Debatt

Nu måste hållbarhetsmålen gå från ord till handling

De nya globala målen strävar efter att på ett lättbegripligt sätt visa på utmaningarna i världen idag. Ett utmärkt initiativ. Nu hänger resten på genomförandet. Det är här de allra största utmaningarna ligger – att få alla att vilja delta i processen och verkligen göra något, skriver Charlotte Bohman på organisationen Hand in Hand.

Världen har gjort imponerande framsteg de senaste 15 åren. Många hundra miljoner människor har lyfts ur fattigdom. Fler barn än tidigare får utbildning. Färre mödrar dör i barnsäng och fler barn överlever de första fem åren. Allt detta, och mycket mer, är tecken på bättre levnadsförhållanden för många. Men vi får och kan inte slå oss till ro.

Komplexa utmaningar i globaliserad värld

De globala frågorna kräver mer uppmärksamhet och resurser än någonsin. Utmaningarna är mer komplexa än tidigare och det krävs mer sofistikerade åtgärder för att möta dem. Världen behöver adressera flera och mer komplexa frågor; globaliseringen har ökat, kommunikationerna, både fysiska och digitala, har genomgått en revolutionerande utveckling och informationsflödet är enormt. För många är det en ny värld med lovande möjligheter. Men inte för alla: för många ser världen precis ut som den alltid har gjort. Situationen kan till och med ha förvärrats genom extremt väder, brist på försörjning, krig eller politiska konflikter. Utvecklingen fortsätter samtidigt som många orättvisor består eller till och med förvärras. Klyftorna ökar.

De nya hållbarhetsmålen försöker spegla att allt hänger ihop: ekonomisk utveckling, resursfördelning, konsumtion, fattigdom, diskriminering, social utveckling, risk för konflikt, demokrati, frihet, miljöpåverkan och extremt väder – allt har gemensamma beröringspunkter och påverkas av varandra på olika sätt. De nya globala målen strävar efter att på ett lättbegripligt sätt visa på utmaningarna och man har för tydlighetens skull formulerat sig i 17 olika mål. Ett utmärkt initiativ. Analysen är gjord. Nu återstår genomförandet eller åtminstone påbörjandet av åtgärder. Det är här utmaningarna ligger; att få alla att vilja delta i processen och verkligen göra något åt utmaningarna.

Företagen viktiga för utvecklingen

För första gången är företagsvärlden inkluderad i förändringsbilden. Företagen och näringslivet har betytt, betyder och kommer betyda mycket för utvecklingen, både den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Företagandet och entreprenörskapet är i grunden en god kraft och genom sin innovationskraft driver den samhälls- och teknikutvecklingen framåt samtidigt som den erbjuder arbetstillfällen och försörjning.

Exploatering av resurser, det må vara humanitära eller miljömässiga, är naturligtvis skadligt och bör stävjas. Här måste samhället ta ett större ansvar för utvecklingen genom regleringar och kontroller, till exempel vid exploatering av naturresurser eller utnyttjande av barn som arbetskraft. Företagen har det avgörande ansvaret för att behandla sina anställda på ett värdigt sätt, men även att säkerställa att underleverantörer i alla led också gör det. Det betyder bland annat anständiga löner och acceptabel arbetsmiljö.

Vidare är det av avgörande betydelse att näringslivet i alla länder, fattiga och rika, tar ansvar för påverkan på både lokal och global miljö. Att betala skatt i det land man bedriver verksamhet ingår också i företagandets samhällsansvar.

Utveckling måste komma alla till del

Det småskaliga entreprenörskapet kommer ha en avgörande betydelse för många människor, inte minst i fattiga utvecklingsländer med en växande ung befolkning. För alla de som inte kan erbjudas anställning inom de stora företagen eller offentlig förvaltning är den enskildes entreprenörskap och möjlighet till försörjning räddningen. Genom att vara ekonomiskt aktiv kan man försörja sig och sin familj och därmed ökar förutsättningarna för en inkluderande ekonomisk utveckling som i sin tur skapar en plattform för sunda och demokratiska samhällen. Jobben och sysselsättningen inom den informella sektorn spelar en avgörande roll för överlevnad för många och förtjänar uppmärksamhet och stöd.

Att främja svaga och diskriminerande gruppers deltagande i ett inkluderande samhälle framstår för de flesta av oss som okontroversiellt. Så ser det dock verkligheten inte ut överallt. Det finns all anledning att hålla fokus på att utveckling ska komma alla till del. Den ska vara inkluderande och ske till gagn också för utsatta grupper som kvinnor, barn och minoriteter. Här har de enskilda nationerna ett stort ansvar, för att bygga och underhålla institutioner som är nödvändiga för en förutsägbart och rättvist offentligt samhällssystem. Det internationella och nationella trycket i dessa frågor måste upprätthållas.

Fler människor – ökat tryck på resurser

Många i den fattiga världen tvingas kämpa för överlevnad, mot hunger och mot utbredda sociala orättvisor. För att komma vidare måste hela världen kraftsamla inför de globala målen och gå från ord till handling. Vi kan alla påverka framtiden och det är upp till oss själva hur vi utformar den. För närvarande är vi 7 miljarder invånare på jordklotet och vi beräknas vara 10 miljarder om 35 år, en ökning med drygt 40 procent. Trycket kommer öka på naturresurser som vatten, energi, och landutrymme. Ökat tryck på resurser i kombination med fler individer och fler kontaktytor ökar risken för kontroverser och konflikter, i synnerhet om inte alla känner sig inkluderade i en positiv samhällsutveckling.

Vi bär alla ett gemensamt ansvar för hur världen utvecklas. Vi måste fortsätta driva den ekonomiska, sociala och miljömässigt hållbara utvecklingen framåt med ännu större beslutsamhet än tidigare. Fler eldsjälar, mer vilja och drivkraft på alla nivåer, mer ansvarstagande och ansvarsutkrävande och mer transparens bidrar till en bättre värld. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Som vanligt ligger 5 procent av arbetet i strategin och målformuleringen och 95 procent i genomförandet.

Så låt oss börja agera genast! Det är nu vi har chansen!

Charlotte Bohman

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: