Arbetare i en gruva. Bild: Juan José Napurí Guevara. Källa: Canva

Notis

Tolv kvinnor omkomna i världens farligaste bransch

Nyligen avled tolv kvinnor i Indonesien till följd av att ett jordskred raserat den gruva de informellt arbetade i. Hur många som faktiskt dör i en gruvrelaterad olycka varje år vet ingen, och arbetsförhållandena inom världens farligaste industri skiljer sig stort globalt.  

Den 29 april rapporterades att tolv kvinnor som arbetat i en guldgruva i Indonesien dött till följd av ett jordskred som raserat gruvan. Kvinnorna, som var mellan 30 och 55 år gamla, letade efter kvarlämnad guldmalm i en av Indonesiens många övergivna gruvor och var inte professionella gruvarbetare.

2018 dog globalt sett över 14 000 människor inom gruvbranschen, som uppskattas vara världens farligaste bransch. Exakt hur många som har mist sitt liv till följd av gruvrelaterade olyckor vet varken fack, stater eller aktörer som FN. Det uppskattas att omkring 24 miljoner människor arbetar inom formella och informella sektorer av gruvindustrin, men hur många som arbetat och arbetar inom den informella sektorn, likt kvinnorna i Indonesien, kan ingen veta säkert.

Till skillnad från nyckeltal som aktiekurser, BNP-utveckling eller sysselsättning är arbetsmiljöfrågor och dödstal svåra att finna statisk för.

– Om det inte finns statistik kommer regeringar, företag och det internationella samfundet inte att bry sig, eftersom de inte vet att det är ett problem. Utan siffror går det också alltid att hävda att det inte sker några olyckor, berättar Rosina Gammaro, ekonom och statistiker på Internationella arbetsorganisationen ILO:s statistikenhet, för tidningen Arbetet.

Bristen på statistik döljer inte bara det faktum att allvarliga olyckor inträffar, utan medför också att det framförallt är utvecklingen i höginkomstländer som skildras. Där har satsningar på förbättrade arbetsmiljöer lett till färre dödsfall. I låginkomstländer tyder färre dödsfall som rapporterats in från den formella sektorn istället på en ovilja att rapportera dödsfall tillsammans med färre arbetstillfällen. 

– De dödsfall vi hör talas om är bara toppen av isberget, säger Glen Mpufane, gruvansvarig på det globala facket Industriall, och syftar till hur många som dör inom den informella gruvsektorn varje år.  

Dela det här: