För att åter få trygghet på våra gator i Sverige, och en fredligare värld globalt, är det mer angeläget än någonsin att både förebygga och stoppa det olagliga vapenflödet. Det skriver Olle Thorell (S) och Magdalena Thuresson (M), riksdagsledamöter utrikesutskottet, samt Karin Olofsson, generalsekreterare Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor. Foto: St. Louis Circuit Attorney’s Office. Källa: Wikimedia commons.

Debatt

Handlingskraftigt agerande krävs för att motverka det olagliga internationella vapenflödet

Våldet till följd av olagliga vapen har världen över förödande konsekvenser – mänskligt, socialt och ekonomiskt. För hållbar utveckling och fred krävs krafttag för att stoppa det olagliga vapenflödet. Onsdagen den 14 december uppmärksammas frågan särskilt i riksdagen då parlamentariker, civilsamhälle, experter och andra representanter samlas för Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågors (Forumets) 20-årsjubileumsseminarium. 

Varje timme dör 24 människor runtom i världen till följd av våld orsakat av små och lätta vapen, enligt Small Arms Survey’s senaste studie. De människoliv som förloras i vapenvåldet är en förlust för nära och kära, samt för hela samhället. Uppskattningsvis två miljoner människor världen över lever i dag med fysiska men orsakade av dessa vapen.

Konsekvenserna av det okontrollerade och olagliga vapenflödet är förödande. Väpnat våld och konflikt, terrorism och organiserad brottslighet har en gemensam nämnare: tillgång till vapen. Det senaste decenniet har fredligheten i världen minskat; antalet konflikter har nått rekordnivå och demokratin är på tillbakagång. Situationen poängterar behovet av att ta krafttag och prioritera arbetet mot den olagliga vapenspridningen av små och lätta vapen för att främja mänsklig säkerhet, hållbar utveckling och fred – i världen och i Sverige.

Det väpnade våldet skapar otrygghet, och utöver sociala kostnader är de ekonomiska kostnaderna markanta. Våld och konflikter vållade kostnader för världen på totalt 16,5 biljoner amerikanska dollar år 2021, vilket motsvarar drygt 10 procent av världens ekonomiska aktivitet, bruttonationalprodukten, eller cirka 2110 dollar per person.

Jämställdhetsperspektivet är angeläget. Män drabbas i hög utsträckning av det dödliga skjutvapenvåldet, då de utgör en stor del av dödsoffren och huvuddelen av förövarna. Även kvinnor drabbas mycket allvarligt av det väpnade våldet. Under pandemin har situationen blivit än mer kritisk, då antalet rapporterade fall av våld mot kvinnor i hemmet har ökat med upp till 30 procent, där förekomsten av skjutvapen ytterligare riskerar kvinnors säkerhet och rättigheter.

Hela samhället behöver sluta upp för att understödja mänsklig säkerhet och hållbar utveckling. Situationen kräver samlad handlingskraft globalt. Världens länder har åtagit sig att arbeta för hållbar utveckling, bland annat genom antagandet av Agenda 2030, däribland delmål 16.4 som betonar vikten av att minska olagliga vapenflöden. Med knappt åtta år kvar tills år 2030 krävs resolut agerande av – och samarbete mellan – samtliga aktörer för att uppnå de globala målen. Ökade ansträngningar kopplat till att minska illegala vapenflöden är ett exempel på vad som krävs för att uppnå agendan.

Forumets 20-åriga erfarenhet visar på vikten av politisk vilja; parlamentarikers engagemang och agerande i frågan samt samarbete globalt över partigränser. Genom lagstiftning och medvetandegörande arbete samt reforminitiativ är parlamentariker vitala förändringsaktörer. Internationella instrument finns redan på plats, såsom Agenda 2030, FN:s vapenhandelsfördrag, FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och FN:s handlingsprogram för att förebygga, bekämpa och utrota alla former av olaglig handel med små och lätta vapen. Här har parlamentariker en betydelsefull roll i att arbeta för ratificering av instrumenten och bevaka regeringars genomförande av dessa.

Demokratins tillbakagång i världen är oroande överlag. Statistik visar dessutom att hot och trakasserier mot parlamentariker ökar globalt, där kvinnliga parlamentariker är särskilt utsatta. Situationen motiverar ytterligare stöd och samarbete mellan parlamentariker globalt. Det krävs också att det internationella samfundet, inklusive Sverige, uppmärksammar allvaret i denna fråga och ger resoluta förutsättningar, inom det internationella utvecklingssamarbetet och i övrigt, för att värna demokratin och dess aktörer, inklusive parlamentariker.

Världen är sammanlänkad – och Sverige är en del av världen. Sveriges regering har en viktig uppgift genom sina åtaganden att genomföra nämnda internationella instrument. Utöver detta, är situationen i Sverige allvarlig då ett dystert rekord nåtts i år med hittills 60 förlorade människoliv till följd av den stora tillgången till olagliga vapen. Det dödliga skjutvapenvåldet i Sverige är en direkt konsekvens av inflödet av olagliga vapen till landet. Givet detta krävs kraftfulla satsningar, både i Sverige men också i samarbete med andra länder, för att stävja situationen och motverka det okontrollerade vapenflödet över landsgränser.

I detta sammanhang är det viktigt att nämna att det pågår ett krig i vårt omedelbara närområde, i Ukraina. Landet har en folkrättslig rätt att försvara sig mot Rysslands olagliga och oprovocerade krig. Ukraina slåss inte bara för sin frihet, utan för hela Europas frihet och dess säkerhetsordning. Det är därför viktigt att Sverige stöttar Ukrainas frihetskamp och Ukrainas rätt att försvara sig, exempelvis genom att skicka militära, lagliga vapen till Ukraina. Samtidigt som Sverige stöttar Ukraina måste konsekvent arbete ske för att säkerställa att dessa vapen efter krigets slut inte hamnar i fel händer och därmed blir en del av det olagliga vapenflödet, en fråga som uppmärksammas kontinuerligt, både av den förra och den nuvarande regeringen.

För att åter få trygghet på våra gator i Sverige, och en fredligare värld globalt, är det mer angeläget än någonsin att både förebygga och stoppa det olagliga vapenflödet. Tillsammans kan vi skapa förändring.

Lätta vapen-frågan

Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor (Forumet) är unik som den enda internationella partiöverskridande organisationen för parlamentariker med specifikt fokus på att förebygga och minska det olagliga flödet av små och lätta vapen (SALW). Med drygt 300 medlemsparlamentariker över partigränser i cirka 100 länder i Europa, Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och Karibien, Asien och Stillahavsområdet är Forumets övergripande målsättning att bidra till att uppnå mer fredliga och hållbart utvecklade samhällen genom att stärka parlamentarikers handlingar för genomförandet av relevanta internationella ramverk.

Små och lätta vapen (SALW)

Små vapen är de vapen som kan användas av en person, till exempel pistoler och gevär. De vapen som kan avfyras av två personer, som granatgevär eller robotar kallas lätta vapen. Dessutom räknas handgranater, ammunition och landminor som små och lätta vapen.

Tidigare artiklar på temat

25 november 2021: Okontrollerad spridning av vapen är ett hot mot kvinnors rättigheter och säkerhet

21 september 2020: Väpnat våld är ett hot mot fred och hållbar utveckling

1 oktober 2019: Sida måste prioritera arbetet mot illegal spridning av vapen

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: