Foto: Hamid Ershad Sarabi, WikiMediaCommons

Debatt

Individens frihet ska vara en självklarhet, överallt

Individers frihet att bestämma över sitt eget liv utgör grunden för den värld Centerpartiet vill se. Därför står vi upp för enprocentsmålet i biståndet, prioriterar de fattigaste länderna och vill att mer pengar går till lokala aktörer som känner sina samhällen. Lokalt och jämställt deltagande är avgörande för utvecklingen, skriver Centerpartiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren.

Centerpartiet utgår från gröna, socialliberala värden och självklart de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna. De är globala och grunden även för vår utvecklingspolitik. Individers frihet att bestämma över sitt eget liv och förverkliga sin inneboende kraft utgör grunden för en liberal värld. Alla människor måste mötas med samma respekt och vara lika inför lagen. I säkra, öppna och demokratiska samhällen är mångfald och tolerans kring oliktänkande, kön, livsval, rätten att älska den man vill och religion en självklarhet. Men tyvärr ser vi hur liberala värderingar utmanas när allt fler länder väljer slutenhet och intolerans. Det är i säkra samhällen och hos trygga individer som utrymme ges för oliktänkande och individens fri- och rättigheter. Vi ska arbeta för att fler länder utvecklas till säkra och öppna samhällen där de mänskliga fri- och rättigheterna gäller alla människor. För att nå framgång måste vi bygga allianser och samarbeta smart, inte minst för att stödja det civila samhällets demokrater. Vi måste samtidigt kunna agera och tala med de som står långt ifrån oss, men vi ska alltid vara tydliga med våra värderingar och vad vi tror på.

Centerpartiet står upp för enprocentsmålet i biståndet, och prioriterar de allra fattigaste länderna och de organisationer som visat att de når resultat och effektivitet. Vi vill att mer pengar ska gå till civilsamhället, till lokala aktörer som känner sina lokalsamhällen och arbetar för individens rättigheter såsom HBTQ-rättigheter och SRHR [sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, reds anm]. Självklart tar vi vårt ansvar för världens humanitära katastrofer och för att bidra till återuppbyggnad efter krig, konflikter och naturkatastrofer. Med sikte på att förebygga framåt.

Lokalt ägandeskap och jämställdhet är avgörande

Centerpartiet har tre övergripande prioriteringar i biståndspolitiken för att utrota fattigdom och nå en hållbar värld. Jämställdhet, utbildning samt miljö och klimat. Vi utgår från globala utmaningar, med gröna lösningar där de lokala aktörernas kraft och vilja påverkar det framtida samhällsbygget. Lokalt ägandeskap, lokalt och enskilt ägande och deltagande i samhällslivet för kvinnor och män är avgörande för att få till förändring och utveckling. Genom att både kvinnor och män får vara med i problem- och lösningsformuleringen blir resultaten mer långsiktigt hållbara. Att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter är tyvärr långt från självklart i stora delar av världen. Därför ska vi lyfta in kvinnors perspektiv och hävda jämställdhet som en väg till verklig utveckling.

Utbildning är viktigt i samhällen som strävar mot demokratisk uppbyggnad, utveckling och jämlikhet. Men det är också en jämställdhetsfråga. Satsningar på utbildning för flickor och pojkar är centralt för ett hållbart, jämställt och inkluderande samhälle. Utbildning ger också positiva effekter på viktiga utvecklingsområden såsom hälsa, sanitet och vattenfrågor. Och det bidrar till större egenmakt för människor och ökad individuell frihet. Det är viktiga liberala principer.

Satsa på ökat klimatbistånd

Konsekvenserna av ett förändrat klimat är ett av våra största hot i modern tid. Klimatförändringarna påverkar män, kvinnor, fattiga och rika olika. Det påverkar också olika delar av världen olika mycket. Det finns ett stort behov av åtgärder för miljö- och klimatanpassning i de fattigaste länderna och hos de mest utsatta människorna, liksom för investeringar i förnybar energi för att bidra till en hållbar omställning. Av de fattigaste människorna drabbas kvinnor hårdast av klimatförändringarna då det främst är kvinnor som ansvarar för mat-, vatten-, och energiförsörjning. Dessa människor bor ofta på landsbygden där de är beroende av sitt lantbruk och lokala naturresurser för sin överlevnad och är mer sårbara för torka, översvämningar och andra väderrelaterade naturkatastrofer. Vattenbrist är en stor och växande problematik direkt länkad till effekterna av klimatförändringarna. Vi behöver därför satsa på ökat klimatbistånd. Centerpartiet vill att FN:s gröna klimatfond ska nå uppsatta mål och är beredd att tillföra ökade resurser. Den kommer bli allt mer viktig när Parisavtalet genomförs. Genom fonden får utvecklingsländer stöd att genomföra insatser för klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser.

Förutom det lokala engagemanget, och kvinnors och mäns lika deltagande i samhällsutvecklingen, måste det också finnas fungerande institutioner som t.ex. ett rättsväsende, en fungerande offentlig sektor och fungerande marknadsekonomi. Men också välfungerande flerpartisystem, välfungerande demokratiska partier samt fri media. Därför behövs också stöd till statsbyggnad och demokratins aktörer. Det ger på sikt den politiska stabilitet, demokrati och säkerhet som är nödvändig för att undvika konflikter. Biståndet ska medverka till det.

Målet är att biståndet inte ska behövas

Men biståndet måste användas mer strategiskt än idag. Det måste fokusera och prioritera. Vi vill utveckla en samstämmig politik för hållbar global utveckling och uppgradera det svenska ramverket så att det överensstämmer med Agenda 2030, så vi får en politik för global utveckling i en ny tid. Därför vill vi också se en parlamentarisk Agenda 2030-kommitté. Och biståndet måste följas upp och utvärderas för att vi ska veta om det gör skillnad eller inte. Transparens är ett viktigt ledord i det vi gör.

Det långsiktiga målet för biståndspolitiken måste vara att på sikt fasa ut biståndet. Att det inte ska behövas längre. Biståndet får aldrig bidra till att göra länder biståndsberoende. Istället måste vi diskutera hur det lokala ägandeskapet och ansvaret ska öka. Och hur länders egen utvecklingskraft kan stärkas. Det långsiktiga målet måste vara att liberala värderingar, mänskliga rättigheter, demokrati, rättssäkerhet, yttrandefrihet och frihandel är självklart i alla delar av världen. En värld där individens frihet och rättigheter inte ses som undantag utan norm. En värld där hunger och skadliga utsläpp tillhör historien. En värld där bistånd inte längre behövs.

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: