Sida – Enheten för Kapacitetsutveckling (CAPDEV)

Placeringsort: Stockholm

Om organisationen

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges Riksdag och Regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för Global Utveckling, PGU.

Enheten för Kapacitetsutveckling (CAPDEV) ansvarar för genomförandet av strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stödjer Agenda 2030 för hållbar utveckling. Syftet med verksamheten inom ramen för denna strategi är att bidra till kapacitetsutveckling, samverkan och partnerskap med en bredd av aktörer, utveckling av metoder och arbetsformer samt till att stärka och bredda den svenska resursbasen.

CAPDEV omhändertar strategin genom tre verksamhetsområden: internationella kapacitetsutvecklingsprogram, svensk resursbasutveckling och myndighetssamordning.

Vi arbetar globalt och tillsammans med alla Sidas geografiska avdelningar och ambassader vilket ger praktikanten en god inblick i stora delar av Sidas verksamhet.

Vad innebär praktiken?

  • Medverka till framtagande av underlag relaterat till kopplingen mellan kapacitetsutveckling inom offentlig förvaltning och Agenda 2030 i Sidas partnerländer.
  • Medverka vid handläggning av insatser inom enhetens tre verksamhetsområdena: internationella kapacitetsutvecklingsprogram, resursbasutveckling och myndighetssamordning
  • Medverka till den interna och externa kunskapsspridningen om enhetens arbete, särskilt genom att förstärka kommunikationsarbetet.

Tillkommande arbetsuppgifter i dialog med enhetens handläggare och övrig personal löpande under terminen.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

  • Universitetsstudier inom relevant område för verksamheten, t ex offentlig förvaltning, nationalekonomi. samhällsvetenskap, internationella relationer, statsvetenskap  eller liknande.
  • Erfarenhet av något av Sidas prioriterade verksamhetsområden;  Demokrati och mänskliga rättigheter, Jämställdhet och Miljö och Klimat, Konflikt samt antikorruption uppmuntras.
  • Erfarenhet av kapacitetsutveckling, systemansats, lärande, eller/och kommunikation.

Meriterande kompetens/erfarenhet

  • Erfarenheter av arbete/praktik i ett eller flera av Sidas samarbetsländer.
  • Analytisk kompetens.
  • Projektledning.

Hur praktikantuppdraget relaterar till FN:s globala mål

Partnerländers kapacitet att planera, genomföra och följa upp sina planer för att uppnå de globala målen är en viktigt del av enhetens arbete. Praktikanten kommer att bidra till enhetens arbetsområde ”kapacitetsutveckling” och kommer därmed att arbeta mot flertalen av målen.

Som praktikant på Sida - Enheten för Kapacitetsutveckling (CAPDEV), så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #1Global goal #16Global goal #17
Dela det här: