Jordbruket och framtiden: Hållbara metoder och global försörjning

Information in English below.

FUF:s lokalgrupp Uppsala bjuder in till ett panelsamtal om globala utmaningar kopplat till det industriella och storskaliga jordbruket samt det småskaliga och alternativa jordbruket.

Samtalet kommer beröra olika områden inom jordbruksindustrin utifrån ett hållbarhetsperspektiv där både de sociala-, ekonomiska- och ekologiska aspekterna lyfts fram. Vad finns det för styrkor och svagheter med respektive teknik och vad har det för betydelse för vår gemensamma miljö och framtid?

Kvällen till ära har FUF Uppsala bjudit in talare med olika bakgrund som på ett eller annat sätt arbetar med dessa frågor för att skapa en djupare förståelse för jordbrukets påverkan lokalt och globalt.

När? 27 mars kl. 17.30 till 19:00 

Var? Lewinsalen, Gamla Torget, Våning 3    

Adress? Östra Ågatan 19, Uppsala

Om panelisterna
  • Forskaren Malin Beckman arbetar med landsbygdsutveckling på SLU. Hennes forskning fokuserar framförallt på jordbruk och skogsbruk i Thailand och Vietnam.  
  • Karolin Andersson doktorerar på SLU och gör sin avhandling i genus och stadnära odlingar i Rwanda.  
  • Gloria Jimwaga är expert och policy rådgivare för mark, fröer och mat på Afrikagruppera.
  • Max och William Whitman driver föreningen Ultuna Permakultur som arbetar med urban självförsörjning med ett holistiskt fokus.
  • Ann-Helen Meyer von Bremen är journalist med stort fokus på mat, lantbruk och miljö. Hon arbetar även ideellt för REKO-ringarna i Uppsala som är en handelsplats utan mellanhand för producent och konsument.

Paneldiskussionen kommer att hållas på engelska och hållas på plats på campus Gamla Torget i Uppsala. FUF Uppsala bjuder på fika! Observera att du behöver anmäla dig via denna länk för att delta, senast kl. 12.00 den 27 mars. Hoppas vi ses där!

Om arrangören

FUF Uppsala är en ideell lokalgrupp och en del av Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) – en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för att sprida kunskap om globala utvecklingsfrågor. Lokalgruppen består av studenter i Uppsala som vill öka sin egen och andras kunskap om globala utmaningar och orättvisor. Tidigare har FUF:s lokalgrupp i Uppsala anordnat föreläsningar och filmvisningar om exempelvis protesterna i Iran, klimatförändringarna i Latinamerika, hur det är att ha praktik på FN-förbundet och om kriminaliseringen av kvinnors kroppar genom avskaffandet av aborträtten.


FUF:s local group in Uppsala invites you to a panel discussion about the global challenges related to the industrialized, large-scale agriculture practices as well as the small-scale and alternative agriculture practices.

The conversation will touch upon different areas within agribusiness from a sustainability perspective where both the economic-, social-, and ecological aspects are taken in consideration. What are the strengths and weaknesses connected to respective technic and what consequences do they imply on our common environment and future?

The panelists come from different academic and profession backgrounds but are all well engaged in these issues specifically. The aim with the evening is to deepen our understanding of the local and global impacts caused by the agriculture system.

When? 27 of March at 17.30-19.00 pm.  

Where? Lewinsalen, Gamla Torget, floor 3    

Adress? Östra Ågatan 19, Uppsala

About the panelists
  • Malin Beckman is a researcher working with urban and rural development at SLU. Her research is mainly focused on agriculture and forestry in Thailand and Vietnam.
  • Karolin Andersson is a PhD student at SLU. Her dissertation focuses on gender and urban- and peri-urban agriculture in Rwanda.
  • Gloria Jimwaga is an expert and policy advisor regarding land, seeds and food at Afrikagrupperna.
  • Max and William Whitman are founders of the Ultuna Permaculture Garden which work focuses on urban self-sufficiency with a holistic approach.
  • Ann-Helen Meyer von Bremen is a journalist mainly working with food-, agricultural and environmental related issues. Moreover, she is voluntarily engaged in REKO-marketing in Uppsala.

The panel discussion will be held in English at Campus Gamla Torget in Uppsala. FUF Uppsala will offer all the participants some fika! Note that you will need to register for the event through this link. The registration closes at 12am 27th of March. Hope to see you there!

About the organizers

FUF Uppsala is a non-profit association and part of the Swedish Development Forum (FUF);  a non-political and non-religious organization that works with spreading knowledge about global development issues. The local group consists of students in Uppsala who aims to increase their own as well as others knowledge about global challenges and injustices. Previously, FUF:s local group Uppsala has arranged lectures and movie screenings about, for instance, the protests in Iran, climate change in Latin America, what is like to have an internship at FN-förbundet and the criminalization about female bodies through the abolishment of abortion rights.   

Dela det här: