Sida – Enheten för tematiskt stöd (fokus Lantbruk och försörjningsfrågor)

Om organisationen
Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU och till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

TEMA är en enhet inom Avdelningen för Internationella Organisationer och Tematiskt Stöd. På TEMA arbetar Sidas experter, så kallade verks- respektive ämnesföreträdare, inom Jämställdhet, Lantbruk & Tryggad livsmedelsförsörjning, Mänskliga Rättigheter & Demokrati, Fred & Säkerhet,  Hälsa, Handel, Utbildning, Sysselsättning, Miljö & Klimat, Energi, Vatten, Yttrandefrihet, Anti-korruption samt Migration. TEMA stödjer Sidas operativa avdelningar och bidrar till att biståndet genomförs effektivt, genom att bistå med tematiskt stöd och samordna kunskapsutveckling för övriga Sida och utlandsmyndigheter. Enheten genomför omvärldsbevakning av relevans för myndigheten. TEMA ansvarar också för en stor del av Sidas expertstöd till Regeringskansliet och arbetar med policydialog inom biståndet i Sverige och med internationella organisationer.

Vad innebär praktiken
Praktiken kommer att ha ett fokus på skärningspunkten mellan de tematiska frågor som enheten ansvarar för (exakt vilka frågor detta rör är även beroende på din profil), policydialog och kommunikation. Du kommer att ha en möjlighet att fördjupa dig i flera av de tematiska områden som enheten ansvarar för, såväl som i genomförandet av svenskt bistånd och påverkansarbete. För denna praktik ligger fokus på hållbart lantbruk och försörjningsfrågor. Under din praktik kommer dina arbetsuppgifter att innebära att:

– Stärka enhetens arbete med internkommunikation, exempelvis i form av nyhetsbrev, uppdatering av intranät och att facilitera nya former för erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning
– Stödja enheten i planerandet, genomförandet och uppföljningen av seminarier och events
– Stödja arbetet med sammanställning och kommunikation av det svenska biståndets resultat, inklusive lärdomar från dessa
– Stödja enheten i framtagandet av tematiska briefer, metodstöd och analyser, exempelvis kring integreringen av prioriterade tematiska frågor i biståndet

Önskvärd kompetens/erfarenhet
Högskolestudier inom Masterprogram med inriktning på ekonomisk historia, lantbruk/naturresurser/miljö, internationell handel, marknad och sysselsättning, statskunskap, samhällsbyggnad, utvecklingsstudier eller liknande.

Vi ser gärna att du har praktiska eller akademiska erfarenheter från antingen, hållbara naturresurser/lantbruk eller demokrati/mänskliga rättigheter.

Erfarenhet av och intresse av att arbeta med kommunikation (inklusive digitala verktyg) och/eller av att arrangera seminarier

Mycket goda kunskaper i engelska (i såväl tal som skrift).

Meriterande kompetens/erfarenhet
Erfarenhet av utvecklingsfrågor, resor/vistelser i utvecklingsländer. Baskunskaper och intresse för både kvalitativa och kvantitativa analysmetoder.

Övrigt
Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan för att praktiken ska kunna tillgodoräknas som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här: