Sida – Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter (DEMO)

Placeringsort: Stockholm

Om organisationen

Biståndsmyndigheten Sida arbetar för demokrati, jämställdhet, ekonomisk utveckling och en hållbar och fredlig värld. Myndigheten räddar också liv och lindrar nöd genom humanitärt bistånd till människor som har drabbats av väpnade konflikter, naturkatastrofer och andra krissituationer. Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering – och därmed även alla Sveriges medborgare. Biståndet är vår gemensamma investering i att skapa en hållbar utveckling i världen. Sidas verksamhet finansieras av svenska skattemedel.

Sida lyder under Utrikesdepartementet (UD) och ansvarar för ungefär hälften av det svenska biståndet. Som svensk myndighet styrs vi av regeringens förordning, regleringsbrev och strategier. Förordningen beskriver hur arbetet ska genomföras. Regleringsbrevet kommer varje år och styr årets verksamhet och budget. Strategier beslutas av regeringen och definierar vilka länder och teman Sida ska arbeta med.

Vad innebär praktiken?

Praktiken syftar till att ge kunskap om hur en strategi genomförs i praktiken genom samarbete med partners, inklusive insatshantering. På vår enhet kommer praktikanten prova på att att hantera insatser, få en fördjupad kunskap om mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer, och grunderna i hållbart utvecklingssamarbete. Praktikanten kan delta i möten och seminarier, vara behjälplig i berednings- och rapporteringsprocesser, bidra i löpande handläggningsuppgifter och analyser, förbereda seminarier och konferenser samt skriva protokoll. Enhetens praktikant kommer att handledas av en erfaren handläggare och kommer därutöver att samarbeta med medarbetare på hela enheten.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

  • Akademiska studier inom för verksamheten relevant område, helst på Masternivå, i eller med tonvikt på statsvetenskap, mänskliga rättigheter, eller utvecklingsstudier.
  • Mycket goda kunskaper i engelska, goda kunskaper i svenska.

Meriterande kompetens/erfarenhet

  • Erfarenhet av civilsamhällsorganisationer (svenska, internationella eller sådana som är verksamma i Sidas samarbetsländer).
  • Kunskap och erfarenhet inom områden såsom demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, tillgång till rättvisa, offentlig förvaltning och internationella relationer.
  • Erfarenhet av att ha studerat eller arbetat i något av Sidas samarbetsländer.

Övrig information

Vår enhet är van vid att ta emot praktikanter. Vi ser fram emot din ansökan!

Hur praktikantuppdraget relaterar till FN:s globala mål

Enheten har ansvar för att genomföra två strategier, dels strategin för mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer, dels strategin för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organistioner. Enhetens portfölj innehåller idag avtal med ca 60 genomförande partners. Bland samarbetspartners finns multilaterala organisationer, internationella och svenska civilsamhällesorganisationer och partinära organisationer. De flesta arbetar normativt kring ett tema och ofta på global nivå. Enheten arbetar främst med de globala målen 5 och 16 men i viss mån även med 10 och 15.

Som praktikant på Sida - Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter (DEMO), så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #5Global goal #10Global goal #16
Dela det här: