I Etiopien drabbas människor av svåra översvämningar. Foto: Rapport – Interagency Needs Assessment, Afar Region, PMU.

Analys

Lokala aktörer i Etiopien spelar en central roll vid hjälpinsatser

Senaste månaderna har Etiopien drabbats av svåra översvämningar som lett till en akut humanitär kris. Tillsammans med lokala aktörer pågår en hjälpinsats för att förse människor med mat och rent vatten.

Vid sidan av coronapandemin pågår flera akuta humanitära katastrofer i världen. I Etiopien har över en miljon människor drabbats av kraftiga översvämningar sedan juni 2020. Etiopiens främsta regnsäsong har i år förlängts och varit mer intensiv än tidigare. Översvämningarna intensifierades under september månad. I den värst drabbade regionen, Afar, beläget i landets norra del, har runt 140 000 människor fått sina hem förstörda till följt av regnet. De lever nu som internflyktingar och har svårt att få tillgång till både mat och rent vatten.

Lokala aktörer spelar stor roll

Biståndsorganisationen PMU har under tio år arbetat med utvecklingsprojekt i Afar-regionen tillsammans med den lokala partnern EMWACDC, som är en biståndsorganisation knuten till en av landets evangeliska kyrkor. Genom Sidas så kallade Rapid Response Mechanism har PMU tillsammans med EMWACDC nu påbörjat en akut humanitär insats till familjer och människor i nöd efter översvämningarna.

De lokala partnerna spelar en mycket viktig roll i arbetet. EMWACDC:s mångåriga arbete i regionen skapar tillit i lokalsamhället och bland lokala ledare, vilket är en viktig del i arbetet när man ger stöd till utsatta människor i en katastrofsituation.

Stora utmaningar

Utmaningarna i Etiopien är många men lokala aktörer, inklusive EMWACDC, har ofta en mycket god förmåga att arbeta i svårtillgängliga områden, att agera i komplexa säkerhetslägen och hantera lokala maktstrukturer.

Många familjer i Afar-regionen är speciellt utsatta eftersom de redan innan katastrofen hade dålig tillgång till rent vatten, hälsovård och bra infrastruktur, enligt EMWACDC. Familjer har förlorat sina hem, sina ägodelar och boskap. Översvämningarna har sköljt bort grödor och odlingar. Enligt en bedömningsrapport utfärdad av FN och flera NGO:s i Etiopien, kommer 50-60 procent av alla hushåll i Afar-regionen som är beroende av odlingar för sin inkomst under kommande månader, drabbas av matbrist och undernäring.

Kvinnor och barn utsatta

Särskilt utsatta är barnen och kvinnorna som löper stor risk att utsättas för våld och otrygghet i samband med krisen. Därför görs riktade insatser till just dessa målgrupper. I Etiopien är det ofta främst kvinnor som ser till att familjen har mat på bordet. Många kvinnor står nu därför under både fysisk och mental press efter katastrofen. Via EMWACDC kommer PMU att bidra med matstöd, nutritionsstöd till barn, till gravida och ammande kvinnor samt dela ut andra förnödenheter såsom madrasser, lakan och täcken.

Stort fokus i den samlade katastrofinsatsen i Etiopien ligger på att förse människor med mat och rent vatten. Men projektet kommer också innefatta möjligheter för representanter från lokalsamhället att samlas för utbildning i hur de bättre kan motstå framtida potentiella katastrofer och extremväder.

Lokala språk och kulturer

I Etiopien talas det över 80 olika språk. EMWACDC anställer alltid lokalbefolkning som kan de olika språken och lokala traditioner. De anställda representerar olika etniska bakgrunder och speglar därför den lokala kontexten i landet.

Under 2020 har biståndsvärlden behövt ställa om i förhållande till coronapandemin. Lokala aktörer, genom sin närhet till drabbade lokalsamhällen, har av nödvändighet snabbt anpassat sig och lärt sig hur de ska agera i förhållande till hälsomyndigheter, lokala ledare och befolkning. Den lokala aktören EMWACDC har arbetat med Covid-19-anpassade akutinsatser till utsatta grupper redan innan översvämningskatastrofen. På samma sätt är det med många av PMU:s partners runt om i världen. De befinner sig på plats, känner sin kontext och kan därför snabbt ställa om från utvecklingsprojekt till att arbeta humanitärt – även mitt i en coronapandemi.

Lokala aktörer med stor kunskap

Med rättighetsperspektivet som glasögon ser vi även att frågan om lokala aktörers roll i det humanitära arbetet ytterst handlar om mänsklig värdighet. Flickor, kvinnor, pojkar och män som överlevt en katastrof måste också vara de som står i centrum för sin egen respons. För att kunna involvera de drabbade i humanitära insatser, behöver stödet riktas genom lokala aktörer. De som finns på plats innan, under och efter en humanitär katastrof måste ges chans att leda insatsen.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: