Turister tittar på solnedgången över Barcelona.

Barcelonas turister bidrar till stadens ekonomi, men de skapar också skräp, utsläpp och höga bostadspriser.

FUF-korrespondenterna

Turister som unnar sig – en utmaning för Barcelona

Ökad turism kan medföra såväl positiva som negativa konsekvenser för världens städer. Storstaden Barcelona, vars befolkning årligen mer än fördubblas genom turism, lever till stor del av besökarna. Samtidigt lider staden av höga bostadspriser och utsläpp från semesterfirare som vill unna sig.

Enligt FN uppskattas närmare 70 procent av jordens befolkning bo i städer år 2050, men redan idag är världens städer hem för mer än hälften av dess invånare. Samtidigt som detta medför fantastiska möjligheter som aldrig tidigare funnits, innebär det även nya utmaningar för världens städer – inte minst gällande hållbarhet. Ett tydligt exempel på detta är den spanska storstaden Barcelona, där urbanisering och globalisering genom turism medfört såväl ökad välfärd för medborgarna som ökade sociala och miljömässiga svårigheter.

Barcelona utgör inte bara en av Europas största städer sett till antalet invånare i storstadsområdet, utan är även en av de mest tätbefolkade städerna i Europa. Staden är belägen längs Spaniens vackra östkust, i den självstyrande regionen Katalonien. Inte nog med Barcelonas närhet till Medelhavet – Barcelona är också hem till ovärderliga kulturminnen, en av Europas största kryssningshamnar och ett av världens mest populära fotbollslag. Det är därmed inte förvånande att en av Barcelonas största utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv är just turismen.

Till att börja med är Barcelona redan en mycket tätbefolkad stad, vilket gör att läget blir ohållbart när ytterligare minst 9 miljoner turister temporärt flyttar in varje år. Gatorna i centrum blir trånga, trafiken stockas och bostadspriserna höjs markant. Just bostadspriserna utgör ett av de största problemen, eftersom priserna i staden anpassas efter turisternas budget istället för lokalbefolkningens löner. Detta leder till att många tvingas bo långt ifrån sina arbeten i centrum, eftersom priserna drivits upp av turister och säsongsboenden.

Semestern är till för att unna sig

Att inte leva i proportion till jordens resurser, till exempel genom att åka taxi i stället för att använda sig av kollektivtrafiken eller att inte fundera över konsekvenserna av sin konsumtion, är vanligt förekommande bland turister på semester. För att inte tala om nedskräpningen på stranden Barceloneta, eller resenärernas alkoholkonsumtion. Semestern är till för att unna sig, men staden får lida. Resultaten av globalisering och urbanisering blir ökade utmaningar för världens städer ur en hållbarhetssynpunkt, såväl miljömässigt som socialt.

Ett annat problem har att göra med de senaste årens ökade flygtrafik till och från Barcelonas flygplats. Mellan år 1990 och 2017 har flygplatsens antal resenärer ökat med hela 38 miljoner, motsvarande 522 procent. Effekterna riskerar att bli förödande för det redan skadade Llobregat-deltat utanför staden. Llobregat-deltat har utnämnts som ett av världens viktigaste hem för diverse växter och fåglar, men är också viktigt för jordbruk. Deltats 14 olika ekosystem har redan skadats markant av de ökade koldioxidutsläppen och riskerar att ytterligare försämras. Detta skulle kunna leda till en minskning av biologisk mångfald och eventuellt ytterligare skada deltats ekosystem genom utrotning av att vissa sällsynta arter.

Likaså påverkar den aktiva kryssningstrafiken ekosystemen längs Barcelonas kust, precis som avgaser från biltrafik förorenar luften i staden. Den intensiva motorfordonstrafiken bidrar till att 95 procent av Barcelonas befolkning enligt Världshälsoorganisationen WHO utsätts för skadliga nivåer av partiklar från avgaser. Stadens luft överstiger EU:s rekommenderade nivåer av partiklar upp till tre gånger per år. Enligt WHO skulle en minskning av partiklar till rekommenderade nivåer kunna rädda åtminstone 250 liv varje år.  

Jobbar för hållbar turism

Med detta sagt kan det konstateras att Barcelona står inför stora hållbarhetsutmaningar. Turismen utgör dock en av Kataloniens största inkomstkällor. Trots de betydande otjänster som turistindustrin för med sig, är det därför ingen framkomlig väg att helt blockera framtida turism. Istället försöker Barcelona ta fram hållbara, långsiktiga och fungerande lösningar, gärna med hjälp av innovation och utbildning om hållbarhet.

Ett exempel är Barcelonas strävan efter hållbar turism. Trots utmaningarna var staden år 2011 den första i världen att motta den FN-stödda utmärkelsen Biospheres för hållbar turism.

Barcelonas stadsfullmäktige har tillsammans med stadens kommunala turistorganisation Barcelona Turisme gjort ett antal insatser för att förbättra staden ur ett hållbarhetsperspektiv. Exempelvis har organisationerna tagit fram lösningar på den osunda trafiken genom att anordna sightseeingturer med hållbara transportmedel, subventionerat hotell för att agera miljövänligt samt arbetat för att utbilda själva turisterna om hållbar turism.

Utöver detta stödjer initiativet också konsumtion av lokalproducerade varor med marginell miljöpåverkan och samarbetar med lokala ideella organisationer.

Återvinning och zoner med mindre trafik

Barcelonas stadsfullmäktige har även tagit fram en plan för att tackla problemen med utsläpp och luftpartiklar. Exempelvis infördes år 2017 zoner där trafik med motorfordon ska begränsas. Kommunala tjänster har även förbjudits att utföra arbete som skapar luftpartiklar.

Dessutom är återvinning ett genomsyrande fenomen i staden. Återvinningsstationer för allt från plast, papper och organiskt avfall till glas och metall finns tillgängliga runt om i hela staden. Flygplatsen erbjuder flera olika papperskorgar beroende på vad som ska slängas och många Barcelona-bor sopsorterar även i hemmet. Att ta med egen kasse till mataffären är dessutom en social norm. Här köps inga engångspåsar!

Den stora frågan är dock hur stadens framtid kommer att se ut. Stora sociala och miljömässiga utmaningar ställs mot starka och innovativa hållbarhetsinitiativ. En sak som är säker är att Barcelonas sätt att tackla den ökande turismen kan inspirera andra städer som möter liknande utmaningar. För om det är något Barcelona har, så är det drivkraft.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: