Sida – Enheten för civila samhället (CIVSAM)

Om organisationen

Sidas enhet för civila samhället (CIVSAM) ansvarar för genomförandet av regeringens ”Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016-2022”. Enhetens arbete ska bidra till stärkt kapacitet hos civilsamhällesaktörer i utvecklingsländer att bidra till fattigdomsminskning och främja ett gynnsamt samhällsklimat för civilsamhället i utvecklingsländer. Enheten har även ett verksövergripande ansvar för civilsamhällesfrågor, vilket inkluderar rådgivning inom Sida och till utlandsmyndigheter, samt deltagande i internationella processer.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer att få bidra på olika sätt till enhetens beredning, genomförande och uppföljning av biståndsinsatser inom civila samhället, men även delta i andra arbetsprocesser inom enheten. Genom detta får praktikanten ökad kännedom om vad det innebär att arbeta på en svensk myndighet. Praktikanten kommer också att ges tillfälle att delta i och bidra till gemensamma aktiviteter på enheten, såsom planeringsdagar och andra lärtillfällen. Praktiska arbetsuppgifter kan t.ex. inkludera granskning och sammanställning av rapporter, beredning och uppföljning av Sida-finansierade insatser, framtagande av informationsmaterial, protokollföring under möten osv. Som praktikant har man möjlighet att ta del av relevanta seminarier och konferenser. Exempel på arbetsuppgifter: • Stöd i beredning, genomförande och uppföljning av biståndsinsatser • Stöd till analysarbeten (exempelvis resultatanalys), sammanställningar och informationsmaterial • Stöd i att koordinera möten och processer • Stöd till internt kvalitetsarbete t.ex. i administrativa och finansiella system

Önskvärd kompetens/erfarenhet

• Akademisk examen omfattande minst tre års heltidsstudier inom ett för verksamheten relevant område, t.ex. statsvetenskap, utvecklingsstudier, miljövetenskap, konfliktvetenskap eller genusvetenskap.
• God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska och svenska.
• Erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete.
• Erfarenhet av arbete från eller med civilsamhällesorganisationer.
• God förmåga att prioritera, följa upp och slutföra arbetsuppgifter i tid.

Meriterande kompetens/erfarenhet

• Kunskaper i andra relevanta språk.
• Erfarenhet av administrativt arbete och intern styrning och kontroll
• Erfarenhet från något av de tematiska områden som Sida CIVSAM arbetar med, såsom innovationsfrågor, samverkan mellan olika typer av aktörer inom biståndet, biståndseffektivitet, miljö/klimat, jämställdhet och rättighetsbaserat arbete.

Övrig information

Enhetens förväntningar på praktikanten:
• Tar initiativ för att påverka praktiktiden så att den blir värdefull för hen.
• Genomför tilldelade arbetsuppgifter med koncentration och noggrannhet.
• Ställer frågor när hen inte förstår.
• Återkopplar till handledare under praktikens gång kring t.ex. arbetsbelastning eller önskemål om arbetsuppgifter.
Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.

Dela det här: