Sida – Enheten för civila samhället (CIVSAM)

Placeringsort: Stockholm

Om organisationen

Sidas enhet för civila samhället (CIVSAM) ansvarar för genomförandet av regeringens ”Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016-2022”. Enhetens arbete ska bidra till stärkt kapacitet hos civilsamhällesaktörer i utvecklingsländer att bidra till fattigdomsminskning och främja ett gynnsamt samhällsklimat för civilsamhället i utvecklingsländer. Enheten har även ett verksövergripande ansvar för civilsamhällesfrågor, vilket inkluderar rådgivning inom Sida och till utlandsmyndigheter, samt deltagande i internationella processer.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer att få bidra på olika sätt till enhetens beredning, genomförande och uppföljning av biståndsinsatser inom civila samhället, men även delta i andra arbetsprocesser inom enheten. Genom detta får praktikanten ökad kännedom om vad det innebär att arbeta på en svensk myndighet.

Praktikanten kommer också att ges tillfälle att delta i och bidra till gemensamma aktiviteter på enheten, såsom planeringsdagar och andra lärtillfällen. Praktiska arbetsuppgifter kan t.ex. inkludera granskning och sammanställning av rapporter, beredning och uppföljning av Sida-finansierade insatser, framtagande av informationsmaterial, protokollföring under möten osv. Som praktikant har man möjlighet att ta del av relevanta seminarier och konferenser.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Stöd i beredning, genomförande och uppföljning av biståndsinsatser.
 • Stöd till analysarbeten (exempelvis resultatanalys), sammanställningar och informationsmaterial.
 • Stöd i att koordinera möten och processer.
 • Stöd till internt kvalitetsarbete t.ex. i administrativa och finansiella system.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

 • Akademisk examen omfattande minst tre års heltidsstudier inom ett för verksamheten relevant område, t.ex. statsvetenskap, utvecklingsstudier, miljövetenskap, konfliktvetenskap eller genusvetenskap.
 • God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska och svenska.
 • Erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete.
 • Erfarenhet av arbete från eller med civilsamhällesorganisationer.
 • God förmåga att prioritera, följa upp och slutföra arbetsuppgifter i tid.

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • Kunskaper i andra relevanta språk.
 • Erfarenhet av administrativt arbete och intern styrning och kontroll.
 • Erfarenhet från något av de tematiska områden som Sida CIVSAM arbetar med, såsom innovationsfrågor, samverkan mellan olika typer av aktörer inom biståndet, biståndseffektivitet, miljö/klimat, jämställdhet och rättighetsbaserat arbete.

Övrig information

Enhetens förväntningar på praktikanten:

 • Tar initiativ för att påverka praktiktiden så att den blir värdefull för hen.
 • Genomför tilldelade arbetsuppgifter med koncentration och noggrannhet.
 • Ställer frågor när hen inte förstår.
 • Återkopplar till handledare under praktikens gång kring t.ex. arbetsbelastning.

Hur praktikantuppdraget relaterar till FN:s globala mål

Praktikanten kommer arbeta med stödet till civilsamhället och tematiska områden som exempelvis jämställdhet, miljö och klimat och konfliktkänslighet/mänsklig säkerhet. Enheten för civila samhället arbetar med en global strategi och med flera tematiska områden som kopplar till de globala målen. Enhetens samarbetsparter är svenska organisationer som är specialiserade på flera av områdena ovan.

Som praktikant på Sida - Enheten för civila samhället (CIVSAM), så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #1Global goal #5Global goal #10Global goal #13Global goal #17
Dela det här: