FUF:s årsmöte 2019

Datum och tid: 20 mar, 18:00-20:00
Plats: FUF:s kansli, Ehrensvärdsgatan 4, Stockholm

FUF är en medlemsorganisation och årsmötet är dess högsta beslutsfattande organ. Alla FUF-medlemmar har rätt rösta om organisationens utveckling och framtid under årsmötet. Motioner ska vara FUF tillhanda senast 6 mars. Motioner skickas per e-post till fuf@fuf.se eller per post till: Föreningen för Utvecklingsfrågor, Ehrensvärdsgatan 4, 112 35 Stockholm.

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida senast en vecka innan årsmötet.

Anmäl dig genom att klicka på anmälningsknappen, eller maila fuf@fuf.se.

Varmt välkommen!

Dagordning

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 och verksamhetsplan för 2019
 7. Styrelsens ekonomiska rapport
 8. Revisionsberättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Motioner
 11. Val av styrelse
 12. Val av två revisorer jämte revisorssuppleanter
 13. Tillsättande av valberedning
 14. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter
 15. Förslag på stadgeändring
 16. Övriga ärenden

Dokument

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019

Ekonomisk rapport 2018

Årsbokslut och revisionsberättelse 2018

Internrevisionsrapport FUF 2018

Budget 2019

Förslag stadgeändring

Valberedningens förslag 2019

Dela det här: