Svenska biståndet är ’äldreblint’

Av: Dag Ehrenpreis

Regeringen och Föreningen för utvecklingsfrågor, FUF, gör gemensam sak när de i budgetpropositionen resp. senaste FUF-bladet lyfter fram befolkningstillväxten i världen och andra demografiska frågor. Tyvärr missar båda den mest dramatiska demografiska förändringen som pågår och tilltar i världen fn, nämligen att de äldre (60+) utgör den snabbast växande befolkningsgruppen.

15 november, 2012, Debatt

Jord, blod och olja – Sydsudans första år av självständighet

Av: Cecilia Bäcklander

Ett år efter självståndighetsförklaringen slåss Sydsudan mot många problem men sitter samtidigt på stora tillgångar som olja och bördig jord. I januari i år infördes ett oljestopp efter konflikter om prissättning. Kanske kan stoppet leda till att Sydsudan börjar satsa på diversifiering och tar till vara på sina stora landområden, skriver journalist Cecilia Bäcklander.

31 oktober, 2012, Debatt

Bokrecension: ”På väg till presidenten”

Av: Inge Gerremo

För 40 år sedan var Afrika hoppets kontinent. Överallt i de nyblivna staterna sökte man en väg bort ur den koloniala historien. Då börjar också författaren och dokumentärfilmaren Stig Holmqvist att resa och återkommande leva i Afrika. Han har nu skrivit en bok om sina erfarenheter. Inge Gerremo har läst Stig Holmqvists bok "På väg till presidenten”, som är ett stycke politisk historia grundat på kunskap och närvaro.

23 oktober, 2012, Debatt

Demokrati och utveckling kommer underifrån

Av: Johanna Bergsten

Folkrörelsebiståndet är ett effektivt verktyg för stärkt ansvarsutkrävande och demokratisk utveckling underifrån. Om Sverige - med sin långa och unika tradition av folkrörelser - i enlighet med regeringens prioriteringar ska bidra till demokratisk utveckling måste det hotade folkrörelsebiståndet få finnas kvar, skriver Johanna Bergsten, student.

26 juli, 2012, Debatt

Några strategiska vägval för svenskt bistånd

Av: Bertil Odén

Hur ska Sverige förhålla sig till de internationella biståndstrenderna? Vad händer med mottagarländernas inflytande i tider av ökad resultatstyrning? Ska Sverige ge bistånd till diktaturregimer? Den förda politikens inneboende intressekonflikter måste diskuteras och vägval göras, skriver Bertil Odén.

2 juli, 2012, Debatt

EU:s jakt på råvaror hotar utveckling i Afrika

Av: Karin Gregow

I en allt hårdare kamp om världens naturresurser använder EU handelsavtal för att säkra tillförseln av råvaror. EU:s jakt på billiga naturresurser riskerar att låsa fast afrikanska länder i råvarufällan och bromsa industrialisering i Afrika. Sverige måste verka för att handelsavtal mellan EU och Afrika gynnar afri- kansk utveckling.

8 mars, 2012, Debatt

Biståndsministern och budgetstödet

Av: Bertil Odén

Utan budgetstöd avstår Sverige från viktiga möjligheter att bidra till de positiva effekter som utvärderingar visar att stödformen har när det inte överbelastas med allt för många kortsiktiga krav. Samtidigt kan kriterierna för budgetstöd inte kvantifieras utan orimliga förenklingar - var ligger till exempel den godkända nivån för tillräcklig demokrati och respekt för mänskliga rättigheter? Istället för att ge upp borde biståndsministern förklara vilka resultat som faktiskt uppnåtts och förenkla regelverket, skriver Bertil Odén.

28 februari, 2012, Debatt

Bredda kunskapsinhämtandet inom biståndet!

Av: Göran Hydén

I jakten på mätbara resultat betraktas mottagarländerna som gigantiska labaratorier. Utvärderingar som beställs av biståndsbyråkraterna är till liten nytta. Det behövs ett mer holistiskt perspektiv, men varken UD eller Sida har kapaciteten för detta. En rådgivande komitté av forskare är en väg framåt, skriver Göran Hydén, professor emeritus och biståndsforskare.

21 februari, 2012, Debatt

Efter Busan: ett nytt biståndsparadigm?

Av: Göran Hydén

Om uttalandet från högnivåmötet i Busan infrias i praktiken kommer multilaterala givare få större inflytande över biståndet och politisk maktutövning snarare än sakkunnighet kommer att avgöra vilka resultat som uppnås. Ett mer politiserat bistånd på bekostnad av tekniskt kunnande reser frågor om Sidas framtid. Det skriver Göran Hydén, forskare och konsult.

22 december, 2011, Debatt