Det okontrollerade flödet av små och lätta vapen har allvarliga konsekvenser runtom i världen, skriver debattörerna. Foto: Pixabay

Debatt

Vi måste kraftsamla mot spridningen av vapen

Över en miljard små och lätta vapen cirkulerar världen över, varav många är illegala. Förekomsten av illegala vapen är direkt kopplade till konflikt, terrorism, organiserad brottslighet och våld mot kvinnor. Nu måste politiker, företag och civilsamhälle samarbeta för att minska spridningen av vapen i världen, skriver flera debattörer.

575 förlorade människoliv. 575 människor, det är så många som i genomsnitt förlorar sitt liv varje dag i världen till följd av väpnat våld orsakat av små och lätta vapen. En förlust av människoliv, som drabbar nära och kära samt hela samhället.

Det okontrollerade flödet av små och lätta vapen har allvarliga konsekvenser. Väpnat våld och konflikt, terrorism och organiserad brottslighet är direkt kopplade till förekomsten av illegala vapen. Över en miljard små och lätta vapen cirkulerar världen över varav majoriteten finns i civila händer. En stor del av dessa är illegala. Utöver förlust av liv orsakar vapenvåldet allvarliga skador. Uppskattningsvis 2 miljoner människor globalt lever idag med fysiska men orsakade av dessa vapen.

Våld mot kvinnor ökar

Även om män utgör majoriteten av våldsutövare och offer, påverkas kvinnor på mycket allvarliga sätt av konflikter och vapenspridning. Exempelvis används vapen för att utföra könsbaserat och sexuellt våld riktat mot kvinnor. I hemmet, i det som ska vara en trygg plats, löper kvinnor störst risk för hot, skador och dödligt våld, ofta utövat av en familjemedlem eller partner. Förekomsten av vapen och konflikt är tydligt kopplad till ökade nivåer av våld mot kvinnor, där sexuellt våld och våld i hemmet blir brutalare och mer dödligt enligt studier. År 2017 mördades 96 000 kvinnor och flickor världen över vilket var det högsta antalet någonsin sedan mätningarna startade 2004.

För att främja mänsklig säkerhet och fredliga och hållbara samhällen krävs resolut agerande för att motverka det okontrollerade flödet av små och lätta vapen. Genom antagandet av Agenda 2030 har FN:s medlemsländer åtagit sig att genomföra de globala målen för hållbar utveckling, däribland mål 16 om fredligare och mer inkluderande samhällen, där delmål 4 belyser vikten av att avsevärt minska de olagliga vapenflödena, samt mål 5.2 om avskaffandet av våld mot kvinnor.

Parlamentariker har genom sin översyn, samt sina lagstiftande och opinionsbildande funktioner en viktig roll i att förebygga och minska väpnat våld, inte minst för översyn av att internationella instrument för vapenkontroll genomförs. FN:s vapenhandelsfördrag och FN:s handlingsprogram för att förebygga, bekämpa och utrota alla former av olaglig handel med små och lätta vapen är viktiga juridiska och politiska verktyg i sammanhanget.

Dessutom måste kvinnor bli fullt involverade i fredsprocesser på alla nivåer. Kvinnor är inte enbart offer för väpnat våld utan är också nyckelaktörer i att skapa positiv förändring. FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet betonar att processer är mer hållbara när kvinnor får en aktiv roll i konfliktförebyggande och fredsfrämjande arbete, vilket också har bekräftats genom studier. För att inte gå miste om kvinnors unika perspektiv och värdefulla bidrag måste deras aktiva deltagande prioriteras. Det faktum att endast 24 procent av världens parlament utgörs av kvinnor understryker att kvinnor måste ges en större roll i beslutsfattande processer.

Ansvaret för att skapa en fredligare värld där jämställdshetsperspektivet genomsyrar arbetet för hållbar utveckling vilar dock inte enbart på politikers axlar. En bred kraftsamling och mobilisering av aktörer är nödvändigt, då många små insatser har potential att leda till en stor förändring. Agenda 2030 i mål 17 lägger särskild vikt vid globalt partnerskap och samarbete för att utbyta kunskap och expertis samt mobilisera resurser för en hållbar utveckling.

Politiker, civilsamhälle och företag måste ta ansvar

Som folkvalda representanter har parlamentariker ett ansvar att verka för att internationella instrument för vapenkontroll genomförs i det nationella sammanhanget för att skapa fredligare samhällen åt befolkningen. Parlamentarisk kunskap och kapacitet kan stärkas genom ökat samarbete med en variation av aktörer, inklusive civilsamhället som spelar en viktig roll i att granska makthavare och föra fram medborgares röster.

Det civila samhället har ansvar för att påverka och hålla politiker till svars och kan erbjuda specifik nationell, regional och internationell kunskap om kvinnor, fred och säkerhet samt oberoende och lösningsorienterade analyser och metoder kring frågor som rör vapenkontroll och väpnat våld.

Ansvarstagande företag har också en nyckelroll och ett ansvar för att bidra till mer fredliga samhällen. Innovativa partnerskap mellan civilsamhälle, politiker och den privata sektorn är ett viktigt och ofta outforskat område som måste prioriteras i en bred mobilisering för fred och säkerhet. Ett sådant exempel är initiativet Humanium Metal by IM där regeringar, forskningsinstitut, civilsamhället och privat sektor förenats i en gemensam ansats för att omvandla nedsmälta beslagtagna vapen till fredliga kommersiella produkter. Vinsten återinvesteras i arbetet mot vapenvåldet och stöd för överlevande av vapenvåld.

Partnerskap är nyckeln i det framåtblickande arbetet för att förebygga väpnat våld och minska spridning av illegala vapen. Därför behövs det ett ömsesidigt stärkt partnerskap mellan parlamentariker, det civila samhället och privata sektorn genom ökad dialog och kunskapsutbyte.

För att säkerställa en hållbar utveckling för alla människor – barn som vuxna – bör vi söka synergieffekter mellan olika aktörers ansträngningar samt mellan internationella åtaganden. Med gemensamma krafter kan vi förhindra att 575 familjer varje dag drabbas av sorg i förlust av en närstående. Tillsammans kan vi göra skillnad för att nå fredliga och hållbara samhällen.

Små och lätta vapen

Små vapen är de vapen som kan användas av en person, till exempel pistoler och gevär. De vapen som kan avfyras av två personer, som granatgevär eller robotar kallas lätta vapen. Dessutom räknas handgranater, ammunition och landminor som små och lätta vapen.

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: