Global minimiskatt på 15 procent och att företag i högre utsträckning ska betala skatt där deras varor konsumeras. Det föreslår OECD för att utjämna ekonomisk ojämlikhet i världen. Men flera steg kvarstår innan förslaget kan bli verklighet. Foto: OECD. Källa: Flickr.

Utvecklingsmagasinet förklarar

OECD:s förslag om global skatt för att minska ojämlikhet möts av kritik

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har tagit fram förslag på nya, globala skatteregler med syfte att minska skatteplanering och utjämna globala klyftor i världen. Förslaget har kritiserats både för att vara för långtgående och en pappersprodukt som inte kommer få tillräcklig effekt. I oktober överlämnade regeringen en proposition till Riksdagen om förslaget, som är föreslaget att implementeras i svensk lag den 1 januari 2024.  

Bakgrunden till OECD:s förslag är de stora ekonomiska ojämlikheter som finns mellan världens länder. Finanskrisen 2008-2009 spelade också in, liksom flera stora journalistiska avslöjanden om skatteflykt och skatteplanering. Efter dessa händelser började OECD tillsammans med G20 – gruppen för världens 20 största ekonomier – gemensamt mejsla fram förlagan till förslaget som nu ligger på bordet, enligt en översikt från den globala revisionsbyrån KPMG. Pelare 1 och 2 är ett historiskt försök att reglera skatter på global nivå, menar revisionsjätten EY.

140 länder har skrivit under

OECD:s förslag är tekniskt och detaljerat. I korthet är det uppdelat i två så kallade pelare. Pelare 1 reglerar i vilket land företag betalar skatt. Förslaget innebär att företag i högre utsträckning ska betala skatt i länder där deras varor konsumeras, inte (enbart) där de produceras eller där företagets huvudkontor ligger. Syftet är att förslaget ska generera större skatteintänkter i utvecklingsländer. Pelare 2 innebär en global minimiskatt på 15 procent, där syftet är att inget företag ska skatta mindre än detta. Dock är de nya reglerna endast tänkta att appliceras på stora företag som omsätter hundratals miljarder kronor varje år.

Tanken är att reglerna ska ha så global täckning som möjligt för att lagen ska få största möjliga effekt. Annars finns en risk att problematiken med skatteparadis kvarstår och att lagen därmed blir ineffektiv. Närmare 140 stater och jurisdiktioner har skrivit under sin avsikt att implementera lagen, men många kvarstår. Bland annat har USA i skrivande stund ännu inte skrivit under, vilket kan försena och i värsta fall hota hela implementeringen av Pelare 1. Detta då USA är hemvist för en stor andel av företagen som skulle omfattas av regeln, och övriga parter inte samlar tillräckligt stor motvikt för att implementera lagen på global nivå på egen hand, enligt Tax Observatory.

Lagens effekt ännu oklar

Åsikterna om OECD:s förslag går isär. Förespråkare lyfter fram rätteviseaspekter av minskad skatteflykt, och att en harmonisering och ökad förutsägbarhet i det internationella skattesystemet kan leda till mer stabila och rättvisa förutsättningar för företag världen över. Samma röster är dock kritiska till att gränsvärdena är högt satta, och menar att fler företag borde omfattas av reglerna för att utjämna ekonomisk ojämlikhet ännu mer.

En rättvisa i att stora företag beskattas där deras verksamhet är lokaliserad kommer generera större skatteintäkter för utvecklingsländer, menar förespråkare. Frågan är hur stor skillnad lagen egentligen gör för global rättvisa i termer av ekonomisk fördelning. Oxfam, bland andra, har kritiserat förslaget som en pappersprodukt där en extremt liten del når världens fattiga. Endast 3 procent av intäkterna från OECD:s nya skattereglering nå den tredjedel av världens befolkning som är fattigast, och exempelvis Nigeria få så lite som 0,2 procent av sitt BNP i omfördelade pengar per år om reglerna implementeras, enligt beräkningar av Oxfam.

– Vad som kunde varit en historisk överrenskommelse som satte punkt för skatteparadis håller på att snedvridas till rika länders fördel. När de sista detaljerna håller på att sys ihop är det skamligt att se hur legitim oro hos utvecklingsländer ignoreras, säger Susana Ruiz, skattechef på Oxfam.

Näringslivsvänliga organisationer har istället riktat kritik mot att reglerna kan leda till minskade investeringar och tillväxt i utvecklingsländer, att de är för långtgående i att reglera liberal marknadsekonomi och att de är onödigt komplexa i förhållande till den effekt de potentiellt får. Skatteexperten Claes Hammarstedt säger i en intervju med Svenskt Näringsliv att han aldrig varit med om något liknande under sin 30-åriga karriär.

– Det blir otroligt komplext och innebär höga kostnader för företagen och ingen vet riktigt hur det här ska fungera. En annan osäkerhet är att inte alls är säkert att alla länder kommer att implementera det här.

Revisionsbyrån Pwc har också lyft att rikare exportberoende länder som Sverige i framtiden potentiellt kan missgynnas av reglerna, då det är sannolikt att svenska företag kommer behöva betala mer skatt utomlands än vad utländska företag kommer tvingas betala här i Sverige.

I Sverige ska riksdagen rösta om förslaget, som implementeras genom ett EU-direktiv. Enligt den ursprungliga tidslinjen skulle delar av förslaget implementeras i EU redan under 2023, men då förslaget försenades, delvis på grund av oenighet inom EU, är implementeringen nu beräknad till 2024 för Pelare 2. Raman Atroshi, som arbetar på Pwc, skriver i en artikel på företagets blogg att:

– I nuläget är bara en sak säker – många förändringar kommer att inträffa under de kommande åren och vi kommer ha anledning att återbesöka dessa förslag när ytterligare information har kommunicerats från OECD- och G20-länderna.

OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) bildades efter andra världskriget. Organisationen har ett trettiotal medlemsstater, framförallt i Europa samt Nord- och Sydamerika, men arbetar globalt. Organisationens syfte är att utbyta erfarenheter och ‘best practices’ i policyutformning, framförallt på ekonomiområdet. Huvudkontoret ligger i Paris.  

Källa: oecd.org 

Dela det här: