FUF:s årsmöte 2023

Till anmälan »

Är du FUF-medlem och vill vara med och påverka organisationens utveckling och framtid? Då är du varmt välkommen på FUF:s årsmöte!

FUF är en medlemsorganisation och årsmötet är dess högsta beslutsfattande organ. Alla FUF-medlemmar har rätt att rösta om organisationens utveckling och framtid under årsmötet. Motioner ska vara FUF tillhanda senast 14 mars. Motioner skickas per mejl till fuf@fuf.se. Samtliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida senast en vecka innan årsmötet.

Vi bjuder in till ett hybridårsmöte, det vill säga de som vill är välkomna att delta på plats, men det är också möjligt att medverka via Zoom. Om du medverkar via Zoom behöver du ha tillgång till en dator eller mobiltelefon med internet, gärna med tillgång till webbkamera och mikrofon. Vi rekommenderar att logga in på Zoom tio minuter innan mötets start för att kolla så allt fungerar, bekanta dig med programmet och ha chansen att kontakta kansliet för teknisk support om något inte fungerar.

När: Tisdagen den 28 mars kl. 17.30-19.30. Den som vill och ska delta på plats är välkommen på mingel från kl. 17.00.

Var: I FUF:s lokaler på Ehrensvärdsgatan 4 i Stockholm, eller via Zoom-länken som vi skickar ut till alla anmälda dagen innan årsmötet. Lokalen ligger en halv trappa ner, utan hiss och det saknas hörslinga.

Hur: För att delta på plats eller digitalt krävs anmälan, som du hittar här ovan. Anmäl dig senast 26 mars för att vi ska kunna fastställa röstlängden och skicka ut Zoom-länken i tid.

Program och dagordning

1. Val av ordförande för mötet
2. Fastställande av dagordning
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringspersoner
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022 och verksamhetsplan för 2023
7. Styrelsens ekonomiska rapport
8. Revisionsberättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Motioner
11. Beslut om uppdatering av FUF:s stadgar
12. Val av styrelse
13. Val av två revisorer jämte revisorssuppleanter
14. Tillsättande av valberedning
15. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter
16. Övriga ärenden

Varmt välkommen!

Dela det här: