FUF har en ideellt arbetande styrelse som består av:

Rolf Carlman, ordförande

Civilingenjör, maskinteknik, KTH samt nationalekonomi vid Stockholms universitet. Arbetat med utvecklings- och biståndsfrågor sedan mitten av 70-talet. FN:s regionala kommission för Västasien, UNESCWA, Beirut; Forskningsstudie i Jemen 1978. Sedan 1980 arbetade Rolf bl.a. som programchef och t.f. myndighetschef för SAREC – Styrelsen för u-landsforskning och på SIDA/Sida som chef för energisektionen, avdelningschef för avdelningarna forskningssamarbete, infrastruktur och ekonomiskt samarbete samt verksamhetsstyrning. Utlandstationeringar som industrihandläggare vid ambassaden Hanoi, chargé d’affaires i Laos, chef för Svenska institutet i Alexandria samt i Jerusalem som chef för biståndet till Västbanken/Gaza. Tidigare styrelseuppdrag i Medicinska forskningsrådet, Swedfund, Svenska UNESCO-rådet samt f.n. i Hand-in-Hand, Sverige. Sedan pensioneringen projektuppdrag för bl.a. Sida.

Anna Blücher, vice ordförande

Anna Blücher har en kandidatexamen i utvecklingsstudier från Lunds universitet och en master i statsvetenskap och internationella relationer från Stockholms universitet. Anna skrev sin masteruppsats om illegal kapitalflykt och jobbar som policyrådgivare på Forum Syd med just skatteflyktsfrågan. Tidigare arbetade hon som administrativt stöd till staberna på Kronofogdens huvudkontor. Hon har gjort praktik för IM i Nepal samt på CONCORD Sverige där hon främst arbetar med samordning kring post 2015-processen, lanseringen av Barometerrapporten samt aktiviteter kring Europaparlamentsvalet. Anna har varit aktiv i FUF sedan 2012, bl.a. i FUF-bladsredaktionen.

Lennart Wohlgemuth

Gästprofessor i Afrikakunskap med speciell inriktning på svensk och europeisk biståndspolitik vid School of Global Studies, Göteborgs Universitet. Tidigare arbetat som direktör för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala 1993 -2005 och i 28 år på Sida, sju år som chef för sektoravdelningen och sju år som chef för undervisningsbyrån. Ledamot i ECDPM:s och NUFU:s styrelser.

Victoria Gillberg

Victoria Gillberg arbetar som kommunikatör på Diakonia och är utbildad journalist från Stockholms universitet. Victoria har tidigare arbetat som webbredaktör för tidningen OmVärlden, där hennes arbete fokuserade på produktion och spridning av artiklar och podcasts.

Gabriella Irsten

Gabriella Irsten arbetar som politisk handläggare på Internationella kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) i Stockholm. Tidigare har hon arbetat för Reaching Critical Will, ett självständigt program inom IKFF:s internationella arbete i Geneve. Hon har även jobbat som konsult på FN i New York med frågor relaterade till rymdsäkerhet. Hon har en dubbel masterexamen i humanitära insatser, fredsbyggande och konfliktlösning (NOHA) från Ruhr-Universität Bochum i Tyskland och Uppsala Universitet. Gabriella har varit aktiv i FUF sedan 2011, bl a som korrespondent från FN och Geneve, och från Almedalen. För tillfället är hon med i nätverket för Young Professionals och är även FUF mentor.

Sanna Godeau

Sanna Godeau har studerat juridik med inriktning på folkrätt samt statsvetenskap och utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet. Hon har även studerat vid Edinburgh University i Storbritannien. Hon har under de senaste två åren tjänstgjort vid UD:s enhet för konfliktfrågor och humanitär politik, med fokus på Sveriges bidrag till det första humanitära världstoppmötet i Istanbul. Inom kort inleder hon sin nya tjänst på kansliet för krishantering inom Justitiedepartementet. Sanna har tidigare bland annat varit ideellt engagerad i Svenska Röda Korset Uppsala och har flerårig styrelsevana från Östgöta Nation i Uppsala.

Jan Cedergren

Jan Cedergren har efter sin pensionering haft en rad internationella uppdrag bl a som ordförande i styrelsen för FN-organet Adaption Fund, samt för OECD:s arbete med Aid Effectivness och för FN:s fond för klimatanpassning. Som Sveriges representant var han med om att bygga upp den Gröna Fonden. I början av sin karriär var han chef vid flera av de svenska biståndskontoren i Afrika, för att senare bli ställföreträdare generaldirektör på Sida och chef för det bilaterala biståndet på UD. Han har också haft chefsbefattning inom FN:s Mänskliga rättighets-kontor i Genève.

Aria Nakhaei

Aria Nakhaei är snart färdig fil. Mag. i Politik och Krig från Försvarshögskolan och har sedan tidigare en fil. Kand i Internationella relationer från Göteborgs universitet och en fil. Kand i Statsvetenskap från Linköpings universitet. Aria har tidigare varit Förbundsordförande för Utrikespolitiska förbundet Sverige och ledamot i styrelsen för Folk och Försvar. Han har etniska rötter från Iran och Turkiet och gjorde under hösten 2014 praktik på Svenska Generalkonsulatet i Istanbul. Han har ett gediget engagemang inom Unga civil-samhället och ett stort intresse för organisationsutveckling. Utrikespolitik, internationell säkerhet och interkulturella frågor ligger Aria varmt om hjärtat.

Joakim Molander

Fil.dr. i filosofi från Åbo Akademi. Joakim har en bakgrund som lärare och forskare i filosofi vid Åbo Akademi och Mittuniversitet. Han har varit anställd vid Sida sedan 2003, vid sekretariatet för utvärdering och internrevision , som handläggare för Sida i Bosnien och Herzegovina och som chef för utvecklingssamarbetet i Rwanda och Burundi. Han har på senare år varit chef för Sidas utvärderingssekretariat och enheten för planering, uppföljning och utvärdering. För närvarande arbetar han som uppföljnings- och utvärderingsexpert på International IDEA. Joakim har sedan 1990-talet varit aktiv som recensent och skribent för bland andra Svenska Dagbladet, Nya Wermlands Tidningen och Bibliotekstjänst. Han har också publicerat läroböcker och akademiska artiklar i vetenskapsteori, politisk filosofi och etik.

Dela det här: