Sida – Enheten för civila samhället

Om organisationen
Sidas enhet för civila samhället (CIVSAM) ansvarar för genomförandet av regeringens ”Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016-2022”. Enhetens arbete ska bidra till stärkt kapacitet hos civilsamhällesaktörer i utvecklingsländer att bidra till fattigdomsminskning och främja ett gynnsamt samhällsklimat för civilsamhället i utvecklingsländer. Enheten har även ett verksövergripande ansvar för civilsamhällesfrågor, vilket inkluderar rådgivning inom Sida och till utlandsmyndigheter, samt deltagande i internationella processer.

Vad innebär praktiken?
Praktikanten kommer att få bidra på olika sätt till enhetens beredning, genomförande och uppföljning av biståndsinsatser inom civila samhället, men även delta i andra arbetsprocesser inom enheten. Genom detta får praktikanten ökad kännedom om vad det innebär att arbeta på en svensk myndighet.

Praktikanten kommer också att ges tillfälle att delta i och bidra till gemensamma aktiviteter på enheten, såsom planeringsdagar och andra lärtillfällen. Praktiska arbetsuppgifter kan t.ex. inkludera granskning och sammanställning av rapporter, beredning och uppföljning av Sida-finansierade insatser, framtagande av informationsmaterial, protokollföring under möten osv. Som praktikant har man möjlighet att ta del av relevanta seminarier och konferenser.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Stöd i beredning, genomförande och uppföljning av biståndsinsatser
 • Stöd till analysarbeten (exempelvis resultatanalys), sammanställningar och informationsmaterial
 • Stöd i att koordinera möten och processer
 • Stöd till internt kvalitetsarbete t.ex. i administrativa och finansiella system

Önskvärd kompetens/erfarenhet

 • Akademisk examen omfattande minst tre års heltidsstudier inom ett för verksamheten relevant område, t.ex. statsvetenskap, utvecklingsstudier, miljövetenskap, konfliktvetenskap eller genusvetenskap.
 • God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska och svenska.
 • Erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete.
 • Erfarenhet av arbete från eller med civilsamhällesorganisationer.
 • God förmåga att prioritera, följa upp och slutföra arbetsuppgifter i tid.

Meriterande kompetens

 • Kunskaper i andra relevanta språk.
 • Erfarenhet av administrativt arbete och intern styrning och kontroll
 • Erfarenhet från något av de tematiska områden som Sida CIVSAM arbetar med, såsom innovationsfrågor, samverkan mellan olika typer av aktörer inom biståndet, biståndseffektivitet, miljö/klimat, jämställdhet och rättighetsbaserat arbete.

Övrigt
Enhetens förväntningar på praktikanten:

 • Tar initiativ för att påverka praktiktiden så att den blir värdefull för hen.
 • Genomför tilldelade arbetsuppgifter med koncentration och noggrannhet.
 • Ställer frågor när hen inte förstår.
 • Återkopplar till handledare under praktikens gång kring t.ex. arbetsbelastning eller önskemål om arbetsuppgifter.

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.

Dela det här: