Liberalerna vill att Sverige ska avsätta minst en procent av BNI till bistånd. Utöver det menar partiet att det ibland krävs additionerna bistånd – till exempel till Ukraina just nu. Det skriver Liberalernas utrikespolitiska talesperson Joar Forssell. Foto: manhhai. Källa: Flickr.

Debatt

Liberalerna: Demokratibiståndet måste prioriteras

För Liberalerna är demokrati, rättsstat och respekt för de mänskliga rättigheterna det viktigaste målet för biståndet. Svenska biståndspengar ska aldrig gå till att finansiera de som förtrycker eller motverkar en demokratisk utveckling. Fria människor i fria samhällen bygger välstånd. Det ska i alla sammanhang vara tydligt på vilken sida Sverige står, nämligen de ofrias. Det skriver Joar Forssell, utrikespolitisk talesperson för Liberalerna. 

För Liberalerna är demokrati, rättsstat och respekt för de mänskliga rättigheterna det viktigaste målet för biståndet. Svenska biståndspengar ska aldrig gå till att finansiera de som förtrycker eller motverkar en demokratisk utveckling. Den svenska biståndspolitiken ska vägledas av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och den i svensk grundlag inskrivna Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Agenda 2030 är inte tillräckligt tydlig när det gäller respekt för de mänskliga rättigheterna och krav på demokrati, den kan därför inte ensamt vara grunden för svensk politik för global utveckling. Fria människor i fria samhällen bygger välstånd. Det ska i alla sammanhang vara tydligt på vilken sida Sverige står, nämligen de ofrias.

Genom det svenska utvecklingsbiståndet kan Sverige ställa krav på mottagare att arbeta för demokratiska reformer, och denna möjlighet ska utnyttjas till fullo. Genom principen mer-för-mer ska länder som vill genomföra demokratiska reformer kunna få ökat stöd i strävan efter att bygga ett bättre och friare samhälle. Liberalerna tror på en solidarisk biståndspolitik men med stärkt ansvarsutkrävande och höga motprestationskrav. Vi är solidariska med de ofrias kamp, inte med skurkstaterna som fängslar dem. Det innebär att Liberalerna anser att Sverige inte bör finansiera diktaturer med utvecklingsbistånd. Sverige ska vara en ambitiös aktör för att stödja oberoende organisationer och civilsamhällen som arbetar för demokratiska reformer.

Sveriges bistånd ska nå de krafter, vare sig det är institutioner, processer eller aktörer som bidrar till att stärka mänskliga fri- och rättigheter, fria val, oberoende medier, pressfrihet, rättsstatlighet, skydd för minoriteter, jämställdhet, HBTQ-rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa. Demokratibiståndet i sig bör prioriteras och koncentreras till det som är demokratins kärna. Även i rika länder, som Saudiarabien eller Ryssland, ska svenskt bistånd kunna användas för att driva fram en demokratisk utveckling. Vi är oerhört kritiska till att regeringen i avräkningarna som görs på biståndet nästan halverar demokratibiståndet. Det visar både på orimligheter i hur avräkningar får göras generellt och i hur regeringen ser olika former av bistånd. För oss är det uppenbart att OECD:s DAC-regelverk, som reglerar vad som får räknas som bistånd, måste reformeras. Att skära ner i arbete för demokrati är ansvarslöst, tar inte hänsyn till utvecklingen i världen och leder en ohållbar utveckling.

Liberalerna värnar om principen om att Sverige ska avsätta minst en procent av BNI till bistånd. De resurser som Sverige avsätter i utvecklingsbistånd kan innebära skillnaden mellan liv eller död, frihet eller ofrihet och demokrati eller diktatur. Mot den bakgrunden ska också biståndet granskas och utvärderas så att det bidrar till nytta, utveckling och effektivitet. Utöver enprocentsmålet menar vi att det ibland krävs additionella biståndsanslag, till exempel just nu till Ukraina där Liberalerna föreslagit att ta tio miljarder ur Sveriges beredskapskredit för att använda bland annat till bistånd.

Att värna om enprocentsmålet står inte på något vis i kontrast till att verka för ett effektivt bistånd. Tvärtom måste vi som förespråkar ett relativt högt bistånd också vara de främsta företrädarna för ett ändamålsenligt bistånd. Fria val och fredlig maktövergång är de bästa och mest grundläggande skydden för individens frihet världen över. Fria val är en mänsklig rättighet enligt artikel 21 FN:s universella förklaring, och även den enda garanten för demokratin. Demokrati är bra i sig självt men det är också en institutionell förutsättning för en välståndsökning som kommer många till del. På sikt leder demokratibistånd därför till minskad fattigdom, ökad möjlighet att hantera klimatförändringarna och att vi tillsammans når alla de utvecklingsmål världen satt upp.

En central del i demokratibygge är kritiskt granskande av val. Vi ska inte ta statsmakter vid orden, utan enbart ge bistånd till de som faktiskt arbetar för fred och demokrati. Fina ord friar ingen, och Liberalerna kräver handling. Mottagaren av svenskt stöd måste själv ha en uttrycklig vilja att verka för stärkta rättigheter och demokratiska reformer. Det är omöjligt att bygga demokrati om det inte finns demokrater. Att ge bistånd till auktoritära och korrupta regimer och hoppas att dessa ska agera för frihet leder till att svenska skattemedel tvärtom bidrar till att skärpa förtrycket och försvaga möjligheterna till en demokratisering. Till sådant ska svenska skattemedel aldrig gå.

Det är viktigt att minnas att Sverige tjänar på ett generöst och effektivt bistånd. Stabilitet i vår omvärld gör oss alla tryggare. Klimatbistånd som bromsar klimatkatastrofernas framfart genom att strypa det globala användandet av fossila bränslen är ett bra exempel på bistånd Sverige ger för att det gynnar både oss själva och andra. Utöver detta har Liberalerna till exempel också drivit att intäkterna från CBAM, EU:s så kallade klimattullar, ska användas till additionellt klimatbistånd utanför EU.

Vi får heller aldrig glömma att vi som lever i världens fria och fredliga delar har ett ansvar för att hjälpa våra medmänniskor som befinner sig någon annanstans. En tredjedel av världens flyktingar är barn. Humanitärt bistånd har som mål att rädda liv, lindra nöd och upprätta värdighet för människor som drabbas i olika katastrofsituationer. Samtidigt är den humanitära nödhjälpen, inte minst FN:s institutioner inom detta område, kroniskt underfinansierade. År efter år förmår inte världssamfundets medlemmar att finansiera appellerna om nödhjälp. Sverige är en av de största givarna, men vi är samtidigt ett litet land. Fler länder måste ställa upp för att finansiera den humanitära nödhjälpen. För Liberalerna är det självklart att Sverige ska vara en aktiv och ambitiös givare av humanitärt bistånd till människor i akut nöd. Sverige kan inte göra allt, men vi kan göra mycket, och vara en god förebild.

Riksdagspartiernas syn på det svenska utvecklingssamarbetet

Utvecklingsmagasinet har kontaktat alla åtta riksdagspartier och erbjudit dem att skriva debattartiklar om deras syn på det svenska utvecklingssamarbetet – hur de ser på enprocentsmålet och hur de vill att utvecklingssamarbetet ska se ut framöver. Artiklarna och eventuella repliker kommer att publiceras löpande på www.fuf.se/magasin. 

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: