheter i Georgien, granskat tillgänglig stadsplanering och undersökt hur system för allmänningar överlever transitionen till ett servicesamhälle. Under hösten 2018 gjorde Karin praktik hos Agenda 2030-gruppen på Utrikesdepartementet och hon är nu på väg att ta en masterexamen i miljövård och fysisk planering med systemanalytisk inriktning vid SU. Hon deltog i sitt första FUF-möte hösten 2016, det blev kärlek vid första ögonkastet och hon har varit ‘Aktiv i FUF’ sedan dess. Framförallt har Karin varit verksam som skribent för Omvärldsbevakarna/Biståndsdebatten och i styrgruppen som hjälper till att förbereda FUF:s bevakning av “fuffiga” frågor under Almedalen.

Lennart Wohlgemuth

Lennart Wohlgemuth är gästprofessor i Afrikakunskap med speciell inriktning på svensk och europeisk biståndspolitik vid School of Global Studies, Göteborgs universitet. Lennart har tidigare arbetat som direktör för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala 1993 -2005 och i 28 år på Sida, varav sju år som chef för sektoravdelningen och sju år som chef för undervisningsbyrån. Han är även ledamot i Global Utmanings styrelse.

Dela det här: