Debatt

HPV-vaccin och preventivmedel i MDG-kampen

85% av de omkring 285 000 kvinnor som årligen dör av HPV-orsakad livmoderhalscancer återfinns i världens utvecklingsländer. Osäkra aborter och riskfyllda förlossningar beräknas skörda 47 000 respektive 300 000 kvinnors liv varje år. Endast 1-2% av utvecklingsländernas kvinnor har tillgång till långtidsverkande preventivmedel, skriver regeringens ambassadör för global hälsa, Anders Nordström, med anledning av två nya, globala lanseringar av HPV-vaccin och långtidsverkande preventivmedel i arbetet för att nå MDG 4 och 5.

Idag beräknas 70 % av världens fattiga vara kvinnor. Att leva som kvinna i ett samhälle med bristande infrastruktur och där tillgång till utbildning och hälsovård är begränsad innebär en rad risker. Bland dessa finns två som särskilt allvarligt drabbar flickor och kvinnors hälsa, risken att drabbas av livmoderhalscancer och risken för osäkra aborter och förlossningar.

Varje år dör omkring 285 000 kvinnor i livmoderhalscancer som orsakas av human papillomviruset (HPV). Av dessa lever 85 % i utvecklingsländer där tillgång till bra sjukvård och rätt behandling är begränsad.

Liknande siffror gäller för dödsfall till följd av osäkra aborter och riskfyllda förlossningar. Varje år beräknas omkring 47 000 kvinnor dö till följd av osäkra aborter och vid riskfyllda förlossningar beräknas drygt 300 000 kvinnor mista livet varje år. Och idag har bara en till två procent av kvinnor i utvecklingsländer tillgång till långtidsverkande preventivmedel, något som skulle minska dessa siffror drastiskt.

Att arbeta för en förbättrad global hälsa innebär ett direkt uppdrag att arbeta för förbättrad barn- och mödrahälsovård. Milleniemål fem slår fast vikten av det här arbetet genom målet att vid 2015 ha reducerat mödradödligheten med tre fjärdedelar från 1990 års nivå. Det är en stor utmaning som kräver såväl preventiva insatser som satsningar för att kontinuerligt förbättra livssituationen för kvinnors hälsa.

För Sveriges del tar sig arbetet i uttryck på en rad olika sätt. Genom biståndspolitiken kanaliseras pengar till landprogram eller multilaterala organisationer. Genom det globala multilaterala samarbetet kan ett normativt arbete ske för att nå en förbättrad kunskap och samsyn vad gäller vikten av att satsa på en hälsa hos kvinnor och barn.

För att nå dit krävs att flera sektorer samverkar och att alla nivåer är inblandade. Insatser behövs både i form av bistånd, som bidrar ekonomiskt och materiellt, och i form av människor på plats som direkt arbetar för en förbättrad tillgång till och kunskap om hälsovård. Samtidigt som ett kontinuerligt arbete sker för en förbättring av hälsovården är det lika viktigt att se till innebörden av preventiva insatser. Hälsa är en nyckel till utveckling och för att nå dit måste därför ytterligare insatser och resurser avsättas.

Under våren 2013 sker två stora satsningar riktade till flickor och kvinnor i utvecklingsländer. Arbetet sätter de två riskområdena livmoderhalscancer och mödradödlighet i centrum och fokuserar på preventiva insatser för att nå resultat. Det rör sig om distributionen av HPV-vaccin till 180 000 flickor i åtta utvecklingsländer samt långtidsverkande preventivmedel till 27 miljoner kvinnor. Sverige är en del av satsningarna genom sitt samarbete med den Globala vaccinalliansen (GAVI) och the Bill & Melinda Gates stiftelsen.

Målsättningen är att över 30 miljoner flickor år 2020 ska vara vaccinerade mot HPV. Det skulle skydda dem mot en av dagens vanligast förekommande dödsorsaker bland kvinnor i utvecklingsländer.

Globala vaccinalliansen (GAVI), en av Sveriges stora mottagare av det multilaterala biståndet, bidrar nu på pilotbasis till HPV-vaccineringen av 180 000 flickor i åldrarna nio till 13. Implementeringen av HPV-vaccineringen sker till en början i åtta länder (Ghana, Kenya, Lao, PDR, Madagaskar, Malawi, Niger, Sierra Leone, Tanzania) och tanken är att mer än 40 av världens fattigaste länder ska vara involverade i projektet år 2020. Målsättningen är att över 30 miljoner flickor år 2020 ska vara vaccinerade mot HPV. Det skulle skydda dem mot en av dagens vanligast förekommande dödsorsaker bland kvinnor i utvecklingsländer.

Även distributionen av det långtidsverkande preventivmedlet Jadelle hoppas kunna nå stora dimensioner. Samarbetet mellan läkemedelsföretaget Bayer HealthCare och Bill & Melinda Gates Stiftelsen hoppas kunna resultera i att preventivmedlet distribueras till 27 miljoner kvinnor i världens fattigaste länder, till ett 50 % reducerat pris.

Sverige stödjer, genom Sida, det här arbetet till fullo. Arbetet är i linje med Sveriges globala arbete för förbättrad Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR). Mottot lyder att för att lyckas nå en hållbar utveckling är god hälsa en förutsättning. Frågan vi måste ställa oss är däremot hur vårt arbete tas emot av våra mottagare. För att lyckas generera hållbara och trovärdiga samarbeten måste vi även ta in andra aspekter i hälsoarbetet och fundera över de konsekvenser som Sveriges och våra partners satsningar kan innebära.

Preventiva insatser såsom HPV-vaccinationer och distributionen av preventivmedel utmanar djupt rotade sociala samhällsstrukturer.

Preventiva insatser såsom HPV-vaccinationer och distributionen av preventivmedel utmanar djupt rotade sociala samhällsstrukturer. HPV-vaccinet är ett skydd mot det annars sexuellt överförbara viruset, som i sin tur riskerar leda till livmoderhalscancer. Såväl HPV-vaccination som preventivmedel signalerar därmed frihet och rättigheter. Det är faktorer som i många av världens länder än idag inte är en självklarhet. Att genomföra det här arbetet kräver därför en viss eftertänksamhet. Samtidigt är det lika viktigt att komma ihåg att det här arbetet gäller flickor och kvinnors grundläggande rättigheter till en god hälsa.

Det är frågor som sträcker sig över sociala samhällsstrukturer och förlegade uppfattningar om kvinnors begränsade rätt till och självbestämmande över sin egen kropp.

Anders Nordström

Ambassadör för Global Hälsa

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät