Årsmöte 2022

Till anmälan »

FUF är en medlemsorganisation och årsmötet är dess högsta beslutsfattande organ. Alla FUF-medlemmar har rätt att rösta om organisationens utveckling och framtid under årsmötet. Motioner ska vara FUF tillhanda senast 8 mars. Motioner skickas per mejl till fuf@fuf.se. Samtliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga på vår hemsida samt längst ner i denna kallelse.

När, var, hur
Denna gång bjuder vi för första gången in till ett hybridårsmöte, d.v.s. de som vill är välkomna att delta på plats, men det är också möjligt att medverka via Zoom. Om du medverkar via Zoom behöver du ha tillgång till en dator eller mobiltelefon med internet, gärna med tillgång till webbkamera och mikrofon. Vi rekommenderar att logga in i Zoom 10 minuter innan mötets start för att kolla så allt fungerar, bekanta dig med programmet och ha chansen att kontakta kansliet för teknisk support om något inte fungerar.

När: 22/3 kl. 17.30-19.30. Den som vill är välkommen på mingel från kl. 17.00.
Var: I FUF:s lokaler på Ehrensvärdsgatan 4, eller via Zoom-länken som vi skickar ut till alla anmälda dagen innan årsmötet.
Hur: För att delta på plats eller digitalt krävs anmälan, som du hittar här ovan. Anmäl dig senast 20/3 för att vi ska kunna fastställa röstlängden och skicka ut Zoom-länken i tid.

Program och dagordning
2022 fyller FUF 50 år! Under dessa 50 år har många drivna och kunniga personer passerat FUF och gått vidare till spännande ämbeten i olika delar av världen. Vad drev dem till att engagera sig i FUF då? Vad driver dem nu, och hur har de använt sina erfarenheter och kontakter från tiden med FUF under sina karriärer? Hur ser de på FUF:s roll under det halvsekel som har passerat, och på vår roll i den värld vi lever idag? Det kommer vi under året att undersöka. Första samtalet i denna intervjuserie kommer att inleda FUF:s årsmöte. Vi kommer samtala med Ulrika Modéer, före detta ledamot i FUF:s styrelse, och idag assisterande generalsekreterare och chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete. Efter det inledande samtalet går vi igenom dagordningen nedan punkt för punkt.

1. Val av ordförande för mötet
2. Fastställande av dagordning
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringspersoner
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 och verksamhetsplan för 2022
7. Styrelsens ekonomiska rapport
8. Revisionsberättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Motioner
11. Beslut om uppdatering av FUF:s stadgar
12. Val av styrelse
13. Val av två revisorer jämte revisorssuppleanter
14. Tillsättande av valberedning
15. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter
16. Övriga ärenden

Varmt välkommen!

 

Handlingar

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Årsbokslut och revisionsberättelse
Budget 2022
Ekonomisk rapport 2021
Revisionsrapport
Valberedningens förslag 2022
Kallelse och dagordning 2022
Stadgeändringsförslag

Dela det här: