Coronapandemin har skapat brist på preventivmedel och sämre tillgång till abort. Foto: Lorie Shaull och Reproductive Health Supplies Coalition

Reportage

Abort, preventivmedel och sexualundervisning hotas under coronapandemin

Osäkra aborter, brist på preventivmedel, inställd sexualundervisning och försämrad mödravård. Det är några av konsekvenserna av coronapandemin. Miljontals flickor och kvinnor världen över kan drabbas av oönskade graviditeter och död.

Stängda fabriker, leveranskedjor som bryts och importrestriktioner är några exempel på konsekvenser av coronapandemin. Detta har lett till en minskad produktion av bland annat preventivmedel och produkter för säkra aborter.

Risken är stor att det kommer bli global brist på kondomer. Företaget Karex i Malaysia – som tillverkar var femte kondom i världen – var tvunget att hålla stängt en period på grund av coronapandemin. Nu har man återigen öppnat fabriken, men med endast halva arbetsstyrkan på plats. Detta leder till att bristen på kondomer kommer att vara i flera månader.

Enligt biståndsmyndigheten Sidas generaldirektör Carin Jämtin kan det bli en kraftig ökning av hiv, könssjukdomar, oönskade graviditeter, osäkra aborter och ökad mödradödlighet när det råder en brist på livsviktiga produkter. 

Ett annat problem är att allt färre kvinnor kan ta sig till kliniker för att få hjälp, på grund av karantänsregler. Hjälporganisationer befarar att över 9 miljoner kvinnor som annars skulle fått hjälp, under 2020 kan drabbas av bland annat oönskade graviditeter och död.

Kvinnor i låginkomstländer är en extra sårbar grupp som kommer att drabbas hårt av pandemin, menar Katarina Bergehed, sakkunnig i kvinnors rättigheter och sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på Amnesty International.

Låginkomstländer har ofta en svag hälso- och sjukvård och därmed åsidosätts ofta SRHR när dessa länder omfördelar resurser till att hantera kriser, säger hon.

Tidigare erfarenheter av virusinfektionen ebola – som främst spred sig i västafrika år 2014 – visar att resurser för sexuell och reproduktiv hälsa togs i anspråk för att bekämpa epidemin. Det ledde till att mödradödligheten i regionen ökade. 

Ett exempel är Sierra Leone – ett land som drabbades hårt av ebola. Som en effekt av exempelvis stängda kliniker under utbrottet dog 3 600 till 4 900 människor i samband med bland annat förlossningar, komplikationer under graviditeten eller dödfödda barn. Det kan jämföras med de cirka 4 000 som dog i själva sjukdomen ebola under hela epidemin.

Konservativa krafter utnyttjar pandemin

Den sexuella och reproduktiva hälsan hotas inte enbart av coronapandemins praktiska konsekvenser. Konservativa krafter utnyttjar också pandemin för att föra sin egen agenda. I vissa delstater i USA i ställs aborter in med coronakrisen som motivering. Makthavarna menar att aborter inte är nödvändig sjukvård och att man bör omprioritera resurserna till att hantera coronakrisen.

I Polen är abort endast tillåtet om graviditeten är en följd av våldtäkt eller incest, om fostret har allvarliga skador eller missbildningar eller om moderns liv anses vara hotad. Den polska regeringen vill göra ytterligare åtstramningar som i princip leder till ett totalförbud mot abort. Denna fråga har legat på is sedan 2016 då man inte gick vidare med ärendet eftersom förslaget möttes av demonstrationer. Nu är läget annorlunda. Till följd av coronakrisen är det förbjudet med större folksamlingar och den polska regeringen har återigen tagit upp frågan om ett striktare förbud mot aborter.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) minskar inte antalet aborter i länder där det förbjuds. Aborter sker då i stället med osäkra och farliga metoder som leder till infektioner, sterilitet och dödsfall. Enligt WHO avlider 47 000 flickor och kvinnor i världen av osäkra aborter varje år. Endast en tredjedel av världens fertila kvinnor har rätt till abort, resten har det inte.

Enligt Riksförbundet för sexuell upplysning RFSU är aborträtten en avgörande faktor för ett mer jämställt samhälle och för att kvinnor ska kunna styra över sina liv.

Sexualundervisning likställs med pedofili

I Polen har regeringen dessutom planer på att förbjuda sexualundervisning eftersom de likställer undervisningen med pedofili. Dessutom antyder lagförslaget att hbtqi-aktivister “infiltrerar” sexualundervisning i Polen genom att “främja homosexualitet och demoralisering av barn”. Kommittén i Polen som kallas “stoppa pedofili” har även hävdat att lagen skyddar barn mot “sexuell förvridning”. 

Direktiven om att kriminalisera sexualundervisning möter motstånd, eftersom kunskapen om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är avgörande för att ungdomar ska kunna bestämma över sina egna kroppar och liv.

– Det finns en stark mobilisering för SRHR runtom i världen, såväl på individnivå som i lokala organisationer, kvinnorättsrörelsen, internationella organisationer och feministiska rörelser, säger Sara Österlund på RFSU.

Sara Österlund påpekar att SRHR är mänskliga rättigheter, men det är också en fråga om liv och död. Om det inte finns tillgång till service, hälsovård, säkra aborter och förlossningsvård så kan det leda till stora hälsoproblem – och i värsta fall till död. 

800 kvinnor om dagen dör av graviditet och förlossning

Statistik från FN visar att det varje dag dör över 800 flickor och kvinnor i världen på grund av komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Det är komplikationer som lätt kan förhindras med exempelvis en bra och säker sjukvård. Några av de vanligaste dödsorsakerna är blodförlust, blodförgiftning, havandeskapsförgiftning och osäkra aborter. 

Många sjuk- och dödsfall sker även efter att förlossningen har ägt rum. Därför är det oerhört viktigt att vården efter förlossningen är bra för att försäkra att både barnet och modern mår bra fysiskt och mentalt.

I många delar av världen är SRHR-frågor fortfarande ifrågasatta. Det finns mycket motstånd och alla regeringar anser inte att de sexuella och reproduktiva rättigheterna ska accepteras i samhället. Flera regeringar lägger fram förslag som inskränker på människors grundläggande rättigheter, menar Katarina Bergehed på Amnesty International. 

Men mycket arbete görs också för att hantera nödläget avseede den sexualla och reproduktiva hälsan och rättigheterna i coronakrisens spår. Sida ger 20 miljoner kronor extra till länder i östra och södra Afrika för att utöka sina lager av bland annat kondomer, olika preventivmedel och utrustning för medicinska aborter. Dessutom har 39 ministrar i ett gemensamt uttalande understrukit vikten av att skydda den sexuella och reproduktiva hälsan och rättigheterna och uppmanar till globalt stöd för jämställdhet.

Sveriges feministiska regering kan göra skillnad. I det här läget måste vi säkerställa att den fortsatta utvecklingen går framåt och inte bakåt, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, i ett pressmeddelande från regeringen.

Sexuell och reproduktiv hälsa

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är ett samlingsbegrepp. Det betyder i korthet rätt till säker abort, gynekologisk hälsovård, mödravård, vård av nyfödda, tillgång till preventivmedel och sexualundervisning.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät