Sida – Enheten för Rättvisa och Fred

Om organisationen

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen.

Sida har över 700 anställda, fördelade mellan tre kontor i Sverige samt ute i fält där Sida i 33 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika bedriver utvecklingssamarbete. Sidas anställda bistår regeringen med sin expertkunskap och bidrar med de bedömningar och de underlag regeringen behöver för att kunna utforma och genomföra sin biståndspolitik. Sida medverkar i påverkansarbetet för Sveriges prioriterade frågor inom utvecklingsområdet, och för en dialog med andra länder och internationella organisationer. I uppgifterna ingår också att rapportera statistik och sprida information om Sidas verksamhet.

Sidas afrikaavdelning ansvarar för Sidas utvecklingssamarbete i 15 afrikanska samarbetsländer, samt via två regionala samarbetsstrategier. Afrika-avdelningen är i Stockholm uppdelad i tre enheter och en ledningsstab. Praktikplatsen avser praktik på den tematiska stödenheten för rättvisa och fred (RÄTTVIS) som omfattar tematiskt arbete med bl.a. social trygghet, jämställdhet, demokrati- och mänskliga rättigheter, fred- och säkerhet, hälsa, offentlig finansiell styrning, antikorruption, institutionsuppbyggnad och forskningssamarbete.

Vad innebär praktiken

Praktikplatsen avser en termins praktik på stödenheten för rättvisa och fred (RÄTTVIS) på Sidas Afrika-avdelning. Praktiken kommer främst vara inriktad mot ämnesområdena fred/konflikt/mänsklig säkerhet i bred mening, där även vissa uppgifter inom ämnesområdena demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet kommer ifråga. Målet med praktiken är att få insyn i hur arbetet på Sidas Afrikaavdelning fungerar, och en generell förståelse för Sidas organisation och arbetet med olika samarbetspartner.

Praktiken avser vidare öka praktikantens kunskap och förmåga att arbeta med enhetens tematiska frågor i utvecklingssamarbetet. Detta kommer att ske genom delaktighet, arbete och insyn i såväl operativ planering och handläggning av biståndsinsatser (beredning, uppföljning och avslut) som genom deltagande i rådgivnings- och metodutvecklingsarbete. Praktikanten kommer också få viss insikt i Sidas övriga ansvarsområden då möjligheter finns att delta i olika möten, seminarier och kurser inom olika ämnesområden anordnade av Sida.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara att

– självständigt analysera ett land eller biståndsinsats utifrån ett speciellt ämnesperspektiv,
– skriva kortare rapporter/sammanställningar inom ämnesområdet,
– sammanställa statistik och resultat,
– delta i möten, delta i det löpande nätverksarbetet för fred- och säkerhet,
– skriva mötesprotokoll,
– delta i enhetens verksamhetsplanering och uppföljning,
– anordna seminarium/worskshops etc.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

  • Minst akademisk C-nivå i freds- och konfliktstudier, statskunskap, internationella relationer, juridik/folkrätt eller liknande relevant akademisk inriktning.
  • God analytisk förmåga.
  • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
  • God förmåga att självständigt ta sig an och slutföra nya arbetsuppgifter.
  • Goda sociala färdigheter.

Meriterande kompetens/erfarenhet

  • Erfarenhet av relevant arbete inom fred- och säkerhet, demokrati/mänskliga rättigheter eller jämställdhet.
  • Erfarenhet av relevant utvecklingssamarbete och/eller arbete med humanitärt bistånd.
  • Genomförd Minor Field Study (MFS) eller motsvarande.
  • Erfarenhet av internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete.

Övrigt

Praktikarbetet kommer att behöva anpassas till den rådande situationen avseende covid-19, bl.a.  Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Sidas interna vägledning för kontorsarbete.

 

 

 

Dela det här: