Bristande “menskliga” rättigheter

På många platser i världen är kunskapen om mens otillräcklig. Blodet betraktas som något som ska osynliggöras, menstruerande personers kroppar tabubeläggs och mens omges ofta av tystnad och skam. Nu ska ni få lyssna till Madeleine Fogde, seniorexpert på Stockholm Environment Institut och programchef för SIANI. Seminariet ägde rum den 7 juni 2017.

8 juni, 2017, FUF-podden

Agenda 2030 – makt, mutor och motstånd

Korruption fördjupar fattigdomen och undergräver demokratin, och är därför ett hot mot de Globala målen. Hur behandlas korruption i Agenda 2030? Och hur kan Sverige främja korruptionsbekämpning inom ramen för utvecklingsagendan? Ulla Andrén är ordförande för Transparency International Sverige och medarbetare på Sida. Hon gästade FUF den 31 maj 2017.

1 juni, 2017, FUF-podden

Migration och utveckling – erfarenheter från Västafrika

Att migration har fått egna delmål i Agenda 2030 är en tydlig illustration av den länk som finns mellan migration och utveckling. Men det är en relation som är komplex och trots att migration bär med sig en mängd utvecklingsmöjligheter så är det för migranten ofta en process som innebär höga sociala och ekonomiska kostnader. Nu ska ni få lyssna till Jesper Bjarnesen, forskare vid Nordiska Afrikainstitutet, som kommer att dela med sig av exempel från hans forskning i Västafrika. Han gästade FUF den 29 maj 2017.

30 maj, 2017, FUF-podden

Latinamerika i en turbulent värld

Världen står inför stora utmaningar: politiska förändringar, konflikter och klimatet. Hur påverkas Latinamerika av den turbulenta världsutvecklingen? Hans Magnusson är tf avdelningschef på Sida och latinamerikakännare med lång erfarenhet av att jobba på och med kontinenten. Han gästade FUF den 18 maj 2017.

19 maj, 2017, FUF-podden

A new consensus for development

The European Consensus on Development antogs av EU 2005. Den innehåller gemensamma principer, mål och åtaganden för EU:s biståndspolitik. Förra året inledde unionen diskussioner om hur överenskommelsen kan uppdateras i ljuset av Agenda 2030. Senare i vår ska den uppdateras. James Mackie från tankesmedjan European Centre for Development Policy Mangangement berättar om detta arbete. Anders Rönquist från Sida och Peter Sörbom från CONCORD modererar.

4 april, 2017, FUF-podden

Agenda 2030 – the devil in the details?

Nu är det klart hur de 17 målen och de 169 delmålen ska mätas och följas upp, men vilka är indikatorerna och hur har man kommit fram till dem? Hur ser förutsättningar ut för att världens länder ska kunna samla relevant och tillförlitlig data och statistik som visar på måluppfyllelsen? Hur undviker vi att fokus i Agenda 2030-arbetet flyttar från målen till indikatorerna? Och hur påverkar resultaten öppenhet och användning av dem i länder där de riskerar att bli politiskt sprängstoff? Deltar gör Sara Frankl och Pernilla Trägårdh som båda arbetar med internationella frågor på Statistiska Centralbyrån. Stefan Dahlgren, utvärderingskonsult och tidigare Sida-medarbetare, modererar.

30 mars, 2017, FUF-podden

(O)hållbara diamanter – mänskliga rättigheter & smyckesindustrin

Diamanterna är en del av en global miljardindustri där europeiska och svenska marknader ingår. I Demokratiska Republiken Kongos diamantregioner är barnarbete utbrett. Här tjänar unga diamantutvinnare vissa månader så lite som 60 kronor. Det är svårt att spåra diamanters ursprung och trots hållbarhetscertifieringar finns det en risk att diamanter från Kongo hamnar i svenska smyckesbutikers. Hur kan vi säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i diamantindustrin?

18 mars, 2017, FUF-podden

How change happens – with Duncan Green

Vad vet vi egentligen om vad som skapar samhällsförändring? Vad krävs av sociala rörelser som vill förändra världen? Duncan Green jobbar som strategisk rådgivare på Oxfam i Storbritannien och har skrivit boken How Change Happens i vilken han försöker besvara dessa frågor. Han gästade FUF den 13 februari 2017.

14 februari, 2017, FUF-podden

Agenda 2030 – biståndets roll

Sverige jobbar både nationellt och internationellt för att uppnå de Globala målen för hållbar utveckling. För det internationella arbetet ansvarar Utrikesdepartementet. Biståndsmyndigheten Sida har av UD tilldelats den viktiga uppgiften att ta in de Globala målen i det svenska biståndet, men också att arbeta katalytiskt för att få med olika samhällsaktörer i Agenda 2030-arbetet. Till detta samtal i vår serie om Sveriges ansvar för Agenda 2030 har vi bjudit in Lennart Båge, vikarierande generaldirektör på Sida. Seminariet ägde rum den 7 februari 2017.

8 februari, 2017, FUF-podden