Statslösa barn är särskilt utsatta i samhället. De saknar ofta tillgång till de mest grundläggande rättigheter så som födelseregistrering, utbildning, sjukvård, social trygghet och bostad. Foto: Okänd. Källa: Hippopx.

Utvecklingsmagasinet förklarar

Miljontals statslösa personer i världen – får inte tillgång till grundläggande rättigheter

Drygt tio miljoner människor runt om i världen beräknas vara statslösa. Sverige har anslutit sig till flera internationella konventioner för att förhindra statslöshet, men trots det fanns det ungefär 27 000 statslösa personer eller personer med okänd nationalitet i Sverige under 2021, enligt UNHCR. Europarådets tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter har riktat kritik mot att Sverige ger statslösa personer små möjligheter att få medborgarskap i Sverige. 

Var tionde minut föds ett statslöst barn någonstans i världen, enligt FN:s flyktingkommissariat UNHCR. Att vara statslös innebär att personen inte har någon nationalitet eftersom den inte erkänns som medborgare i något land. Statslöshet är ett mänskligt skapat problem och drabbar ofta minoriteter, menar UNHCR i sin rapport Ending Statelessness Within 10 years. Statslöshet kan till exempel ske genom diskriminering mot en etnisk eller religiös grupp, eller på grund av kön. Den exakta siffran för människor som är statslösa är okänd, men UNHCR uppskattar att det rör sig om över tio miljoner människor runt om i världen, varav ungefär en tredjedel är barn. 

– Att bli registrerad är ju ett bevis på att man finns, det är en förutsättning att komma in i ett system, att bli kallad till skolan, säger asylrättsadvokaten Evin Cetin till Sveriges radio.

I Sverige kan statslösa personer ansöka om uppehållstillstånd genom en ansökan till Migrationsverket, men det finns fortfarande statslösa som lever illegalt i Sverige eller inte har registrerats av andra anledningar. För att bli folkbokförd i Sverige krävs det i regel att personen ska ha uppehållstillstånd. Detta gör att statslösa utan uppehållstillstånd i Sverige inte registreras i folkbokföringsregistret. UNHCR beräknade att det fanns ungefär 27 000 statslösa eller personer med okänd nationalitet i Sverige 2021.

Flera konventioner för statslösa personer

Sverige har anslutit sig till flera internationella konventioner som rör statslösa personer – FN:s konvention om statslösa personers rättsliga ställning, som är utformad för att säkerställa att statslösa människor åtnjuter ett minimum av mänskliga rättigheter, FN:s konvention om begränsning av statslöshet, som syftar till att förhindra och minska statslöshet, och barnkonventionen. Genom att Sverige har skrivit under konventionerna har man lovat att respektera, skydda och uppfylla regler och rättigheter som stadgas i konventionerna. Statslösa barn är särskilt utsatta eftersom deras status innebär att de står utan juridisk nationalitet och de har små möjligheter att påverka samhället de lever i.

I Sverige är det oftast föräldrarnas medborgarskap som avgör vilket medborgarskap ett barn får vid födseln. För att ett barn ska få ett svenskt medborgarskap vid födseln krävs det att en förälder till barnet är svensk medborgare. Barn som föds i Sverige av statslösa föräldrar får alltså inte automatiskt svenskt medborgarskap. Ett statslöst barn kan bli svensk medborgare efter att vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna gjort en anmälan till Migrationsverket och om barnet uppfyller Migrationsverkets krav

Tidigare kommissionär kritisk mot Sveriges hantering av statslösa

Nationella bestämmelser om medborgarskap för barn födda inom landets gränser skiljer sig åt i europeiska länder. Endast hälften av alla europeiska länder har fullständiga skyddsåtgärder som förhindrar att barn blir statslösa. I vissa länder utesluter lagen många barn eftersom det krävs att en förälder har en laglig vistelse i värdlandet. I andra länder kräver lagen en avgift för ansökan om medborgarskap till barnet, vilket hindrar många barn från att få ett medborgarskap, enligt Stateless Journeys. I 17 europeiska länder får barn födda i landet, som annars skulle vara statslösa, automatiskt medborgarskap, skriver UNHCR.

Nils Muižnieks, tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter i Europarådet, har riktat kritik mot att Sverige ger statslösa personer små möjligheter att få medborgarskap i Sverige. I en rapport för European Network on Statelessness har han uppmanat svenska myndigheterna att överväga att införa ett system för automatiskt beviljande av medborgarskap vid födseln till barn som annars skulle vara statslösa.

Det är förmodligen det bästa verktyget för att utrota statslöshet vid födseln och förhindra att den överförs från generation till generation, uttrycker han i rapporten. 

Konsekvenserna för barn i statslöshet

Trots att statslöshet är ett utbrett problem har konsekvenserna relaterade till statslöshet förbisetts av lagstiftare. Konsekvenserna är att ett barn som har fötts och levt hela sitt liv i ett land riskerar att hamna i limbo och leva ett liv i utanförskap utan rättigheter. I 26 länder i världen tillåts inte kvinnor att överföra sin nationalitet till sitt barn, vilket gör att barnet riskerar att bli statslösa om deras pappa är okänd eller har gått bort.

Om ett barn saknar nationalitet kan de få det svårt att få tillgång till de mest grundläggande rättigheterna såsom födelseregistrering, utbildning, sjukvård, social trygghet och bostad. När de blir äldre kämpar många med att få tillgång till sysselsättning och försörjningsmöjligheter, enligt European Network on Statelessness. Det blir dessutom svårare att skydda barn från övergrepp och utnyttjanden som människohandel, barnarbete och barnäktenskap om de är statslösa, menar nätverket.

Statslösa är därmed en grupp som jämt och ständigt faller mellan stolarna. Många befinner sig dessutom i en limbo-situation där de inte får stanna i Sverige, men inte heller kan bli utvisade i och med att inget land är villigt att ta emot dem, skriver Jehna Al-Moushahidi, grundare av Svenska Organisationen mot Statslöshet, i Dagens Arena.

Dela det här: