I januari nästa år ska FN hålla sin femte konferens om världens minst utvecklade länder. Konferensen kommer hållas i Qatars huvudstad Doha. Som en förberedelse inför konferensen bjöd FN in till LDC forum i Helsingfors i oktober. Foto: herosdem. Källa: Canva.

Nyhet

FN: Fredsprocesser mer framgångsrika när kvinnor inkluderas

Den pågående Covid-19 pandemin har minskat jämställdheten i världen och FN:s generalsekreterare har omnämnt könsbaserat våld som “skuggpandemin”. På FN:s konferens LDC Future Forum i Helsingfors konstaterar forskare att kvinnor måste inkluderas i politiken och på arbetsmarknaden om vi vill nå mer fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen.

I Qatars huvudstad Doha kommer FN i januari nästa år att hålla sin femte konferens om världens minst utvecklade länder, så kallade LDC:s – “Least Developed Countries”. Som ett bidrag inför konferensen LDC5 bjöd därför bland andra FN-departementet UN-OHRLLS (the United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States) in till konferensen LDC Future Forum i oktober. På plats i Helsingfors och digitalt gavs publiken möjlighet att lyssna till akademiker och forskare som presenterade sina främsta upptäckter gällande olika problem de minst utvecklade länderna står inför. Konferensen skulle mynna ut i riktlinjer för hur olika aktörer bör agera inom en tioårsperiod.

Jämställda samhällen mer fredliga

Under konferensens andra dag hölls ett panelsamtal om hur man bygger upp samhällen som är fredliga, rättvisa och inkluderande. Den pågående Covid-19 pandemin har aktualiserat och belyst frågan om jämställdhet på flera sätt. Pandemin har förstärkt den redan innan existerande trenden av bakåtgång av jämställdhet och kvinnors rättigheter världen över. FN:s generalsekreterare António Guterres har refererat till könsbaserat våld som “skuggpandemin”. Enligt bland annat FN:s globala studie om resolution 1325, spelar jämställdhet en betydelsefull roll i strävan att uppnå fred, eftersom mer jämställda samhällen också tenderar att vara mer fredliga. Det är viktigt att inkludera kvinnor i fredsprocesser, eftersom kvinnors behov och önskemål då kan lyftas fram och beaktas i fredliga överenskommelser.

Arbetande kvinnor engagerar sig

Flera av panelisterna lyfte terrorgruppen Boko Haram som ett exempel på hur konflikter idag tenderar att pågå inom snarare än mellan länder. Med kvinnliga självmordsbombare som ett vanligt förekommande vapen har terrorgruppen dödat 20 000 människor och tvingat över två miljoner människor att lämna sina hem för säkrare områden – främst i Nigeria men även i Kamerun, Niger och Tchad. För att nå fredliga lösningar är det viktigt att anpassa fredsprocessen utifrån regionen som berörs, eftersom konfliktens karaktär och regionens förutsättningar kan se olika ut. Ju högre anställningsgraden är bland kvinnor, desto mer engagerar de sig i fredsprocesser, visar en av panelisternas studie från Nigeria. Genom hantverksprogram, skattelättnader och fler deltidstjänster skulle man kunna snabba på processen av såväl anställning av fler kvinnor som kvinnligt deltagande i fredsprocesser i Boko Haram-drabbade områden.

Representativ demokrati – mer jämställt och mindre våldsamt

Trots att det på FN:s kvinnokonferens i Beijing 1995 beslutades att länder ska förändra sina politiska system till att kunna inkludera kvinnor är det få som efterlevt detta. En av panelens forskare gav därför en stark uppmaning till länder att införa representativ demokrati eftersom man sett att kvinnor då utsätts för mindre våld i valprocessen och dessutom har fyra gånger större chans att vinna ett val, jämfört med valsystem då endast en kandidat kan vinna. Det gemensamma budskapet panelisterna förmedlade var att en fredlig, rättvis och inkluderande värld blir möjlig först när kvinnor deltar i arbetet med att nå dit. 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: