Representater för afro-colombianska organisationer i Colombia.

Civilsamhället måste vara engagerat i fredsprocessen för att det ska bli möjligt att uppnå en hållbar fred. Här deltar afro-colombianska organisationer i fredsprocessen i Colombia. Foto: U.S. Institute of Peace

Debatt

Deltagande och inkludering lägger basen för en hållbar fred

För att skapa en hållbar fred gäller det att engagera människor i civilsamhället. Tillsammans måste vi sen skapa kanaler så att deltagandet får fäste i den nationella politiken. Det är så hållbar fred byggs, genom att lyssna på de som drabbas, skriver Annika Schabbauer och Lovisa Dahlström från organisationen Operation 1325.

Imorgon onsdag håller FN:s säkerhetsråd sin öppna debatt på ämnet kvinnor, fred och säkerhet. Inför debatten har en global studie genomförts med fokus på civilsamhällets perspektiv av vad en hållbar fred innebär. Studien kommer presenteras i FN i samband med mötet och direkt beröra säkerhetsrådets medlemmar. Operation 1325 har som enda civilsamhällesorganisation i norra Europa fått i uppdrag att samla in information från Sveriges civilsamhälle om vad som anses utgöra en hållbar fred. Vi presenterar här de viktiga resultaten från studien.

Friheten att tala, friheten att mötas, frihet från diskriminering, föreningsfrihet, jämställdhet och demokrati är återkommande i svaren om vad hållbar fred består och utgörs av. Studien, som koordinerats av Global Network of Women Peacebuilders (GNWP), innehåller svar från män och kvinnor från totalt 15 länder. Människor engagerade i civilsamhället från länder som Colombia, Ukraina, Burundi ochBangladeshhar delat med sig av sina perspektiv. Från resultatet framträder tre huvudfokus.

Fredsarbetet ska inkludera fler kvinnor

Framtagandet av resolution 1325 och efterföljande resolutioner synliggör vikten av kvinnors inkludering och aktörskap i fredsprocesser. Forskning har visat på att kvinnors inkludering kan leda till starkare och mer hållbara fredsprocesser. En kvantitativ studie från 2014 av 156 fredsavtal visar att freden blir mer hållbar och långvarig när kvinnor är inkluderade som medlare och deltar i förhandlingar i ett tidigt skede av fredsprocessen.

Kvinnor inkluderar fler grupper och har ett intersektionellt perspektiv. Det betyder inte att varje kvinna har ett feministiskt eller intersektionellt perspektiv men kvinnorörelsen som sådan är mer inkluderande. Samhällen med en stark kvinnorörelse är mer motståndskraftiga mot väpnad konflikt. Jämställda samhällen är ofta mer stabila med färre konflikter och fler rättigheter för den enskilde.

Som civilsamhällesorganisation stödjer Operation 1325 kvinnoorganisationer och kvinnoinstitut i Jemen för utbildning i politiskt deltagande och i medling. Kvinnorna har därför kunnat delta aktivt i samtal om konfliktens lösning. När kvinnorna själva är med kommer hållbarheten i fredsprocessen och fredsbygget att öka. Jemen är värt fred och utveckling. För det behövs att kvinnor deltar i beslut om allt ifrån tillförsel av humanitär hjälp till fångutväxling, sanktioner och en ny grundlag.

Fredsbygget ska baseras på de mänskliga rättigheterna

Rätten att uttrycka sig fritt och att delta i politiken är en grundförutsättning för fred. Det anser alla våra respondenter. Under inga omständigheter får en fredsinsats kompromissa med försvaret av de mänskliga rättigheterna. Transparens och inkludering av civilbefolkningen bidrar till det. Civilbefolkningen är central i att granska och övervaka hur fredsinsatsen genomförs, hur planerna följs upp och resultat uppnås. Därför behöver civilsamhället stärkas och utbildas så att deras förmåga att ställa myndigheter till svars ökar.

Även i fredliga länder behöver civilsamhället just nu stöd. Handlingsutrymmet för civilsamhället krymper på många håll i världen, så även i Sverige. Högerextremistiska krafter begränsar utövandet av de mänskliga rättigheterna, rätten att uttrycka sig fritt och att anordna möten. För att kunna upprätthålla och fortsatt bidra till en hållbar fred behöver civilsamhället försvaras. En grundorsak till konflikt är att människor inte kunnat delta och höras i det politiska samtalet. Civilsamhället är den aktör som står upp för de minst synliga gruppernas rättigheter, de som upplever mest marginalisering och utanförskap.

Fredsarbetet ska vara demokratiskt

Vi vet alla att resursbrist leder till konflikt. Rätten till mat och vatten är grundläggande för ett fredligt samhälle. Antalet klimatkonflikter kommer att öka. Därför finns de globala målen för hållbar utveckling, som är holistiska och binder samman utveckling och fred. Fred blir hållbart när insatser som stärker fred är en del av varje stats planering, när samhällen stärks innan konflikt bryter ut och när förebyggande åtgärder får ökade resurser. Prevention och långsiktighet är även mer kostnadseffektivt än krishantering. Hållbar fred byggs av kontinuitet i både förebyggande och i återuppbyggnad, när civilbefolkningar deltar i planering och i genomförande.

Afghanistan är för många svenskar ett land som har fått stöd och uppmärksamhet, från Operation Dagsverke på åttiotalet till det viktiga men svåra arbetet för svenska Afghanistankommittén. För att insatser ska leda till hållbar fred behöver de vara långsiktiga och utvecklas i samråd med de lokala samhällena, alltså anpassas efter sin kontext. Tillit byggs under lång tid. Politiska långsiktiga reformer som främjar mänsklig säkerhet är nödvändiga för att inte korruption ska riskera att krossa civilbefolkningens tillit till fredsarbetet.

Utmaningar att arbeta mot tillsammans

FN står för stora utmaningar idag med geopolitiska dispyter som bygger på rivalitet mellan globala aktörer. Väpnad konflikt försvaras som ett sätt att motverka terror. Det här skapar misstro mot interventioner i krigsdrabbade länder. Fler människor är på flykt idag än någonsin tidigare. För att hantera dessa problem behövs ett långsiktigt fredsbyggande men fredsbyggandet lider av dålig styrning och brist på demokratiska principer.

Det fredsbyggande arbetet behöver bli mer inkluderande, precis som Operation 1325 och GNWP:s studie visar på. Det gäller att engagera människor i civilsamhället och sedan tillsammans skapa kanaler så att deltagandet märks av och får fäste i den nationella politiken. Studien visar att 40 procent av kvinnorna i civilsamhället anser att starka lagar och inkluderande institutioner är vägen framåt för att förändra samhället och motverka grundorsakerna till konflikt. Det är så hållbar fred byggs, genom att lyssna på de som drabbas. Operation 1325 hoppas att FN lever upp till sitt eget åtagande och lyssnar.

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät