Guyana är det land i världen med flest självmordsfall i förhållande till sin befolkningsmängd. Foto: John and Elaine Chesterton, Flickr.

Krönika

Guyana behöver nya strategier för att förebygga självmord

Varje år väljer 800 000 personer världen över att begå självmord.

Guyana är det land som toppar listorna när det kommer till andelen självmordsfall i förhållande till befolkningsmängd. Enligt statistik från Världshälsoorganisationen (WHO) begår 30 av 100 000 personer självmord i Guyana. 

Globalt sett är andelen som begår självmord betydligt lägre. I genomsnitt begår  10 av 100 000 personer i världen självmord. Andelen självmordsfall i Guyana är därmed alarmerande.

Guyanas regering har tagit problemet  på stort allvar. Guyana är ett av de 28 länder som har infört en nationell strategi för suicidprevention utifrån WHO:s rapport ”Förebygga suicid: ett globalt imperativ”  från 2014.  Den nationella strategin för suicidprevention handlar om att identifiera individer eller grupper som löper en större risk för att begå självmord. Barn och unga vuxna är särskilt viktiga målgrupper att arbeta med. 

Suicidpreventionen är inte enbart aktuell på nationell nivå, utan arbetas även med på lokal nivå. The Guyana Foundation arbetar med att förebygga självmord och förbättra befolkningens psykiska hälsa. Organisationen  erbjuder exempelvis hälsoprogram för att ge individer möjlighet att förändra sin livsstil genom att anta nya beteenden och vanor.

Men är det tillräckligt? Troligen inte. Dessa metoder började användas i oktober 2016 och antalet självmordsfall har inte minskat sedan dess. Förutom hälsoprogram behöver det även utredas varför just Guyana har ett så högt antal självmordsfall jämfört med resten av världen. Den nationella strategin för suicidprevention kan ha misslyckat med att identifiera riskfaktorer för suicid och att erbjuda hjälp i form av supportgrupper för människor som är självmordsbenägna. 

I artikeln Trying To Stop Suicide: Guyana Aims To Bring Down Its High Rate diskuteras några av de orsaker som kan ha gett upphov till självmordsfallen. Faktorer som nämns är bland annat tillgången till dödliga kemikalier, alkoholmissbruk, dysfunktionella familjer och stigman kring psykisk ohälsa. Det är dessa faktorer som borde prioriteras av regeringen snarare än hälsoprogram.

Trots det utför The Guyana Foundation ett viktigt arbete. De bidrar med mer än bara hälsoprogram, de utbildar även människor inom fotografi, teknologi och musik. Det ger människor som lider av psykisk ohälsa meningsfulla sysselsättningar som ökar deras egenmakt. Sådana projekt, i kombination med regeringens nationella strategi för suicidprevention, kan förhoppningsvis leda till att antalet självmord minskar.

Detta är en krönika. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en krönika till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: