Praktikannons, Praktikbank

Sida – Enheten för civila samhället

Om organisationen

Sidas enhet för civila samhället (CIVSAM) ansvarar för genomförandet av regeringens ”Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016-2022”. Enhetens arbete ska bidra till stärkt kapacitet hos civilsamhällesaktörer i utvecklingsländer att bidra till fattigdomsminskning och främja ett gynnsamt samhällsklimat för civilsamhället i utvecklingsländer. Enheten har även ett verksövergripande ansvar för civilsamhällesfrågor, vilket inkluderar rådgivning inom Sida och till utlandsmyndigheter, samt deltagande i internationella processer.

Enheten är lokaliserad inom Sidas avdelning för partnerskap och innovation (PARTNER), som genomför regeringens strategier för stöd till forskning, civilsamhälle, kapacitetsutveckling och utbyten. Avdelningen arbetar även med att utveckla metoder och kunskap för innovativa bistånds- och finansieringsformer. PARTNER samordnar även Sidas myndighetssamarbete, samarbetet med forskarsamhället, näringslivet och civilsamhället.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer att få bidra på olika sätt till enhetens beredning, genomförande och uppföljning av biståndsinsatser inom civila samhället, men även delta i andra arbetsprocesser inom enheten. Genom detta får praktikanten ökad kännedom om vad det innebär att arbeta på en svensk myndighet.

Praktikanten kommer också att ges tillfälle att delta i och bidra till gemensamma aktiviteter på enheten, såsom planeringsdagar och andra lärtillfällen. Praktiska arbetsuppgifter kan t.ex. inkludera granskning och sammanställning av rapporter, beredning och uppföljning av Sida-finansierade insatser, framtagande av informationsmaterial, protokollföring under möten osv. Som praktikant har man möjlighet att ta del av relevanta seminarier och konferenser.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Stöd i beredning, genomförande och uppföljning av biståndsinsatser
 • Stöd till analysarbeten (exempelvis resultatanalys), sammanställningar och informationsmaterial
 • Stöd i att koordinera möten och processer
 • Stöd till internt kvalitetsarbete t.ex. i administrativa och finansiella system

Önskvärd kompetens/erfarenhet

 • Akademisk examen omfattande minst tre års heltidsstudier inom ett för verksamheten relevant område.
 • God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska och svenska.
 • Erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete.
 • God förmåga att prioritera, följa upp och slutföra arbetsuppgifter i tid.

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • Erfarenhet av arbete i internationell miljö.
 • Erfarenhet av arbete från eller med civilsamhällesorganisationer.
 • Kunskaper i andra relevanta språk.
 • Erfarenhet av administrativt arbete och intern styrning och kontroll
 • Erfarenhet från något av de tematiska områden som Sida CIVSAM arbetar med, såsom innovationsfrågor, samverkan mellan olika typer av aktörer inom biståndet, biståndseffektivitet, miljö/klimat och rättighetsbaserat arbete.

Övrig information

Enhetens förväntningar på praktikanten:

 • Tar initiativ för att påverka praktiktiden så att den blir värdefull för hen.
 • Genomför tilldelade arbetsuppgifter med koncentration och noggrannhet.
 • Ställer frågor när hen inte förstår.
 • Återkopplar till handledare under praktikens gång kring t.ex. arbetsbelastning eller önskemål om arbetsuppgifter.
Dela det här: