Debatt

Neddragningar av svenskt bistånd kan drabba småbrukare i Paraguay

Nästa år kan nästan en tredjedel av biståndsbudgeten komma att användas för att finansiera flyktingmottagandet. På sikt kanske ännu mer. Vi vill dela med oss av den stora oro detta beslut skapar för människor i Paraguay - ett av många länder där det svenska biståndet gör avgörande skillnader, skriver agronomerna Juan Felix Martinez Garcia och Agnar Kjeller.

Ett långsiktigt bistånd som främjar exempelvis bostadsbyggande, landsbygdsutveckling, demokrati och jämställdhet är ett bistånd som bidrar till att skapa en hållbar utveckling och hållbara samhällen. I en tid av mycket oroligheter i världen är vikten av hållbarhet större än någonsin. En nedmontering av ett långsiktigt bistånd skulle innebära fler människor i osäkra levnadsförhållanden, vilket i sin tur – på lång sikt – föder fler flyktingar.

Det är givet att det finns en oro för vad ytterligare nedskärningar kan innebära för de människor som kämpar för sina rättigheter – att ta sig ur fattigdom och öka sin matsäkerhet.

Vill ge konkreta exempel från Paraguay

Jag är trainee på organisationen La Plataforma de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) och skriver den här artikeln med min kollega på La Coordinadora de Empresas Asociativas Rurales Departamentales (CEARD), två partnerorganisationer till We Effect i Paraguay. Vi vill lyfta fram perspektiven härifrån. Vi ska berätta kort om organisationernas verksamhet och ge ett konkret exempel på vad vi kan åstadkomma genom ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Paraguay är ett av världens mest ojämlika länder och ett av de fattigaste i Latinamerika. Landet räknar med att 1,5 miljoner människor lever i fattigdom, varav över 700 000 i extrem fattigdom. En stor del av dem lider även av kronisk undernäring. Tre procent av landets befolkning äger mer än 90 procent av den odlingsbara marken – vilket är alarmerande med tanke på att över en miljon människor är beroende av familjejordbruk, att 35 procent av Paraguays befolkning fortfarande lever på landsbygden samt att det beräknas finnas ungefär 300 000 människor utan jord idag. Att detta leder till stora spänningar och konflikter är inte konstigt. 2012 dödades 17 personer över en landtvist som senare kom att leda till en parlamentarisk statskupp.

Främjar hållbar matproduktion och självförsörjning          

CEARD och PDRS arbetar över hela landet med att stötta småbrukare, främja en hållbar matproduktion och en lokalt ledd utveckling. Ungefär 2 500 människor är direkt involverade och långt fler nås indirekt genom dessa två organisationer, som fått stöd av We Effect under fem års tid. En viktig del i det här arbetet är att hjälpa till att skapa självständiga organisationer och institutioner – alltså hjälp till självhjälp.

Andra mål handlar om att säkra småbrukarnas tillgång till mark och att öka deras lönsamhet, bland annat genom att stötta kooperativens och organisationernas ökade kommersialisering.
CEARD och PDRS representerar även småbrukarna politiskt på olika nivåer. Det hållbara jordbruket genomsyrar allt arbete på CEARD och PDRS och är grundläggande för att öka människors grad av självförsörjande, för miljön och som barriär mot klimatförändringar. Som det kan förstås av de ovan nämnda siffrorna så är den här typen av utvecklingsarbete fundamentalt i landet. Huvudidén är att det är människorna själva som ska ta tag i och driva sin egen utveckling – med vårt (och indirekt ert) stöd. Just nu befinner vi oss i ett väldigt viktigt skede, där all hjälp behövs.

Jobbar för att stärka småbrukares rättigheter

Paraguay är ett av de länder i Sydamerika som fortfarande inte har någon lag för att skydda och utveckla sitt familjejordbruk. Det finns uttalade politiska riktlinjer om småbrukarnas rättigheter, men de följs sällan eftersom det saknas juridiska former som ser till att rättigheterna respekteras. Småbrukarna saknar i princip rättigheter och familjejordbruket är inte erkänt, vare sig som produktionsmodell eller som levnadsform. Det gör att fattigdomen ökar och landsbygden avfolkas när fler flyttar till städerna eller migrerar till andra länder. Det beräknas finnas över 1 miljon paraguayaner i Argentina, 50 000 i Spanien och fler än så i Brasilien och USA. På längre sikt skulle avsaknaden av ett juridiskt skydd innebära ett reellt hot mot familjejordbrukets och småbrukarnas existens.

Tillsammans med småbrukarna och organisationer över hela landet är CEARD och PDRS nu med och driver en process för ett lagförslag som bland annat handlar om att skapa en ny myndighet och en ny lag som ska skydda, främja och erkänna landets familjejordbruk, med allt vad det innebär. Samtliga människor i landsbygdens Paraguay kan innefattas i det här arbetet.

Det är inte staten, inte någon multinationell NGO, ingen institution eller privat aktör som satt agendan för den här lagen, utan småbrukarna och deras organisationer som från början jobbat hårt för att göra verklighet av den. Det finns en mycket stor vilja och ett stort hopp för att lagförslaget kan vända på en utveckling som varit annat än ljus. Att We Effect genom sina samarbetsorganisationer är med och stöttar initiativet är avgörande.

Långsiktigt bistånd avgörande

Detta är också ett utmärkt exempel på hur ett långsiktigt bistånd kan hjälpa till att skapa mer hållbara och demokratiska samhällen. Tack vare den här typen av biståndsarbete så kan fler familjer på landsbygden stå emot omvärldens press på att exempelvis sälja sin mark och tvingas flytta – ofta för att leva ett fattigare liv i städerna eller som vi har sett – migrera till andra länder.

Genom det svenska biståndet kan man öka kvinnors tillgång till mark och fortsätta främja ett klimat- och miljösmart jordbrukande. En minskning av det biståndet innebär att färre familjer kan bli självförsörjande. Det skulle även betyda att de fattigaste tappar mer makt gentemot andra rådande intressen.

Sverige befinner sig i ett läge där vi kan bestämma vilken typ av utveckling landet vill stå upp för. Det långsiktiga och hållbara utvecklingsarbetet är en process som fungerar oerhört effektivt och hjälper människor att skapa en motståndskraft när kriser uppstår. Överge inte det!

Juan Felix Martinez Garcia
Agnar Kjeller

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: