Sida – Enheten GLOBEC

Om organisationen

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra svensk politik för global utveckling, och ska bidra till att skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom att förbättra sina levnadsvillkor.

Avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd (INTEM) har i uppdrag att genomföra regeringens tematiska/globala strategier inom utvecklingssamarbetet; bidra till myndighetens ämnesmässiga kunskapsutveckling genom fortlöpande omvärlds- och resultatanalys; samt bidra till Sidas expertstöd till regeringen. INTEM består av fem enheter.

Den aktuella praktiktjänsten är placerad på enheten GLOBEC som har ansvar för att genomföra den av regeringen beslutade globala strategin för hållbar ekonomisk utveckling för åren 2018–2022. Tillgänglig här: https://www.regeringen.se/land–och-regionsstrategier/2018/06/strategi-for-sveriges-globala-utvecklingssamarbete-inom-hallbar-ekonomisk-utveckling-2018-2022/

Enheten hanterar omkring 800 miljoner kr per år och har c:a 70 insatser. Bland samarbetspartner finns multilaterala organisationer, internationella och svenska frivilligorganisationer. Enheten har ca 17 medarbetare, varav en verksamhetscontroller och en programadministratör.

Vad innebär praktiken?

Utifrån enhetens fokus på hållbar ekonomisk utveckling kommer praktikanten att få möjlighet till ökade kunskaper inom områden som handel, migration, finansiell inkludering, informations- och kommunikationsteknologi (ICT), naturresurser, jordbruk, sysselsättning och sociala trygghetssystem.

Ett särskilt fokus under praktikperioden kommer dock att vara att bidra till att utveckla Sidas förmåga att använda digitalisering för ökat genomslag i utvecklingssamarbetet och minska de risker som är förknippade med området, samt det mål i strategin som syftar till ökad tillgång till öppen, fri och säker ICT.

Praktiken ämnar ge en god insyn i hur enheten arbetar med utvecklingsarbete genom identifiering av stöd, analys av relevans och förutsättningar för måluppfyllelse, bedömning av partners kompetens, kvalitetsgranskning, uppföljning och dialog. Därutöver hur Sida arbetar med digitalisering som metod i utvecklingssamarbetet.

Arbetsuppgifterna kan inkludera:

  1. Medverka i insatshantering och dialog om ekonomisk hållbar utveckling.
  2. Assistera i trend- och aktörsanalyser under strategin för utvecklingssamarbete inom global hållbar utveckling.
  3. Bidra till planering och genomförande av t.ex. kurser och workshopmöten som ökar förståelse och kunskap inom digitalisering på Sida och utlandsmyndigheter.
  4. Delta i förberedelser, genomförande och dokumentering av större möten, seminarier och liknande evenemang
  5. Bidra till enhetens kommunikativa och administrativa arbete, både internt och externt.

Arbetsuppgifterna för praktiken kan innebära allt från att bidra till analysarbete och rapportering av biståndsinsatser inom våra fokusområden, till att delta i nätverksarbete, anordna seminarier och möten. Som praktikant på enheten GLOBEC kommer du att lära dig om Sidas insatshanteringsprocess och få fördjupad kunskap inom området inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling. Utöver arbetet på enheten får du som praktikant en möjlighet att delta i en mängd seminarier och möten och på andra sätt få en inblick i Sveriges bistånd, Sidas verksamhet och Sida som arbetsplats.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Akademiska studier med inriktning på utvecklingsfrågor inom lämpliga områden, i synnerhet digitalisering, ekonomi och/eller samhällsvetenskap. Erfarenhet från utvecklingsländer är önskvärt, såsom utbytesprogram, fältstudier eller att ha bott i ett låg- eller medelinkomstland.

Meriterande kompetens/erfarenhet

– Erfarenhet från en annan levnadskontext än den svenska. T.ex genom ursprung eller genom att ha bott, rest, studerat eller arbetat i ett annat land.
– Erfarenheter av arbetet i föreningar, företag och myndigheter i Sverige eller utomlands.
– Erfarenhet av metod och/eller utvärderingsarbete.
– Erfarenhet eller kunskap om förändringsarbete.
– Ytterligare språk.

Övrigt

Som anställd på en statlig myndighet har alla som statstjänstemän ett särskilt ansvar för sitt förhållningssätt i tjänsten som vilar på en gemensam värdegrund för staten. Där ingår demokrati, rättsäkerhet, objektivitet, respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet, effektivitet och service.

Det är viktigt att alltid agera på ett sådant sätt att statens intressen tillvaratas och att allmänhetens förtroende för Sida och vår verksamhet inte rubbas.

Dela det här: