Praktikannons

Sida – Enheten för verksamhetsstyrning och analys

Om organisationen

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Enheten för verksamhetsstyrning består av 19 personer och ansvarar för frågor kring planering, styrning, och uppföljning av myndighetens arbete. Enhetens uppdrag är att i nära samarbete med verksamheten bidra till ökad effektivitet och bättre kvalitet i genomförandet av biståndet.

Praktiken är placerad i den grupp på enheten som arbetar med Sidas strategi- och verksamhetsplanering. Det innebär bl.a. att samordna och utveckla myndighetens arbete med Sveriges geografiska och tematiska strategier för biståndet, utarbeta och följa upp verksamhetsplaner, upprätta budgetunderlag till regeringen, samt att ge operativa avdelningar råd och stöd i deras planering och uppföljning av biståndet.

Vad innebär praktiken?

Praktikperioden förväntas bl.a. inkludera att:

 • Bli bekant med Sida, det svenska utvecklingssamarbetet samt avdelningens arbete på ett övergripande plan.
 • Delta i och gradvis alltmer bidra till enhetens arbete med att samordna och utveckla olika delar av Sidas planering och uppföljning, t.ex. årliga strategirapporter och budgetunderlag till regeringen, samt fördjupade översyner av geografiska och tematiska strategier för biståndet.
 • På ett konkret plan lära sig/bli bättre på att:
 • sammanställa och analysera komplex information från de svenska biståndet,
 • skriva promemorior och andra underlag,
 • ta fram eller revidera mallar och hjälptexter som används i verksamheten,
 • förbereda och delta i möten och workshops med interna och externa deltagare,
 • använda vissa av Sidas interna IT-system.
 • Eget arbete: praktikanten uppmuntras att under handledning genomföra en egen studie som är relaterad till enhetens arbete och som kopplar an till praktikantens intresse- eller studieområden.

Praktikanten kommer att ha en huvudansvarig handledare, men även få möjlighet att arbeta nära andra kollegor i gruppen i syfte att bekanta sig med flera frågor/ ansvarsområden.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Studier kopplade till samhällsvetenskapliga ämnen, t.ex. utvecklingsstudier, statsvetenskap, nationalekonomi, internationella relationer eller offentlig förvaltning. Goda kunskaper i svenska och engelska. Viss vana vid att arbeta med Word, Excel och Powerpoint. God analytisk förmåga. God förmåga att uttrycka sig tydligt i skrift. Intresse för utvecklingsfrågor och -samarbete.

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • Erfarenhet av utvecklingssamarbete (t.ex. MFS, annan praktik, deltagande i biståndsprojekt, volontärarbete).
 • Erfarenhet av verksamhetsutvecklande eller metodologiskt arbete (t.ex. enkätundersökningar, utvärderingar).
Dela det här: