Debatt

Klyfta mellan ambition och budget för hållbar fred

Under hösten presenterade regeringen en strategi för hållbar fred som understryker att den okontrollerade spridningen av små och lätta vapen är ett hot mot global säkerhet och ett hinder för hållbar utveckling. Ambitionen att satsa på en minskad spridning av dessa vapen inom utvecklingssamarbetet är mycket positiv och måste nu på ett tydligt sätt återspeglas i budgeten, konstaterar Karin Olofsson och Maria Andersson Willner från Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor.

Små, billiga, enkla att hantera och lätta att få tillgång till. Vapen med förödande konsekvenser för människor och samhällen runt om i världen. 875 miljoner små och lätta vapen finns idag i omlopp i världen. Av dessa befinner sig 75 procent i händerna på civila. Små och lätta vapen är den vapenkategori som dödar flest människor runtom i världen – ungefär 24 i timmen, 586 människoliv per dag. Dessa vapen har med rätta kallats för dagens massförstörelsevapen.

Parlamentarikerforum är en unik internationell organisation som samlar parlamentariker över partigränser från 80 länder. Vår målsättning är att förebygga och minska väpnat våld för ökad mänsklig säkerhet och hållbar, fredlig utveckling. Efter 15 års arbete kan vi konstatera att den okontrollerade spridningen av små och lätta vapen, trots befintlig kunskap och ett allmänt erkännande som ett stort utvecklingshinder, alltjämt är ett underprioriterat område världen över.

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både mål och medel för hållbar utveckling. Inga varaktiga framsteg kan nås i ett sammanhang präglat av våld och okontrollerad vapenspridning. Sverige har tydligt politiskt fokus på konfliktförebyggande, fred och säkerhet. Viktigt arbete genomförs inom ramen för FN:s säkerhetsråd, inom biståndet och politisk dialog samt diplomati.

Vi kan konstatera att det globalt sett finns en klyfta mellan politiska ambitioner och budgettilldelning för freds- och säkerhetsinsatser ­– i allmänhet, och i synnerhet i arbetet mot den okontrollerade spridningen av små och lätta vapen. Här har Sverige stora möjligheter att visa vägen och genom tydliga politiska visioner minska den klyftan.

Hållbar fred är en särskild prioritet i regeringens biståndsbudget för 2018. Samtidigt planeras den särskilda strategin för området endast omfatta 135 miljoner kronor. Ser vi närmare på det riktade finansiella stödet för minskning och förebyggande av spridning av små och lätta vapen inom strategin är det dessutom oproportionerligt lågt. Enligt Sidas sammanställning av biståndet för att bekämpa illegal handel med små och lätta vapen uppgick det till 17 miljoner kronor år 2016. I relation till dimensionen av problematiken måste detta ses över.

Vår slutsats är att det finns ett stort behov av att regeringen fortsätter satsningen på hållbar fred. Tydliga politiska signaler bör också ges om att i högre grad synliggöra utvecklingsproblemet med okontrollerad vapenspridning i svenska biståndsstrategier, särskilt de geografiska.

Små och lätta vapen måste prioriteras inom konfliktförebyggande

I mål 16 i Agenda 2030 lyfts vikten av att minska illegala vapenflöden för att nå hållbar utveckling. Det är ett unikt erkännande av sambandet mellan vapenflöden, fredsbyggande och hållbar utveckling. Små och lätta vapen är inte en grundorsak till konflikt i sig utan en konfliktdrivande faktor som kraftigt ökar instabilitet och våld, vilket även slås fast i en rapport av FN:s generalsekreterare.

Förebyggande arbete mot väpnat våld är inte enbart en investering i mänsklig säkerhet och hållbar utveckling. Det handlar också om kostnadseffektivitet. Som humanitära organisationer och biståndsorganisationer vittnat om så försvårar den okontrollerade vapenspridningen det dagliga tillträdet till konflikt- och katastrofområden för att leverera bistånd till utsatta människor. Att arbeta för minskad vapenspridning är på så vis ett sätt att försäkra oss om att biståndet når fram.

Tydligt samband med kvinnors säkerhet

Kvinnor, fred och säkerhet är en profilfråga för Sverige. Vi vet att pojkar och män är de som utövar väpnat våld i störst utsträckning och utgör majoriteten av offren. Men vapenvåld – och hot om vapenvåld – har även allvarliga konsekvenser för kvinnor. En färsk studie från Oxfam som fokuserar på den mänskliga kostnaden av den okontrollerade spridningen av små och lätta vapen i Afrika konstaterar att 100 miljoner okontrollerade vapen flödar i regionen. Samma studie visar att 45 procent av afrikanska flickor och kvinnor har drabbats av könsrelaterat våld. Den omfattande spridningen av små och lätta vapen leder till ökad utsatthet för kvinnor. Att verka för vapenkontroll är därmed att verka för kvinnors säkerhet.

Sverige, med en feministisk utrikespolitik, kan vara ledande i detta arbete. Vi välkomnar att regeringens handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken lyfter sambandet mellan den okontrollerade spridningen av små och lätta vapen i relation till kvinnors säkerhet.

Den okontrollerade spridningen av små och lätta vapen utgör idag det största enskilda hotet mot fred och utveckling globalt, sett till antalet människor som drabbas. För att bekämpa hotet behövs både politisk vilja och faktiska förutsättningar i form av budgettilldelning. Med unik trovärdighet inom diplomati och bistånd har Sverige ypperliga förutsättningar att gå i bräschen i den globala kampen mot väpnat våld.

Maria Andersson Willner (S)
Karin Olofsson

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: