Debatt

Viktiga satsningar i biståndsbudgeten

Sverige är, efter Schweiz, det land inom OECD som urholkar biståndet allra mest. Det är beklagligt att den nya regeringen nu signalerar att urholkningen kommer att fortsätta. Andra budgetlösningar finns och borde diskuteras, skriver Sten Rylander och Annica Solhström från Forum Syd.

I veckan  lägger den nya regeringen fram sin budget. I regeringsförklaringen sades att Sverige ska vara en global förebild – detta bör förverkligas bland annat i biståndsbudgeten. I många utvecklingsländer finns optimism och framtidstro i spåren av en hög ekonomisk tillväxt. Fattigdomen minskar och fler människor kan förbättra sina levnadsförhållanden. Den demokratiska utvecklingen är dock är inte lika stor och klyftorna mellan fattiga och rika växer med våld och konflikter som följd. Samtidigt drabbas människor som lever i fattigdom hårt av klimatförändringarna. Det är upp till bevis för regeringen om Sverige ska vara en global förebild och Forum Syd vill se tydliga satsningar i den riktningen i budgeten.

Mer till miljö- och klimatarbetet
Vi välkomnar att regeringen utlovat ett ökat miljö-och klimatbistånd. Det finns ett stort stöd i Sverige för att delta i det internationella klimatarbetet. En undersökning som TNS/Sifo gjort på uppdrag av Forum Syd visar att 84 procent av befolkningen tycker att det är viktigt att Sverige deltar i det globala biståndsarbetet för klimatsatsningar.

Vi ser därför mycket positivt på de signaler som biståndsministern har gett om att det kommer att skjutas till utökade medel till FN:s gröna klimatfond och att Sverige ska vara ett land i framkant här. Sveriges BNP motsvarar en procent av OECD-ländernas samlade BNP. Sveriges bidrag till klimatfonden bör därför på sikt uppgå till en procent av OECD-ländernas totalt utlovade 700 miljarder kronor, vilket motsvarar 7 miljarder kronor. Vi hoppas se ett tydligt första steg mot detta i denna budget.

Använd biståndsbudgeten till utveckling – inte urholkning
Efter Schweiz är Sverige det land inom OECD som urholkar biståndet allra mest. Forum Syd och många andra organisationer har länge varnat för denna utveckling eftersom den strider mot målen om fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter i Sveriges politik för global utveckling.  Den utveckling vi nu ser i världen gör att migrationen till Sverige förväntas öka. Det är viktigt att Sverige tar sitt ansvar för att ta emot flyktingar men att fortsätta urholka biståndsbudgeten med dessa kostnader är att ställa utsatta grupper mot varandra. Vi beklagar därför att regeringen nu signalerar att man tänker fortsätta urholkningen. Det borde finnas en annan budgetlösning än att ta dessa ökade kostnader från biståndsbudgeten.

Det kan därför finnas skäl för regeringen att öppna för en diskussion om de finansiella transaktionsskatter som elva EU-länder infört, däribland Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien, kan vara ett alternativ för Sverige. En låg avgift på handel med aktier och värdepapper skulle, enligt EU-kommissionens beräkningar, ge Sveriges statskassa inkomster mellan 14-18 miljarder kronor.

Regeringen bör också snarast se över de schablonkostnader som ligger till grund för beräkningarna. Till exempel, för varje flykting som inte tas emot utan skickas tillbaka direkt tas 100 000 kronor från biståndsbudgeten. Detta är inte rimligt!

Satsa mer på stöd genom diasporaorganisationerna
Forum Syd och många andra aktörer i världen ser stora utvecklingsmöjligheter genom de organisationer som bildas av emigranter, inte minst de svenska diasporaorganisationerna. Vår erfarenhet är att migranter genom kompetens, engagemang och djup förankring i hemländerna kan bidra till fattigdomsbekämpning och utveckling. Vi vill se en tydlig satsning i biståndsbudgeten för att bygga upp ett mer omfattande utvecklingssamarbete genom diasporaorganisationer.

Skatteflykt är ett utvecklingshinder  
För utvecklingsländer är problemen med skatteflykt enorma. Idag förlorar länder söder om Afrika netto 58 miljarder dollar varje år. Resurser som kan användas till fattigdomsbekämpning och utveckling försvinner ut ur länderna. Forum Syd vill se ett mycket tydligare svenskt engagemang för internationella regelverk som stävjar skatteflykt. Det skulle långsiktigt ge mer resurser till utvecklingsländerna och minska deras biståndsberoende. Vi anser att det behövs tydliga prioriteringar i biståndsbudgeten för att ge stöd till utsatta länder som vill bygga upp starkare institutioner t.ex. skattemyndigheter.

Tydligare prioritering för stöd till civila samhället
Ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för demokrati och för att resurser kan fördelas mer rättvist och hållbart. Sveriges folkrörelsebaserade organisationer har en unik erfarenhet av att bygga upp demokrati underifrån genom att samarbeta med gräsrotsorganisationer i många länder. Men lika viktigt för att nå målen i svensk utvecklingspolitik är att svenska organisationer för fattiga och marginaliserade människors talan, i vår del av världen, för att påverka den politik som förs och vår livsstil. Att ge utrymme för svenskars engagemang gör globala frågor skapar förståelse och möjlighet för en solidarisk och hållbar politik. Forum Syd vill därför se att regeringen satsar på stöd till civila samhället i världen och det samarbete som sker mellan svenska organisationer och deras partners, samt förbättrar möjligheterna att bedriva opinionsarbete för en rättvis och hållbar värld.

Det här är några viktiga steg att ta, om den nya regeringen vill stå upp för att Sverige ska vara en global förebild när det gäller utveckling, effektiv fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter och stå rustat för de ökade behoven av resurser för klimatbistånd och migration.

Sten Rylander, ordförande Forum Syd
Annica Sohlström, generalsekreterare Forum Syd

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: