En genomgång av hedersvåld: Internationell och nationell överblick av hedersförtryck, könsstympning och mödomsmyten

Med hjälp av Birgitta Essén och Camilla Orefjärd så kan FUF:s lokalgrupp Stockholm Södra presentera ett event som ger en överblick om heder och kvinnlig omskärelse från ett globalt perspektiv samt kopplingarna till migration. Varför sker kvinnlig omskärelse och hur är det kopplat till heder? Vad menas med mödomsmyten och hur ser hedersproblematiken ut i Sverige? Dessa frågor kommer diskuteras närmare under en föreläsning den 5 maj med ett djupgående fokus på Sverige och Somalia.

Programupplägg

18.00- 18.10 Välkomnande av FUF Stockholm Södra

18.10-18.55 Introduktion om en globalt överblick gällande hedersvåld i världen (Birgitta Essén).

18.55- 19.05 Fika

19.05- 19.35 Hedersvåld i Sverige ur ett juridiskt perspektiv (Camilla Orefjärd) 

19.35- 19.55 Frågor från publiken 

19.55- 20.00 Avslutning

Birgitta Essén är professor i internationell kvinno- och mödravård på Uppsala Universitet samt överläkare på Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset. Hon har ett fokus på hur mödra- och spädbarnsdödlighet är kopplat till socio-kulturella faktorer och migration. Camilla Orefjärd är verksam som advokat och specialiserad inom brottmål, familjerätt samt socialrätt. Hon har mångårig erfarenhet av att företräda våldsutsatta som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn och besitter särskild kompetens inom barnrätt, vålds- och sexualbrott, våld i nära relation samt hedersbrott. Camilla Orefjärd har över 15 års erfarenhet av ideellt engagemang inom kvinnojourer samt barnrättsorganisationer. Hon föreläser frekvent om brottsoffers rättigheter, barnrätt, våld i nära relation ur ett juridiskt perspektiv och är medlem i Advokater utan Gränser. Camilla har även föreläst bland annat på Mänskliga Rättighetsdagarna och Internationella Brottsofferdagen.

Under första delen av eventet kommer Birgitta introducera hedersvåld från ett globalt och biologiskt perspektiv med fokus på bland annat mödomen-myten, hedersbrott och somalisk diaspora. Hon har akademiska och forskningsbaserade kunskaper kring detta och kommer leda oss igenom en diskussion kring hur det ser ut internationellt. Efter Birgitta Esséns presentation kommer Camilla Orefjärd gå in djupare på hur hedersvåld kan se ut i Sverige och vilka konsekvenser det kan innebära för barn ur ett juridiskt perspektiv.

I slutet av eventet kommer vi erbjuda möjligheten att ställa frågor till båda talarna och öppna upp för en bredare diskussion. Eventet kommer modereras av en medlem från FUF Stockholm Södra och allt kommer hållas på svenska. Eventet är öppet för allmänheten, dock krävs registrering för att närvara på eventet. Fika kommer även erbjudas och veganska alternativ kommer finnas på plats.

OBS! För att medverka på eventet krävs en registrering via denna länk före kl. 4 maj 23.59 (CEST).

Vad innebär hedersvåld?

Enligt Hedersförtryck.se handlar hedersrelaterat våld och förtryck om att upprätthålla gemensamma normer och värderingar som råder i den egna familjen/släkten eller ett större kollektiv. Heder handlar om en kollektiv moral där kontrollen av kvinnans sexualitet är en förutsättning för upprätthållandet av kollektivet och patriarkatet. Detta är vad vårt eventet kommer ha som utgångspunkt. 

Välkomna!

Dela det här: