Diversifiering, alltså att ha flera olika inkomstdrivande aktiviteter, är livsnödvändigt för många fattiga kvinnor på landsbygden i Kenya. Olika aktörer bör därför vidta åtgärder för att främja diversifiering. Det skriver Ella Ihre, masterstudent inom landsbygdsutveckling och och naturresursförvaltning vid SLU, i en gästanalys. Foto: Ella Ihre. Plats: Kitui, Kenya.

Gästanalys

Infrastruktur och klimatanpassningar främjar kvinnors arbete i Kenya

Att ha flera inkomstdrivande aktiviteter har blivit en allt viktigare överlevnadsstrategi för kvinnor på den kenyanska landsbygden. Förbättrad infrastruktur, klimatanpassningar och självhjälpsgrupper kan främja kvinnornas arbete och därmed deras egen försörjning.

I maj 2022 meddelade Världsbanken att 30 miljarder dollar kommer att gå till olika projekt runt om i världen för att tackla den globala livsmedelskrisen som har uppstått efter Rysslands invasion av Ukraina. Arif Husain, chefsekonom på FN:s livsmedelsprogram World Food Program (WFP), förklarade att 120 miljoner människor i Afrika står inför en livsmedelskris där bristen på mat riskerar ökad hunger och undernäring bland befolkningen.

Kenya är ett av många länder i Afrika söder om Sahara som, bland annat på grund av Rysslands invasion av Ukraina, upplever snabbt stigande råvarupriser. Till exempel har transporter av vete från Ukraina upphört eller kraftigt begränsats, vilket har lett till en prishöjning av vete med 30 procent. Likaså steg matoljepriserna med 50 procent i början av 2022. Dessutom fortsätter landet att vara sårbart för effekterna av klimatförändringarna, främst på grund av det stora antalet småbrukare som är beroende av regn för sina jordbruk och deras bristande resurser att anpassa sig till klimatförändringarna. Östafrika står nu inför den värsta torkan på 40 år.

På landsbygden i östra Kenya försörjer sig de flesta kvinnor genom att diversifiera, alltså praktisera ett flertal olika inkomstdrivande aktiviteter, för att överleva. Flera sociala, ekonomiska och kulturella normer och traditioner bidrar till ett starkt könsuppdelat arbete. Kvinnor spenderar många timmar med reproduktivt arbete såsom städning av hemmet, matlagning och barnpassning, visar studier.

Bättre vägar och klimatanpassning främjar kvinnors försörjning

Två viktiga förutsättningar för att kvinnor på landsbygden i Kenya ska kunna diversifiera sitt arbete framgångsrikt är förbättring av infrastruktur och anpassning till klimatförändringarna.

Många av kvinnorna reser långt för att sälja sina produkter på marknader. Många vägar har byggts ut i området, vilket har förenklat vardagen avsevärt för dem. Förbättringar av infrastrukturen har ökat deras jobbmöjligheter då de har kunnat sälja sina produkter längs vägarna och på så sätt nå fler kunder. De har även ökat sina inkomster genom att nå marknader längre från hemmet. Den förbättrade infrastrukturen sparar inte bara tid, utan även pengar eftersom kvinnornas transportavgifter har minskat.

Kvinnorna som deltog i vår MFS-studie, som genomfördes under våren 2022, drev alla småskaliga jordbruk. För att anpassa sig till klimatförändringarnas negativa effekter tvingas de flesta att kombinera verksamheter på sin gård med verksamheter utanför gården för att överleva. Det framgick att diversifiering till aktiviteter som inte är klimatberoende är den mest framträdande strategin. Fågeluppfödning är exempelvis varken säsongs- eller regnberoende, och det bidrar på flera sätt till försörjningen för deras hushåll – mat och försäljning av både ägg och kött, ekonomiskt startkapital för andra aktiviteter samt även ett sätt att återhämta sig från ekonomiska chocker. Eftersom många andra aktiviteter är säsongsberoende och fågeluppfödning inte är det, så kan denna aktivitet hjälpa vid till exempel en säsong av torka.

Utöver diversifiering är så kallad table banking en avgörande strategi för kvinnor på landsbygden i Kenya. Det är ett gruppbaserat koncept där medlemmar, i detta fall kvinnor, bildar grupper där de sparar pengar tillsammans och lånar av varandra. Dessa grupper organiseras antingen med hjälp av en lokal organisation eller som ett initiativ av kvinnorna själva. Det är svårt för kvinnor ute på landsbygden att få ett formellt lån beviljat, men grupperna mobiliserar kvinnor och ger dem en förstärkt social och ekonomisk makt.

Vår studie visar att diversifiering är livsnödvändig för många fattiga kvinnor på landsbygden. Därför bör både statliga aktörer och civilsamhällets organisationer stötta forskning på området och vidta åtgärder för att främja diversifiering – till exempel genom att erbjuda mikrolån och entreprenörsutbildning. Med stärkta kunskaper och ekonomiska resurser kan dessa kvinnor bättre stå emot chocker som stigande matpriser och ekonomiska svårigheter i landet. 

Detta är en gästanalys. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en gästanalys till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: