FUF:s årsmöte 2024

FUF är en medlemsorganisation och årsmötet är dess högsta beslutsfattande organ. Alla FUF-medlemmar har rätt att rösta om organisationens utveckling och framtid under årsmötet. Motioner ska vara FUF tillhanda senast den 7 mars. Motioner skickas per mejl till fuf@fuf.se. Samtliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida senast en vecka innan årsmötet.

Vi bjuder in till ett hybridårsmöte, det vill säga de som vill är välkomna att delta på plats (observera att lokalen ligger en halv trappa ner, utan hiss och att det saknas hörslinga), men det är också möjligt att medverka via Teams. Om du medverkar via Teams behöver du ha tillgång till en dator eller mobiltelefon med internet, gärna med tillgång till webbkamera och mikrofon. Vi rekommenderar att logga in tio minuter innan mötets start för att kolla så allt fungerar, bekanta dig med programmet och ha chansen att kontakta kansliet för teknisk support om något inte fungerar. Om du deltar på plats är du välkommen på mingel från kl. 17.00. FUF bjuder på fika.

För att delta på årsmötet krävs anmälan senast den 20 mars. Du anmäler dig via denna länk

Program och dagordning
 1. Val av ordförande för mötet
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023 och verksamhetsplan för 2024
 7. Styrelsens ekonomiska rapport
 8. Revisionsberättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Motioner
 11. Beslut om uppdatering av FUF:s stadgar
 12. Val av styrelse
 13. Val av två revisorer jämte revisorssuppleanter
 14. Tillsättande av valberedning
 15. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter
 16. Övriga ärenden

Varmt välkommen!

Dela det här: