EU4Health fungerar som ett förebyggande hälsoprogram för livet efter pandemin. Foto: Canva.com.

Aktuell debatt

En ny hälsostrategi bortom pandemin

Pandemin har tvingat politiker på både EU-nivå och på hemmaplan att driva nya strategier och program för stabilisera ekonomin, stötta den lidande arbetsmarknaden och driva på innovation inom områden som berör hälsa. Nu diskuterar EU en ny hälsostrategi för de kommande åren. 

EU har diskuterat fram en ny hälsostraetgi, EU för hälsa (EU4Health), som ska sträcka sig från 2021 till 2027. Hälsoprogrammet är ämnat för att stärka medlemstaternas arbete för att fortsätta främja hälsa bland befolkningen, stärka hälsosystemens resistens och skapa innovation inom hälsosektorn. Även detta är konkreta steg framåt mot en hälsosammare och sundare EU-befolkning och Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker (M) välkomnar diskussionen.

”Det är i grunden positivt: EU kan och ska göra mer för folkhälsan. Men det finns god anledning att lyssna extra noga när von der Leyen nu fastslår att vi måste ha en diskussion om EU:s bestämmanderätt inom hälsoområdet. Politiska ledare diskuterar sällan på vilken nivå beslut ska fattas om de inte har för ambition att öka sitt inflytande”, skriver hon i en debattartikel för Dagens Medicin.

Polfjärd menar på att Sverige måste spela en aktivare roll i EU:s hälsopolitik för att skydda landets egna intressen som under senare tid har varit hotade av, till exempel, obligatoriska minimumlöner för medlemsstater, som Sverige i slutändan blev ett undantag för.

”Vi har tidigare sett att diskussioner om EU:s inflytande över andra politikområden snabbt övergått till lagstiftning”, fortsätter Polfjärd.

Regeringens medverkan

Regeringen har visat framfötterna i utformandet av hälsoprogammet. De har bland annat försäkrat att ett jämnställdhetsperspektiv ligger till grund för programmet samt att åtgärderna ska vara i linje med FN:s globala mål. Regeringen har även uttryckt att de är kritiska mot hur programmet ska finaniseras med ett återhämntingspaket som är baserat på ett stort gemensamt lån samt bedömt att programmet inte kommer ha någon effekt på svenska lagar och regler.

EU4Health fungerar som ett förebyggande hälsoprogram för livet efter pandemin också där andra utmaningar så som antibiotikaresistens och cancer behöver lyftas enligt Polfjärd.

Hälsodebatt

Sveriges roll i EUs hälsopolitik

Jessica Polfjärd, Dagens Medicin

Ny EU hälsostrategi – EU4Health

Regeringen

Ny hälsostrategin 

EU minumumlöner

Helsingborgs Dagblad

Nytt krispaket väntar efter ökad smittspridning

Dagens Nyheter

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: