Sida – Enheten för globala miljösamarbeten (GLOBEN)

Om organisationen
Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra svensk politik för global utveckling, och ska bidra till att skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom att förbättra sina levnadsvillkor.

Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd (INTEM) har till uppdrag att genomföra tematiska/globala strategier, bidra till myndighetens ämnesmässiga kunskapsutveckling genom fortlöpande omvärlds- och resultatanalys, samt bidra till Sidas expertstöd till regeringen, inklusive multilateralt samarbete.

Enheten för globala miljösamarbeten (GLOBEN) har till huvuduppgift att effektivt planera, genomföra och följa upp insatser inom ramen för regeringens strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser. Enheten har ca 20 medarbetare.

Praktikplatsen på GLOBEN har ett fokus på hållbar förvaltning och hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, biologisk mångfald och ekosystemtjänster inom ramen för enhetens övergripande arbete.

Vad innebär praktiken
Under sin praktikperiod på Sidas enhet GLOBEN, är målet att praktikanten ska:

  • få förståelse för Sidas uppdrag, arbetssätt och organisation.
  • få en fördjupad insyn i Sidas arbete för genomförandet av Agenda 2030.
  • få insyn i, och bidra till arbetet på enheten GLOBEN med fokus på Sidas olika stöd inom området hållbar förvaltning och hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbar konsumtion och produktion.
  • få inblick i andra enheter och avdelningar på Sida genom det nära samarbete som sker mellan avdelningar som arbetar med närliggande utvecklingsfrågorna.

Praktikanten kan komma att jobba med följande uppgifter:

  1. Bidra till en portföljanalys inom området hållbar konsumtion och produktion med syfte att identifiera möjligheter till ökade synergieffekter inom pågående samarbeten, samt att undersöka områden med potential att stärkas inför nästa strategiperiod såsom cirkulär/grön ekonomi.
  2. Bidra till enhetens kommunikativa och administrativa arbete, både internt och externt.
  3. Delta i förberedelser och genomförande av möten, seminarier och liknande evenemang internt och tillsammans med samarbetspartner.
  4. Medverka i insatshantering och delta i uppföljningen av Sida-stödda insatser, exempelvis genom att bedöma resultat-och utvärderingsrapporter, samt förbereda årsmöten med samarbetsorganisationer.
  5. Stödja andra delar av enhetens arbete utifrån behov och intresse.

Praktiken syftar även till att ge kunskap om hur en strategi för utvecklingssamarbete genomförs i praktiken genom samarbete med partners och avtal om insatser. Praktikanten kommer få möjlighet att lära sig Sidas insatshanteringsprocess, och få en fördjupad kunskap inom området globalt hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat. Som praktikant på Sida erbjuds möjligheten att delta i en mängd seminarier och möten. Praktikanten bör vara inställd på att hantera skilda arbetsuppgifter, från protokollförande till tematisk analys – givetvis med stöd och handledning.

Önskvärd kompetens/erfarenhet
– Akademiska studier inom för verksamheten relevant område (naturvetenskap,    ekonomi och/eller samhällsvetenskap), gärna i en internationell kontext.
– Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
– God förmåga att samarbeta.
– God förmåga att arbeta självständigt.

Meriterande kompetens/erfarenhet
– Erfarenhet från en annan levnadskontext än den svenska, till exempel genom att ha bott, arbetat eller studerat i ett annat land.
– Erfarenheter från internationellt arbete i föreningar, företag och myndigheter i Sverige eller utomlands.
– Kunskaper i för Sida relevanta språk utöver engelska.

 

Dela det här: