Malmöfestivalen: Speed Poetry Boat Tour

Information in English below.

FUF:s (Föreningen för Utvecklingsfrågor) lokalgrupper i Lund och Malmö bjuder tillsammans med studieförbundet Medborgarskolan in till ett nytt sätt att prata om hållbar utveckling – genom spoken word poetry under Malmöfestivalen!

Under en båttur genom Malmö delar deltagarna med sig av sina tankar kring temat “migration, integration, segregation – globalt och lokalt”, med mycket väl valda ord – de har bara 120 sekunder på sig att förmedla sitt budskap. Kom i god tid, det är begränsat antal platser! Båten avgår klockan 16.30 från Norra Vallgatan 60 i Malmö. 

Är du sugen på att läsa upp en dikt? Föranmäla dig snarast via denna länkDikter på svenska eller engelska välkomnas.

Du kan också påverka innehållet i programmet utan att själv stå på scen, via denna länk kan du dela dina tankar kring temat och kanske hämtar talarna inspiration från just det du skrivit.

Om arrangörerna

Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) är en ideell förening som vill bidra till kunskap och debatt samt väcka engagemang för en rättvis och hållbar värld. FUF arbetar för att information om global utveckling och Sveriges roll i världen ska bli mer begriplig och lättillgänglig och samtidigt ge utrymme för en mångfald av perspektiv och röster.

Lokalgrupperna Lund och Malmö har etablerat sig med många olika aktiviteter och evenemangen, senast en poetry slam i Lund under hållbarhetsveckan i maj 2022.

Medborgarskolan är ett av Sveriges tio studieförbund. Varje år arrangerar Medborgarskolan studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet med målet att stärka demokratin och mångfalden i samhället, utjämna utbildningsklyftor, stärka kulturens roll i samhället och ge människor en bättre grund att påverka sitt liv utifrån. Medborgarskolan tror på kunskapens egenvärde och hjälper gärna dig som vill lära dig mer om valfritt ämne, med studiecirkeln som ett främsta verktyg inom vårt livslånga lärande. Läs mer här!


FUF:s (Swedish Development Forum) local groups in Lund and Malmö invite together with Medborgarskolan to a new format of talking about sustainable development: Spoken Word Poetry during the Malmö festival!

On a boat going through Malmö’s channel, the participants share their thoughts and pieces about the topic “migration, integration and segregation – globally and locally” with carefully chosen words as they each only have 120 seconds to share their message. Come early, spectator spots are limited! The boat departs at 4.30pm from Norra Vallgatan 60 in Malmö. 

Do you want to share your poetry? Sign up as soon as possible through this link.

Poems in Swedish or English are welcome!

You also have the chance to influence the performances without standing on stage yourself. Through this link, you can share your thoughts about the topic and maybe the poets get inspired by your words and use them in their texts!

About the hosts

The Swedish Development Forum (FUF) is a non-profit association that wants to enhance knowledge and debate as well as spur commitment to a fair and sustainable world. FUF works to make information about global development and Sweden’s role in the world more comprehensible and easily accessible, and at the same time provide space for a diversity of perspectives and voices.

The local groups Lund and Malmö have established themselves with many different activities and events, most recently a poetry slam in Lund during the sustainability week in May 2022!

Medborgarskolan is one of Sweden’s ten study associations. Every year, Medborgarskolan arrange study circles, cultural programs and other public education activities with the goal of strengthening democracy and diversity in society, bridging educational gaps, strengthening the role of culture in society and giving people a better basis to influence their lives from outside. Medborgarskolan believes in the intrinsic value of knowledge and is happy to help everyone who wants to learn more about any subject, with the study circle as a leading tool in our lifelong learning. Read more here!

Dela det här: