Årsmöte 2021

Till anmälan »

FUF är en medlemsorganisation och årsmötet är dess högsta beslutsfattande organ. Alla FUF-medlemmar har rätt att rösta om organisationens utveckling och framtid under årsmötet. Motioner ska vara FUF tillhanda senast 11 mars. Motioner skickas per mejl till fuf@fuf.se.

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida senast en vecka innan årsmötet.

Dagordning

1. Val av ordförande för mötet
2. Fastställande av dagordning
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringspersoner
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 och verksamhetsplan för 2021
7. Styrelsens ekonomiska rapport
8. Revisionsberättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Motioner
11. Val av styrelse
12. Val av två revisorer jämte revisorssuppleanter
13. Tillsättande av valberedning
14. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter
15. Övriga ärenden

Hur kommer mötet gå till?
På grund av rådande pandemi kan vi inte ha årsmötet fysiskt på plats, utan har flyttat ut vår verksamhet i de digitla kanalerna. Vi kommer under mötet använda oss av programmet Zoom, som är en videotjänst, där alla eller några delar sin video i realtid och kan kommunicera med varandra, med en ordförande som styr och delar sin video under hela mötet. Du kan läsa mer och ladda ner programmet här.

Vad krävs av mig som medlem?
Du behöver ha tillgång till en dator eller laptop med internet, gärna med tillgång till webbkamera och mikrofon, men det är inget krav, då du kan lyssna och rösta utan. Zoom fungerar även i en smartphone, men vi rekommenderar att använda en större skärm. Alla är rekommenderade att logga in i Zoom minst 10 min innan start för att kolla så allt fungerar, bekanta dig med programmet och ha chansen att kontakta kansliet för teknisk support om något inte fungerar.

Behöver jag anmäla mig?
Ja, för att få tillgång till Zoom behöver du anmäla dig senast onsdagen den 24 mars.

– Varmt välkomna!

Årsmöteshandlingar 
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsplan 2021
Årsbokslut och revisionsberättelse
Revisionsrapport
Budget 2021
Ekonomisk rapport 2020
Valberedningens förslag 2021

Dela det här: