Sida – Enheten för kapacitetsutveckling

Om organisationen
Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges Riksdag och Regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för Global Utveckling, PGU.

Enheten CAPDEV (Capacity Development) ansvarar för genomförandet av strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stödjer Agenda 2030 för hållbar utveckling. Syftet med verksamheten inom ramen för denna strategi är att bidra till kapacitetsutveckling, samverkan och partnerskap med en bredd av aktörer, utveckling av metoder och arbetsformer samt till att stärka och bredda den svenska resursbasen.

CAPDEV omhändertar strategin genom tre verksamhetsområden: internationella kapacitetsutvecklingsprogram, svensk resursbasutveckling och myndighetssamordning.

Det övergripande målet för enhetens arbete är stärkt kapacitet hos individer och organisationer för en effektivare fattigdomsbekämpning.

Vi arbetar globalt och tillsammans med alla Sidas geografiska avdelningar och ambassader vilket ger praktikanten en god inblick i stora delar av Sidas verksamhet.

Vad innebär praktiken?
Agenda 2030 för hållbar utveckling är en global ambitionshöjning som medfört ett breddat intresse och ansvarstagande för global utveckling. Enhetens arbete ska bland annat bidra till att fler samhällsaktörer engagerar sig och bidrar till Agendas genomförande i samarbetsländer, i Sverige och på global nivå. Enheten har också ett särskilt uppdrag att vidareutveckla och stärka andra svenska myndigheters och aktörers arbete och engagemang för Agenda 2030.

Som praktikant på CAPDEV kommer du att inkluderas i det dagliga arbetet på enheten. Du får en ansvarig handledare på enheten och du kommer i huvudsak att arbeta med enhetens insatser och med att:
– Medverka till framtagande av underlag relaterat till förstärkt miljöintegrering i enhetens kapacitetsutvecklingsinsatser samt aktiviteter för intern kunskapsspridning.
– Medverka vid handläggning av insatser inom enhetens tre verksamhetsområdena: internationella kapacitetsutvecklingsprogram, resursbasutveckling och myndighetssamordning.
– Medverka till den interna och externa kunskapsspridningen om enhetens arbete, särskilt genom att förstärka kommunikationsarbetet.
Tillkommande arbetsuppgifter i dialog med enhetens handläggare och övrig personal löpande under terminen. Beroende av din profil och egna intressen så kan det också finnas möjlighet att bidra inom något eller några av enhetens andra verksamhetsområden. Du bör räkna med att kunna ta egna initiativ, bidra med idéer och genomföra vissa arbetsuppgifter självständigt.

Önskvärd kompetens/erfarenhet
Universitetsstudier inom ett eller flera för verksamheten relevanta områden t.ex.  utbildningsvetenskap, naturvetenskap/teknik etc. men särskilt inom miljö/klimatvetenskap.

Du bör oavsett studieinriktning ha ett genuint intresse för utvecklingsfrågor och gärna erfarenhet av de perspektiv som genomsyrar hela Sidas verksamhet: fattigdomsperspektivet, mänskliga rättigheter, miljö- och klimat, jämställdhet och konfliktperspektivet.

Intresse för kommunikation och dokumenterade färdigheter inom t.ex. webbpublicering eller sociala medier är en fördel.

Arbetet kräver goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande kompetens/erfarenhetErfarenheter av arbete/praktik i ett eller flera av Sidas samarbetsländer, analytisk kompetens, kapacitetsutveckling, miljö.

Dela det här: